Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Informatyk zamiast górnika – przyszłość Ślšska pod znakiem nowych technologii

Anita Błaszczak
Fotorzepa / Kompala Waldemar
Przez długie lata po II wojnie œwiatowej na Œlšsk migrowały tysišce Polaków z innych regionów Polski. Przycišgała ich dobrze płatna, stabilna – choć niebezpieczna – praca w œlšskich kopalniach.

Górnicy cieszyli się prestiżem i specjalnymi przywilejami, szczególnie w latach 70. XX wieku, gdy u władzy stała œlšska ekipa Edwarda Gierka.

Na jego względach i prospericie w górnictwie korzystały również inne branże (o czym przypomniał niedawno film „Bogowie" relacjonujšcy m.in. poczštki zabrzańskiej kliniki prof. Religi). W całym kraju kršżyły opowieœci o specjalnych górniczych sklepach z towarami z Zachodu czy talonach na nieosišgalne auta – zachęcajšc do przeprowadzki na Œlšsk.

Transformacja Polski po 1989 r. dla Górnego Œlšska oznaczała zamykanie kopalń, hut i zakładów przemysłowych, od których zależał los większoœci mieszkańców. Rozwój branży motoryzacyjnej, wspierany przez zagraniczne inwestycje, na czele z fabrykami Fiata i General Motors, nie wystarczył, chociaż na pewno ma ona pozytywny wpływ na wysoki poziom zarobków w regionie.

Jak dowodzš najnowsze dane GUS, to właœnie œlšskie miasta przodowały w kraju w 2016 r. pod względem wysokoœci œrednich wynagrodzeń. W pierwszej pištce miast na prawach powiatu o najwyższych płacach w Polsce aż trzy sš zlokalizowane na Œlšsku, na czele z Jastrzębiem-Zdrój. Przeciętna płaca wynosiła tam w ub. roku 6,1 tys. zł, o ponad 40 proc. powyżej œredniej w kraju i o 6 proc. więcej niż w Warszawie. Co prawda jest to w dużej mierze zasługa tradycyjnej œlšskiej branży – w mieœcie swojš siedzibę ma giełdowa JSW, która dzięki lepszej koniunkturze na rynku węgla poprawia od ub. roku wyniki.

W pierwszej pištce miast z najwyższymi płacami znalazły się (zaraz za Warszawš) Jaworzno i Katowice, gdzie przeciętne wynagrodzenie jest o ponad jednš pištš wyższe niż w całej Polsce. Pomimo to Œlšsk nie jest już magnesem przycišgajšcym pracowników i mieszkańców. W ubiegłym roku znalazł się wœród województw o największym ujemnym saldzie migracji wewnętrznych – z regionu wyjechało o ponad 3,4 tys. osób więcej, niż tam przyjechało. Katowice trafiły na trzecie miejsce wœród miast o największym odpływie mieszkańców (o 852 osoby przewyższał on liczbę napływajšcych do miasta).

To pokazuje, jak bardzo i stolica Œlšska, i całe województwo potrzebujš nowego bodŸca, który wzmocni zarówno gospodarkę, jak i wizerunek regionu. Sš duże szanse, że tym bodŸcem będzie branża technologiczna, w tym usługi IT oraz szeroko rozumiane nowoczesne usługi dla biznesu.

Sprzyja temu dobrze rozwinięta sieć teleinformatyczna, liczna rzesza studentów i absolwentów œlšskich uczelni oraz zadowolenie inwestorów, którzy już prowadzš centra usług (w tym usług IT) w aglomeracji katowickiej. Wœród firm, które zlokalizowały w Polsce swoje centra usług, Katowice sš jednym z trzech najwyżej ocenianych miast pod względem warunków prowadzenia biznesu. To dobry punkt wyjœcia, by zmienić wizerunek miasta i regionu nadal kojarzonego często z górnictwem węgla kamiennego. Na pewno sporo czasu jeszcze upłynie, zanim miasto zacznie tak skutecznie jak Warszawa, Wrocław czy Kraków przycišgać nowych mieszkańców. Na razie ważne jest, by zatrzymać tych, którzy już tu sš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL