Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Wyprawa do świata komiksów i gier

W przyszłoœci wycieczka po EC1 wydłuży się o jeszcze jeden przystanek – Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.

Rewitalizacja budynków, w których mieœciły się warsztaty elektrowni – roboczo okreœlanych jako EC1 Południowy Wschód – już ruszyła. Jej efektem ma być instytucja edukacyjno-kulturalna w pełni poœwięcona komiksowi i grom komputerowym. Nowoczesna treœć zostanie zamknięta w tradycyjnej formie, bo remont oczywiœcie uwzględnia zachowanie wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

Wartoœć projektu wynosi 20 mln zł, z czego 13,8 mln będzie pochodzić ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wœród celów przedsięwzięcia zapisanych w formalnym wniosku należy wyróżnić „popularyzację tematyki gier edukacyjnych wœród dzieci i młodzieży oraz – w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury".

To właœciwie realizacja postulatu Papcia Chmiela zawartego w jednej z ksišg „Tytusa, Romka i A'Tomka": bawišc, uczyć, uczšc, bawić (tu dygresja zgodna z powyższš dewizš: przed epokš komiksu podobnš ideę głosił Ignacy Krasicki).

Na parterze i pierwszym piętrze Centrum zagoœci œwiat gier. Zwiedzajšcy poznajš kolejne etapy ich powstawania, w tym tajniki tworzenia postaci i technologię motion capture. Sala retro pozwoli na podróż w lata 80., kiedy szaleństwo gier komputerowych opanowywało œwiat, a wraz z nim i Polskę.

Piętro drugie będzie królestwem komiksu. Tu także zaplanowano zajęcia praktyczne – ćwiczenia z pisania scenariuszy, wymyœlania bohaterów czy komponowania kadrów i plansz. Przy odrobinie wysiłku wspartego szczyptš talentu efektem zwiedzania ma być komiks stworzony przez goœcia placówki.

Ofertę uzupełniš wystawy stałe i czasowe, sale spotkań i, rzecz jasna, czytelnie – komiks to w znacznej mierze medium analogowe.

Ale od cyfryzacji nie uciekniemy – jednš z atrakcji Centrum będzie sala wirtualnej rzeczywistoœci (VR) – technologii, która przebojem wdziera się do œwiata rozrywki. Szacuje się, że w 2020 r. – wtedy zaplanowano otwarcie CKNI – œwiatowy rynek VR będzie wart od 20 do 40 mld dolarów (wg ostrożnych szacunków). ŁódŸ wpływa na te wody w samš porę.

– To będzie przestrzeń otwarta dla wszystkich, którzy chcš być blisko tego, co dzieje się na rynku komiksów – już teraz zapowiada Adam Radoń, dyrektor CKNI. – Będziemy zapraszać artystów z całego œwiata, promować najfajniejsze gry komputerowe i pomysły z zakresu VR.

W oczekiwaniu na otwarcie placówki EC1 zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (15–17 wrzeœnia). EC1 ŁódŸ – Miasto Kultury współorganizuje imprezę od zeszłego roku, ale przed nami już 27. edycja.

Graczy czekajš tu zmagania „pecetowe", konsolowe i planszowe. Fanów komiksu – spotkania z rysownikami i scenarzystami, wydawcami i znawcami tematu, targi wydawnictw i materiałów graficznych, kilkadziesišt wystaw (przekrój rynku zagranicznego, dorobek polskich klasyków i młodych rysowników), warsztaty oraz dobrze znany w œrodowisku międzynarodowy konkurs na krótkš formę komiksowš (co w tym wypadku oznacza maksymalnie osiem stron). Wybrane prace trafiš do festiwalowego katalogu, a może i – kto wie – do zbiorów powstajšcego Centrum Komiksu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL