Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Policja ma już protokoły z kontroli dotyczšcych wyboru podręczników

Œlšskie kuratorium oœwiaty w Katowicach podsumowało wyniki kontroli przeprowadzonej w zwišzku z nieprawidłowoœciami przy wyborze podręczników w szkołach województwa œlšskiego. Protokoły z kontroli przeprowadzonej w 90 szkołach przekazano policji
DoraŸne kontrole dotyczšce łamania ustawy o systemie oœwiaty, czyli ograniczenia praw nauczyciela do wyboru podręcznika, były prowadzone w szkołach od marca do kwietnia. Zostały wszczęte po informacjach, jakie napłynęły do œlšskiego kuratorium za poœrednictwem Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji". - W 34 szkołach dyrektorzy podpisali z wydawnictwami umowy, na podstawie których szkoły zobowišzywały się do korzystania przez czas okreœlony w umowie wyłšcznie z podręczników danego wydawnictwa  - poinformowało œlšskie kuratorium oœwiaty. W komunikacie prasowym kuratorium poinformowało, że z inicjatywš podpisania takiej umowy występowali także aktualnie zatrudnieni nauczyciele. - Co oznacza, że podejmowali decyzje odnoœnie wyboru podręcznika nie tylko na˙kolejny rok szkolny, ale także w odniesieniu do lat przyszłych (a tym samym w stosunku do nauczycieli, którzy mogš w szkole zostać zatrudnieni w przyszłoœci), co stanowi naruszenie ustawy o systemie oœwiaty - wyjaœniła rzeczniczka œlšskiego kuratorium Anna Wietrzyk.
W zamian szkoły otrzymywały w użyczenie lub kupowały po promocyjnej cenie sprzęt, m.in. tablice interaktywne, laptopy, projektory, oprogramowanie, materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Wydawnictwa zobowišzywały się również do wyposażania nauczycieli w zestawy nauczycielskie, dostarczania bezpłatnych materiałów dodatkowych, prowadzenia opieki metodycznej dla nauczycieli, sponsorowania nagród, np. dla laureatów szkolnych olimpiad i konkursów. Jak poinformowała rzeczniczka, 34 dyrektorom wydano zalecenia niepodejmowania zobowišzań ograniczajšcych prawo wyboru podręcznika przez nauczyciela. - Dyrektorom zalecono również doprowadzenie sytuacji do stanu zgodnego z prawem, co w praktyce oznacza rozwišzanie umów z wydawnictwami  - powiedziała Wietrzyk. Zastrzegła, że wydanie zaleceń rozwišzania umów z wydawnictwami było możliwe w tych szkołach, w których dyrektorzy podpisali kilkuletnie umowy; najczęœciej były to umowy trzyletnie.  W częœci szkół dyrektorzy nie podpisali umów, natomiast przyjęli sprzęt za symbolicznš złotówkę lub bezpłatnie, w formie użyczenia. Brak było możliwoœci prawnych podjęcia przez kuratora działań w˙zakresie sprawdzenia, czy takie zachowanie może mieć charakter korupcyjny, dlatego też œlšski kurator oœwiaty przekazał policji kopie protokołów kontroli oraz materiały otrzymane od Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska Polska bez korupcji  - poinformowało kuratorium. W sumie przeprowadzono 90 kontroli na terenie całego województwa, w różnych typach szkół. Na terenie delegatury kuratorium w Bielsku-Białej skontrolowano 28 szkół, a w 14 z nich wydano zalecenia dotyczšce rozwišzania umów z wydawnictwami; w delegaturze częstochowskiej wizytatorzy skontrolowali 14 szkół, a w 2 wydano zalecenia; w gliwickiej - kontrolę przeprowadzono w 5 szkołach, a zalecenia wydano w 3; w rybnickiej - kontrola odbyła się w 22 placówkach, zalecenia otrzymało 11; w sosnowieckiej delegaturze przyjrzano się kwestii wyboru podręczników w 19 szkołach, zalecenia dostały 2; na terenie wydziału kuratorium obejmujšcego m.in. Katowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński w 2 skontrolowanych szkołach zalecono rozwišzanie umów (jedna delegatura obejmuje swoim zasięgiem kilka miast i powiatów). Ponadto wszczęto kontrole w kilku innych szkołach po tym jak do kuratorium wpłynęły anonimowe informacje o ewentualnych nieprawidłowoœciach. Kwestię wyboru podręczników regulujš m.in. zapisy ustawy o systemie oœwiaty. Wynika z nich, że nauczyciel "ma prawo wyboru podręcznika spoœród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego"; dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomoœci zestaw podręczników, które będš obowišzywać od nowego roku szkolnego.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL