Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Bałagan z nowymi taryfami stawek za wodę oraz ścieki oraz formalnościami wodnoprawnymi

Brak rozporzšdzenia dotyczšcego taryf za wodę to nie tylko problem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, ale i odbiorców ich usług.
shutterstock
Jest mało czasu na przesłanie nowych taryf ze stawkami za wodę i za œcieki. Problemy wišżš się też z formalnoœciami wodnoprawnymi.

Nikt nie spodziewał się takiego bałaganu w sprawach wodnych. Dopiero 2 marca pojawiły się przepisy wykonawcze dotyczšce taryf. Natomiast w niektórych starostwach w kartonach stojš akta spraw, których nie odebrały Wody Polskie.

Co z tym rozporzšdzeniem

Do 12 marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne majš obowišzek przesłać Wodom Polskim taryfy ze stawkami za wodę i œcieki. Problem w tym, że rozporzšdzenie w tej sprawie pojawiło się dopiero w pištek (2 marca) w Dzienniku Ustaw, pod pozycjš 472. Weszło w życie dzień póŸniej, czyli 3 marca.

Chodzi o rozporzšdzenie w sprawie okreœlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Prace nad nim się przedłużały. Powodem były m.in. liczne zastrzeżenia samorzšdów oraz Izby Gospodarczej Wodocišgi Polskie do projektu tego aktu. Większoœć z nich została uwzględniona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi odpowiedzialne za przygotowanie rozporzšdzenia.

W rozporzšdzeniu zlikwidowano górne ograniczenie marży. Maksymalna marża miała wynosić 5 proc. Co niektóre przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne narażało na straty, a przy okazji, mogło utrudniać realizację projektów ze œrodków UE.

Przedsiębiorstwa wodocišgowe majš teraz tydzień na przesłanie taryf.

- Wniosek taryfowy jest prosty i jego wypełnienie nie powinno sprawiać kłopotu pracownikom przedsiębiorstw wodocišgowo-kanalizacyjnych - tłumaczy Sergiusz Kieruzel z krajowego zarzšd Wód Polskich.

- W strukturze organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały już na poziomie centralnym i w 11 regionalnych zarzšdach gospodarki wodnej wyodrębnione wydziały taryf. Pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryfy na podstawie aktualnego projektu rozporzšdzenia - dodaje Sergiusz Kieruzel.

Uregulowania stare czy nowe

Od poczštku roku panuje bałagan przy wydaniu decyzji œrodowiskowych. Winne sš przepisy przejœciowe do zmian, które prawo wodne wprowadziło do ustawy o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie. Obecne przewidujš one, że do spraw wszczętych przed datš ich wejœcia w życie, tj. 1 stycznia 2018 r., stosuje się nowe regulacje. Powoduje to liczne wštpliwoœci interpretacyjne, np. czy inwestor musi ponownie się starać o postanowienie, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na œrodowisko, choć uzyskał je przed Nowym Rokiem etc.

Było aż tak Ÿle, że posłowie PiS postanowili przepisy w tempie ekspresowym naprawić. W œrodę w ubiegłym tygodniu nowelę uchwalił Sejm. Nowela przewiduje, że do postępowań wszczętych, a niezakończonych do 1 stycznia należy stosować stare uregulowania.

A po pozwolenie to gdzie

Inwestorzy wcišż majš też problemy z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. Jak wynika z informacji ze Zwišzku Powiatów Polskich, jest spory bałagan. Sš starostwa, gdzie akta czekajš na odebranie przez Wody Polskie. A te tego nie robiš. Te ostatnie kontrargumentujš, że to starostwa majš im je przekazać.

Tymczasem inwestorzy czekajš.

Opinie

Maciej Obrębski, adwokat

Od 1 stycznia 2018 roku starosta nie wydaje pozwoleń wodnoprawnych. Organem właœciwym jest dyrektor regionalnego zarzšdu gospodarki wodnej Wód Polskich. W przypadku gdy o pozwolenie występujš Wody Polskie, właœciwy do jego wydania jest minister œrodowiska. Niektóre pozwolenia wodnoprawne wydajš również zarzšdy zlewni. W tym obszarze osłabiona została pozycja organów jednostek samorzšdu terytorialnego. Pozytywnie należy ocenić utrzymanie w mocy co do zasady starych pozwoleń wodnoprawnych. Korzystna jest również wprowadzona przez ustawę możliwoœć przedłużenia ważnoœci pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia te sš wydawane na czas okreœlony, nie dłuższy niż 20 lat. Według dotychczasowych przepisów po upływie okreœlonego w decyzji czasu pozwolenie wygasało i konieczne było uzyskanie nowego. Możliwoœć przedłużenia oznacza ułatwienie w procedurze, co jest pozytywne zarówno dla inwestorów, jak i organów.

Grzegorz Kubalski, dyrektor Biura Zwišzku Powiatów Polskich

Pierwotna wersja projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków nie przewidywała obowišzku ponownego zatwierdzania już obowišzujšcych taryf. W chwili wprowadzania w Sejmie tego przepisu przedstawiciele zwišzków samorzšdowych i branży wodno-kanalizacyjnej wskazywali, że nie jest to dobry pomysł, gdyż nowo tworzony podmiot może nie być gotowy, aby w relatywnie krótkim czasie poradzić sobie z wnioskami z kilku tysięcy podmiotów. Przestrogi zostały zignorowane, a obecna sytuacja pokazuje, że były w pełni uzasadnione. Dziœ stoimy przed koniecznoœciš składania wniosków taryfowych przy braku niezbędnych do tego aktów wykonawczych. Jeœli nie zostanš podjęte przez administrację rzšdowš szybkie i sprawne działania, grozi nam wkrótce chaos.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL