Policja ma już protokoły z kontroli dotyczących wyboru podręczników

aktualizacja: 16.04.2013, 12:24

Śląskie kuratorium oświaty w Katowicach podsumowało wyniki kontroli przeprowadzonej w związku z nieprawidłowościami przy wyborze podręczników w szkołach województwa śląskiego. Protokoły z kontroli przeprowadzonej w 90 szkołach przekazano policji

Doraźne kontrole dotyczące łamania ustawy o systemie oświaty, czyli ograniczenia praw nauczyciela do wyboru podręcznika, były prowadzone w szkołach od marca do kwietnia. Zostały wszczęte po informacjach, jakie napłynęły do śląskiego kuratorium za pośrednictwem Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji".
- W 34 szkołach dyrektorzy podpisali z wydawnictwami umowy, na podstawie których szkoły zobowiązywały się do korzystania przez czas określony w umowie wyłącznie z podręczników danego wydawnictwa  - poinformowało śląskie kuratorium oświaty.
W komunikacie prasowym kuratorium poinformowało, że z inicjatywą podpisania takiej umowy występowali także aktualnie zatrudnieni nauczyciele. - Co oznacza, że podejmowali decyzje odnośnie wyboru podręcznika nie tylko na˙kolejny rok szkolny, ale także w odniesieniu do lat przyszłych (a tym samym w stosunku do nauczycieli, którzy mogą w szkole zostać zatrudnieni w przyszłości), co stanowi naruszenie ustawy o systemie oświaty - wyjaśniła rzeczniczka śląskiego kuratorium Anna Wietrzyk.
W zamian szkoły otrzymywały w użyczenie lub kupowały po promocyjnej cenie sprzęt, m.in. tablice interaktywne, laptopy, projektory, oprogramowanie, materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Wydawnictwa zobowiązywały się również do wyposażania nauczycieli w zestawy nauczycielskie, dostarczania bezpłatnych materiałów dodatkowych, prowadzenia opieki metodycznej dla nauczycieli, sponsorowania nagród, np. dla laureatów szkolnych olimpiad i konkursów.
Jak poinformowała rzeczniczka, 34 dyrektorom wydano zalecenia niepodejmowania zobowiązań ograniczających prawo wyboru podręcznika przez nauczyciela. - Dyrektorom zalecono również doprowadzenie sytuacji do stanu zgodnego z prawem, co w praktyce oznacza rozwiązanie umów z wydawnictwami  - powiedziała Wietrzyk.
Zastrzegła, że wydanie zaleceń rozwiązania umów z wydawnictwami było możliwe w tych szkołach, w których dyrektorzy podpisali kilkuletnie umowy; najczęściej były to umowy trzyletnie.  W części szkół dyrektorzy nie podpisali umów, natomiast przyjęli sprzęt za symboliczną złotówkę lub bezpłatnie, w formie użyczenia. Brak było możliwości prawnych podjęcia przez kuratora działań w˙zakresie sprawdzenia, czy takie zachowanie może mieć charakter korupcyjny, dlatego też śląski kurator oświaty przekazał policji kopie protokołów kontroli oraz materiały otrzymane od Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska Polska bez korupcji  - poinformowało kuratorium.
W sumie przeprowadzono 90 kontroli na terenie całego województwa, w różnych typach szkół. Na terenie delegatury kuratorium w Bielsku-Białej skontrolowano 28 szkół, a w 14 z nich wydano zalecenia dotyczące rozwiązania umów z wydawnictwami; w delegaturze częstochowskiej wizytatorzy skontrolowali 14 szkół, a w 2 wydano zalecenia; w gliwickiej - kontrolę przeprowadzono w 5 szkołach, a zalecenia wydano w 3; w rybnickiej - kontrola odbyła się w 22 placówkach, zalecenia otrzymało 11; w sosnowieckiej delegaturze przyjrzano się kwestii wyboru podręczników w 19 szkołach, zalecenia dostały 2; na terenie wydziału kuratorium obejmującego m.in. Katowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński w 2 skontrolowanych szkołach zalecono rozwiązanie umów (jedna delegatura obejmuje swoim zasięgiem kilka miast i powiatów).
Ponadto wszczęto kontrole w kilku innych szkołach po tym jak do kuratorium wpłynęły anonimowe informacje o ewentualnych nieprawidłowościach.
Kwestię wyboru podręczników regulują m.in. zapisy ustawy o systemie oświaty. Wynika z nich, że nauczyciel "ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego"; dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego.

POLECAMY

KOMENTARZE