Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Odnaleźć duszę starych parków

W regionie prowadzone sš nie tylko duże inwestycje infrastrukturalne, ale i działania na mniejszš skalę, służšce mieszkańcom i turystom, takie jak rewitalizacja parków.
Fotolia
Trzy parki w gminie Lubiszyn, które sš pod nadzorem konserwatora zabytków, majš być modernizowane. Gmina czeka na unijne dotacje. W swoje tereny zielone inwestuje też Zielona Góra.

Wiejska gmina Lubiszyn położona jest w północnej częœci województwa lubuskiego. Atrakcjš jest m.in. jezioro Marwicko, dwa stawy w miejscowoœci Staw, na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Bagno Chłopiny oraz cztery parki: park leœny Jastrzębiec, park pałacowy Lubno, park podworski Marwice, park popałacowy Wysoka. Te trzy ostatnie majš szanse na odzyskanie dawnego blasku.

Gmina wystšpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje unijne na renowację parków w Marwicach, Lubnie i Wysokiej. Prace majš pochłonšć 1,8 mln zł, z czego niemal 1,5 mln zł ma pochodzić ze wsparcia UE. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego został wstępnie pozytywnie oceniony w konkursie „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułš ZIT".

– Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczšł się 30 wrzeœnia i zakończył się 30 listopada 2016 roku – opowiada Iwona Chamera z wydziału kontraktacji inwestycji publicznych i œrodowiskowych Departamentu Programów Regionalnych lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wyjaœnia, że konkurs ma wspierać projekty obejmujšce inwestycje zwišzane z ochronš i zachowaniem zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalnoœci kulturalnej i turystycznej. W sumie aplikacje w tym naborze złożyło 36 podmiotów, m.in. samorzšdy, stowarzyszenia, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, Muzeum Twierdzy Kostrzyn czy też Stowarzyszenie na rzecz Zapomnianych Cmentarzy w gminie Trzebiechów. Ale tylko Lubiszyn chce dotacji na renowację parków. Łšcznš wartoœć zgłoszonych inwestycji wnioskodawcy wycenili na 204 mln zł, a wartoœć wnioskowanego dofinansowania sięga 164,4 mln zł.

– Obecnie nabór jest na etapie drugiej oceny formalnej. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to przełom czerwca i lipca – mówi Iwona Chamera. Dodaje, że wybór projektów do dofinansowania będzie możliwy dopiero po zakończeniu całej procedury.

Parki rewitalizuje też Zielona Góra. Wyda ona 4,5 mln zł na prace w parku Sowińskiego. Na jego terenie znajduje się boisko ogrodzone siatkš, plac zabaw dla dzieci oraz zbiornik wodny będšcy w przeszłoœci ujęciem wody dla fabryki Polska Wełna. Woda wybijajšca ze stawu jest przelewem wyprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, co szczególnie w miesišcach wiosennych i po większych opadach sprawia, że park jest częœciowo podtapiany. Rewitalizacja ma to zmienić. Miasto chce wykonać nowe œcieżki parkowe i placyki wypoczynkowe, zagospodarować strefy wejœciowe oraz wymienić tzw. małš architekturę – ławki, œmietniki, tablice informacyjne. Poza tym ważnym elementem nowego zagospodarowania ma być fontanna. Będzie się na niš składał system dysz w rodzaju gejzerów w nawierzchni placu, które z regulowanš intensywnoœciš majš zamgławiać powietrze w obrębie placu. Fontanna ma poprawić jakoœć powietrza i podnieœć atrakcyjnoœć obiektu. W Zielonej Górze majš być też rewitalizowane dwa inne parki: Winne Wzgórza oraz park w Ochli.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL