Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Rzeszowa i Podkarpacia

Podkarpacka Dolina Lotnicza to polska enkawa nowoczesności

Ikonš lotniczego przemysłu Podkarpacia jest legendarny œmigłowiec Black Hawk powstajšcy w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu.
Rzeczpospolita
Roœnie podkarpacka Dolina Lotnicza. Potwierdza to m.in. inicjatywa MB Aerospace Rzeszów, która planuje rozbudowę zakładu.

Branża lotnicza jest wizytówkš Podkarpacia. Tutaj zlokalizowany jest najważniejszy klaster lotniczy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W Dolinie Lotniczej wytwarza się 90 proc. krajowej produkcji w branży, z czego poważnš częœć na Podkarpaciu. Członkowie klastra produkujš też w innych województwach.

– Województwo podkarpackie jako jedyne w kraju okreœliło tę branżę jako swojš inteligentnš specjalizację w Regionalnej Strategii Innowacji, a co za tym idzie, wskazuje kierunek rozwoju gospodarczego dla swojego regionu. Lotnictwo to taka perełka Podkarpacia. Samorzšd województwa wie, jaki potencjał drzemie w nowoczesnych technologiach, które nieustannie sš rozwijane przy wsparciu uczelni technicznych, instytucji naukowych i jednostek badawczych. Powyższa wiedza, poszanowanie historii i pozyskanych doœwiadczeń zmotywowały nas, aby œcišgnšć na Podkarpacie kluczowe wydarzenie branży lotniczej – deklaruje Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Rozwój branży lotniczej jest także jednym z kluczowych elementów w strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007–2020.

Nowe przedsięwzięcie

Jednš z ostatnich inwestycji w Dolinie Lotniczej przeprowadza MB Aerospace Rzeszów. Firma chce podwoić produkcję. Wymaga to nakładów w wysokoœci 90 mln zł. Inwestor jest częœciš międzynarodowej Grupy MB Aerospace Holding działajšcej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Firma produkuje częœci do silników, łożyska, pierœcienie, dŸwignie, nakrętki, elementy do sprężarek. Trudni się między innymi obróbkš mechanicznš komponentów z aluminium, stali nierdzewnej oraz superstopów na bazie niklu i tytanu. Przedsiębiorstwo, by zrealizować plany podwojenia produkcji, zatrudni 110 nowych pracowników.

– Inwestycja mnie nie dziwi. Jest to faktycznie największy klaster w Polsce, jeden z większych lotniczych klastrów w Europie. Poszerzenie działalnoœci to naturalny element jego rozwoju. Działa bardzo prężnie, jest nastawiony na œcišganie nowych podmiotów w przemyœle lotniczym i kosmicznym. Generalnie firmy zlokalizowane w Rzeszowie i w strefie, od Bielska-Białej po granicę z Ukrainš, przycišgajš inwestorów poprzez zeœrodkowanie produkcji – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Hładij, zajmujšcy się przemysłem lotniczym i kosmicznym zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24.

MB Aerospace Rzeszów chce wybudować nowe obiekty produkcyjne, centra przetwórcze oraz centra spawalnicze.

– Jesteœmy niezmiernie zadowoleni z wysokiej jakoœci inżynierów i specjalistów branży lotniczej dostępnych w regionie, co w połšczeniu z infrastrukturš transportowš czyni Rzeszów bardzo dobrym miejscem do inwestowania – mówił prezes MB Aerospace Craig Gallagher, ogłaszajšc nowy projekt. Dolina Lotnicza słynie ze współpracy ze œwiatem nauki, œcišga inżynierów z całego kraju.

– Kooperacja z uczelniami to bardzo ważny element synergii w tym klastrze, najważniejszy obok bliskoœci innych producentów z branży – dodaje Hładij.

Podobne wnioski zawiera analiza SWOT, przeprowadzona przez Wyższš Szkołę Informatyki i Zarzšdzania w Rzeszowie. Do silnych stron klastra zalicza się dużš koncentrację firm branży lotniczej na relatywnie niewielkim obszarze, poważne zaplecze naukowe i produkcyjne, œcisłš współpracę z sektorem naukowo-badawczym, wysoki poziom kadr inżynieryjno-technicznych czy dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej. W celu współpracy nauki z przemysłem utworzono Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET– Dolina Lotnicza. Z dobrych kadr słynie szczególnie Politechnika Rzeszowska z rozwiniętym Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Stały trend

Z kolei na poczštku kwietnia w podkarpackich Ropczycach w obecnoœci wicepremiera Mateusza Morawieckiego uroczyœcie otwarto fabrykę należšcš do francusko-brytyjskiej spółki joint venture Aero Gearbox International Poland. Spółkę stworzyły Rolls-Royce oraz Safran. Będzie produkowała m.in. układ przeniesienia napędu do nowego silnika Rolls-Royce'a. Inwestor poniósł nakłady w wysokoœci 200 mln zł. Do 2020 r. zatrudnienie w spółce ma wzrosnšć do 200 pracowników.

– Mamy żniwo inwestycyjne. Ale to na pewno nie koniec. Prowadzimy rozmowy, które sš na razie objęte klauzulami poufnoœci. Planowane sš kolejne inwestycje w Dolinie Lotniczej. W tym roku 11 firm buduje nowe hale lub fabryki. Szeœć z nich to inwestycje na Podkarpaciu – mówi Marek Darecki, prezes Pratt & Whitney Rzeszów SA i jednoczeœnie szef klastra Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.

Strefa œcišga firmy

W Dolinie Lotniczej działa ponad 150 przedsiębiorstw zatrudniajšcych około 25 tys. osób. Zlokalizowane tam firmy głównie eksportujš, a wartoœć sprzedaży zagranicznej to około 3 mld dol. Dolina Lotnicza zrzesza zakłady nie tylko z Podkarpacia, ale także między innymi z Wrocławia, Kraœnika, Kalisza. Z tym zastrzeżeniem, że Podkarpacie dominuje, jeżeli chodzi o skalę działalnoœci. Budowa nowych obiektów jest możliwa między innymi dzięki poszerzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Pozwolenie na inwestycję w ramach SSE wręczono również firmie MB Aerospace Technologies w Tajęcinie.

Dzięki zmianom przyjętym przez rzšd w grudniu 2016 r. mielecka strefa powiększyła się o 175 ha i obejmuje w tej chwili 1643 ha. Do połowy maja w strefie wydano 18 zezwoleń, w których firmy deklarowały inwestycje o wartoœci ponad 415 mln zł i 619 miejsc pracy oraz utrzymanie powyżej 3,3 tys. etatów. Przez cały 2016 r. Euro-Park Mielec wydał 40 zezwoleń, czyli najwięcej ze wszystkich stref. Firmy zapowiedziały inwestycje za 760,2 mln zł, w pierwszej pod względem kryterium wartoœci nakładów wałbrzyskiej strefie było to 2,6 mld zł. W mieleckiej strefie przedsiębiorcy chcieli zatrudnić 970 osób, największy rozmach w zatrudnieniu deklarowały firmy w strefie katowickiej: zamierzały zatrudnić 1,6 tys. nowych pracowników.

Wœród największych pracodawców Doliny Lotniczej znajdujš się takie firmy, jak: Polskie Zakłady Lotnicze, MTU Aero Engines Polska, Kronospan Mielec, Pratt & Whitney, Agusta Westland, Hispano-Suiza. To sztandarowi producenci silników i częœci lotniczych na œwiecie. Ikonš lotniczego przemysłu Podkarpacia jest legendarny œmigłowiec Black Hawk powstajšcy w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu należšcych do Lockheeda Martina.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL