Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Ostry bój o programistów

Otwarcie nowego centrum w Katowicach, na wzór działajšcego w Łodzi, ogłosiła ostatnio m.in. firma Accenture.
materiały prasowe
Największš barierš w rozwoju polskiej branży IT jest dostęp do wykwalifikowanej kadry. A Œlšsk pod tym względem wypada stosunkowo dobrze.

W Polsce brakuje około 50 tys. informatyków. To problem nie tylko naszego kraju. Do 2020 r. w Unii Europejskiej brakować może nawet 800 tys. specjalistów IT – szacuje Komisja Europejska. Polskie uczelnie otwierajš nowe kierunki i starajš się zapełnić tę lukę, wypuszczajšc na rynek coraz więcej wykwalifikowanych absolwentów. Rodzimi programiœci nie majš się czego wstydzić. Wygrywajš międzynarodowe konkursy i sš rozchwytywani przez zagraniczne koncerny. Gros z nich decyduje się na otworzenie swoich oddziałów właœnie w Polsce, m.in. na Œlšsku.

Przykładem może być grupa Accenture. Pod hasłem „Rusza wydobycie diamentów w Katowicach" ogłosiła otwarcie nowego centrum. Marcin Krupa, prezydent Katowic, nie kryje zadowolenia. Podkreœla, że inwestycja tej rangi wpływa m.in. na postrzeganie atrakcyjnoœci miasta w oczach innych inwestorów.

Atuty i bolšczki

– Œlšsk szybko się rozwija, co dobrze widać po metamorfozie, jakš przeszły w ostatnich latach Katowice. Aglomeracja jest dobrze skomunikowana i położona, stanowi duży oœrodek akademicki, pojawiajš się tutaj nowe inwestycje. Wszystko to sprawia, że dobrze się tu pracuje i mieszka – ocenia Anna Węgrzyn, menedżer ds. zarzšdzania zasobami ludzkimi w BPSC.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że w porównaniu z większymi oœrodkami miejskimi w Katowicach, Chorzowie czy Rudzie Œlšskiej niższe sš koszty prowadzenia działalnoœci.

Natomiast wœród bolšczek regionu eksperci wymieniajš wspomniany już ogólnoeuropejski problem z dostępem do specjalistów. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, gdy wiele lat temu region dostał ekonomicznej zadyszki, częœć młodych osób odpłynęła ze œlšskich miast do większych oœrodków: Krakowa, Wrocławia czy Warszawy. Po drugie, na przestrzeni ostatnich lat na Œlšsku powstały nowe firmy IT, swoje centra otworzyły także zachodnie korporacje. – W międzyczasie firmy zakorzenione tutaj od dawna też znaczšco się rozwinęły, co również wpłynęło na sytuację na rynku pracy – mówi przedstawicielka BPSC.

Zaznacza jednak, że w ostatnim czasie widać szereg zjawisk, które mogš pozytywnie wpłynšć na rynek pracy, choć z pewnoœciš nie od razu. Na Œlšsk wracajš mieszkańcy, którzy w ubiegłych latach wyemigrowali, a uczelnie tworzš nowe kierunki nauczania we współpracy z przedsiębiorcami. – Widzimy też, że coraz więcej potencjalnych pracowników aplikuje z tych województw, które wczeœniej nie pojawiały się na krótkiej liœcie œlšskich pracodawców – dodaje Węgrzyn.

Wsparcie dla branży

Œlšsk to nie tylko aglomeracja katowicka, ale także miasta oddalone od centrum regionu. Tam również branża IT rozwija się dynamicznie.

– Dobrym przykładem może być Częstochowa, która stała się regionalnym centrum programistycznym – mówi Maciej Stanusch, prezes firmy Stanusch Technologies. Dodaje, że miasto ma duże tradycje w kształceniu niższej i œredniej kadry IT. Uczelnie częstochowskie wypuszczajš na rynek programistów, którzy nie posiadajš wprawdzie umiejętnoœci projektowania czy testowania systemów, za to dobrze realizujš proste zadania deweloperskie. Dlatego na rynku częstochowskim pojawiło się wiele firm œwiadczšcych zarówno nieskomplikowane usługi w zakresie tworzenia serwisów internetowych, jak i dużych graczy potrzebujšcych œrednio wykształconych i przez to tańszych pracowników.

– Z kolei specjaliœci o wyższych kwalifikacjach migrujš do dużych oœrodków miejskich, takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa – mówi szef Stanusch Technologies. Ocenia, że Warszawa ma lepszš infrastrukturę biurowš, a i większoœć klientów tam ma swoje centrale, więc z tej perspektywy łatwiej jest tam prowadzić biznes. Natomiast na korzyœć Œlšska przemawia najlepsza w kraju infrastruktura transportowa, dzięki czemu więcej czasu można poœwięcić pracy niż staniu w korkach.

Pienišdze i imprezy

Polska branża IT roœnie w tempie 4–5 proc. rocznie, choć w niektórych segmentach obserwujemy zdecydowanie wyższš dynamikę. Co ważne, przedsiębiorstwa nie powinny narzekać na brak œrodków na rozwój.

– W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Œlšskiego znajdziemy dwa główne działania wspomagajšce rozwój nowoczesnych technologii – mówi Jacek Kotra, dyrektor parku naukowo-technologicznego Technopark Gliwice.

Przedsiębiorstwa mogš liczyć na pomoc w tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, jak również we wdrożeniu i komercjalizacji innowacji. – W regionie możemy jest też organizowanych wiele wydarzeń i konferencji na rzecz nowych technologii oraz wspierajšcych powstawanie technologicznych startupów – mówi dyrektor Technoparku. Przykładem może być Œlšskie Forum Innowacji, Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG czy European Start-Up Day.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kucharczyk@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL