Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Świadczenia oferowane przez gminy, by zwiększyć efekty Programu 500+

Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu należy do najbardziej popularnych form wspierania rodziców przez władze samorzšdowe.
AdobeStock
Samorzšdy przeœcigajš się w pomysłach na zwiększenie korzystnych efektów rzšdowego programu. Aby zachęcić do posiadania potomstwa, gminy fundujš własne œwiadczenia, dbajš o opiekę nad dziećmi i oferujš zniżki.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. przyszło na œwiat 403,1 tys. dzieci. Dla porównania w 2016 r. było to 388 tys., czyli o ponad 15 tys. mniej. – Bioršc pod uwagę fakt, że jeszcze w 2014 r. GUS prognozował, że w 2017 r. urodzi się 346 tys. dzieci, to możemy mówić, że w stosunku do tych przewidywań jest to wzrost o blisko 20 proc. – mówi Bartosz Marczuk, wiceminister odpowiedzialny za sprawy rodziny.

Jak podaje GUS, wzrost liczby urodzeń dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych jako drugie, trzecie i kolejne w rodzinie. Spadła natomiast liczba dzieci, które urodziły się jako pierwsze.

Ale choć jest pewien wzrost, sprawa nie wyglšda tak różowo. Problem przede wszystkim tkwi w tym, że wcišż nie ma jeszcze zastępowalnoœci pokoleń.

I trudno będzie to zmienić, bo w tzw. okres rozrodczy wchodzš właœnie roczniki niżu demograficznego. To, co mogło zmienić tę sytuację, to roczniki tzw. wyżu przełomu lat 70. i 80. Oni jednak nie myœlš już o dzieciach. W Polsce po 35. roku życia rodzi zaledwie co ósma kobieta, co oznacza, że raczej nie można liczyć, że Polki nagle zainteresujš się póŸnym macierzyństwem.

– Trzeba także wzišć pod uwagę to, że ponad 2 mln młodych ludzi mieszka i pracuje za granicš. Jeœli będš mieć dzieci, to właœnie tam – zwraca uwagę prof. Ewa Budzyńska, socjolog rodziny z Uniwersytetu Œlšskiego. – W demografii powstała dziura, którš niełatwo będzie zasypać – tłumaczy.

Tradycyjnie więcej dzieci rodzi się na wsi niż w miastach. W 2016 r. współczynnik urodzeń kształtował się tam na poziomie 10,2 promila, a w mieœcie wyniósł 9,8 promila. Œredni wiek matek to obecnie 30 lat. Pierwsze dziecko Polki rodzš, majšc przeciętnie 28 lat.

Jak wynika z raportu „Dzietnoœć w stolicach województw w latach 1990–2016" opracowanego przez demografów z Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r., najwyższy współczynnik dzietnoœci – 1,51 – odnotowano w Gdańsku. Na drugim miejscu była Warszawa z wynikiem 1,41. Ostatnie miejsce na podium zajšł Gorzów Wielkopolski z wynikiem 1,35. „W przypadku pierwszego z tych miast podkreœlić należy, iż w jego niedalekiej okolicy leży jedno z dwóch – obok Nowosšdecczyzny – ťzagłębi urodzeńŤ – Kaszuby" – czytamy w raporcie.

Z kolei najniższy wynik osišgnięto w Opolu i w Olsztynie – 1,17.

Wyższa dzietnoœć w ostatnim roku to z jednej strony efekt poprawy sytuacji na rynku pracy. Z drugiej poprawy sytuacji finansowej rodzin z co najmniej dwójkš dzieci, które otrzymały wsparcie w ramach rzšdowego programu Rodzina 500+. To, jak się okazuje, jedno z działań, które majš zwiększyć dzietnoœć w Polsce. Samorzšdy nie oglšdajš się na władze centralne i biorš sprawy w swoje ręce. Chcš lokalnie zadbać o demografię. Najlepiej znajš potrzeby swoich mieszkańców. Z własnej kieszeni fundujš więc œwiadczenia, zapewniajš bezpłatnš opiekę dla dzieci i oferujš zniżki dla rodzin wielodzietnych.

Bon na opiekę

Na finansowanie œwiadczeń przez samorzšdy pozwala ustawa o œwiadczeniach rodzinnych. Z takiego rozwišzania korzystała np. Nysa, która wprowadziła bon wychowawczy, czy Szczecin ze swoim bonem opiekuńczym. Także Warszawa osobom z nieco niższym dochodem funduje bon żłobkowy.

– Œwiadczenie wypłacane jest na drugie i kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13. miesišca życia do ukończenia szóstego roku życia w wysokoœci 500 zł miesięcznie. Podstawowym kryterium otrzymania bonu jest fakt zamieszkania przynajmniej jednego z rodziców w naszej gminie od co najmniej trzech lat, rozliczanie się z urzędem skarbowym w Nysie oraz czynne zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców dziecka w wieku od 13. miesišca życia do trzech lat lub obojga rodziców, jeżeli dziecko, na które ma zostać przyznane œwiadczenie, jest w wieku od trzech do szeœciu lat – tłumaczy Andrzej Babiński z nyskiego magistratu. Przedstawiciele samorzšdu chwalš się, że bon w wysokoœci 500 zł miesięcznie przynosi efekty, bo po kilkunastu miesišcach od jego wprowadzenia liczba urodzeń wzrosła o 21,6 proc.

W Szczecinie bon można wykorzystać na opiekę nad dzieckiem od 13. do 36. miesišca życia. Otrzymujš go pracujšcy rodzice co najmniej dwojga dzieci. Muszš też spełnić kryterium dochodowe (do 1922 zł netto na jednego członka rodziny).

Takie samo kryterium dochodowe obowišzuje w Warszawie. W stolicy bon o wartoœci 400 zł pracujšcy rodzic może przeznaczyć na prywatny żłobek, klub malucha czy dziennego opiekuna.

Bony sš przyznawane na podstawie art. 22b ustawy o œwiadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nim rada gminy, bioršc pod uwagę lokalne potrzeby, może w drodze uchwały ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania œwiadczenia rodzinne z samorzšdowego budżetu.

Samorzšdowe becikowe

Częœć samorzšdów wcišż funduje becikowe, czyli jednorazowš zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Sš one przyznawane na podstawie art. 22a ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

– U nas wynosi ono 500 zł i jest wypłacane na każde dziecko, również przysposobione. Warunkiem jest złożenie wniosku w cišgu trzech miesięcy od jego narodzin – mówi Izabela Olczyk, kierownik Oœrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Okazuje się, że gminy coraz chętniej wspierajš w ten sposób swoich mieszkańców. Na samorzšdowe becikowe przeznaczyły w 2016 r. prawie 9 mln zł, niemal o 20 proc. więcej niż rok wczeœniej. W sumie przyznały blisko 10,5 tys. zapomóg, czyli o 16,7 proc. więcej niż w 2015 r. (niespełna 9 tys.). Przeciętna wysokoœć takiego becikowego wyniosła 854,96 zł, tj. o 1,5 proc. więcej niż w 2015 r. (842,20 zł). Najniższe becikowe wypłacono w województwie zachodniopomorskim – œrednio 426 zł, a najwyższe w województwie œlšskim – œrednio 2079 zł. Nie było ich w ogóle w województwach podlaskim i œwiętokrzyskim.

Bezpłatne przedszkole

Niektóre gminy finansujš swoim mieszkańcom przedszkola. Tak jest na przykład w Suwałkach, Warszawie i Częstochowie. – Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogš zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Płacš jedynie za posiłki. Dzięki temu rozwišzaniu zmniejszš się bariery ekonomiczne w dostępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin o niskich dochodach – mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

W Suwałkach warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłat jest zamieszkiwanie na terenie miasta i rozliczanie się z podatku. – Wprowadzenie nowej ulgi to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz kolejny element polityki prorodzinnej miasta – mówi Kamil Sznel z biura prezydenta miasta.

Z ulgi nie mogš skorzystać rodzice mieszkajšcy w przyległych do Suwałk gminach, korzystajšcy z miejskich przedszkoli.

Do stycznia prawo do bezpłatnego przedszkola w Suwałkach mieli rodzice trzy- i czterolatków pod warunkiem, że nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. Płacili jedynie za wyżywienie. Od poczštku roku kryterium wieku nie jest brane pod uwagę. – Jak wynika z bieżšcych analiz, skutki finansowe wprowadzenia tych zmian nie będš mocno obcišżały budżetu miasta – podkreœla Sznel.

Za pobyt dziecka w placówce nie płacš też rodzice w Częstochowie.

– Od wrzeœnia 2014 r. przestały obowišzywać opłaty za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, także powyżej ustawowo gwarantowanych bezpłatnych pięciu godzin. Regulacja dotyczy przedszkolaków mieszkajšcych na terenie Częstochowy – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Zgodnie z prawem w całej Polsce edukacja przedszkolna jest bezpłatna przez przynajmniej pięć godzin dziennie. Najczęœciej nie ponosi się opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8 do 13. Za dłuższy rodzice nie mogš jednak płacić więcej niż 1 zł za godzinę. Dotyczy to także zajęć dodatkowych, takich jak szachy czy taniec towarzyski.

Gmina może jednak pobierać niższe opłaty. Przepisy te obowišzujš od wrzeœnia 2013 r. Częœć samorzšdów zdecydowała się na wprowadzenie korzystniejszych stawek niż ustawowe. Na przykład w Kluczborku rodzice płacš 50 gr za drugie i kolejne dziecko z rodziny, korzystajšce równoczeœnie ze œwiadczeń. Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest bezpłatne. Ulgi przysługujš też za pobyt dzieci z rodzin wielodzietnych i najuboższych – korzystajšcych z pomocy społecznej. 75 proc. zniżki dla dzieci z rodziny posiadajšcej Kartę Dużej Rodziny przewidziano we Włocławku. Za godzinę pobytu rodzice przynajmniej trojga dzieci zapłacš 25 gr.

Zgodnie z prawem także rodzice zerówkowiczów od stycznia 2017 r. nie płacš nic. I to niezależnie od tego, czy dzieci chodzš do zerówki w szkole czy w przedszkolu. Ma to zwišzek z tym, że szeœcioletni uczniowie uczęszczajšcy do przedszkoli zostali objęci subwencjš oœwiatowš. Samorzšdy otrzymujš więc na ich kształcenie œrodki z budżetu państwa.

Prawie każde miasto ma też swój program zniżkowy skierowany do wielodzietnych rodzin – Kartę Dużej Rodziny. Pierwszy był w 2005 r. Wrocław. Zaproponował Kartę Rodzina Plus. Następny był Grodzisk Mazowiecki, który wprowadził w 2008 r. Kartę Dużej Rodziny, udostępniajšc rodzinom z czworgiem i więcej dzieci m.in. darmowš komunikację. Dziœ zniżki, w zależnoœci od samorzšdu, obejmujš m.in. komunikację, żłobki, przedszkola czy oœrodki sportu. W akcji biorš też udział prywatni przedsiębiorcy – sklepikarze i usługodawcy.

Pomoc od marszałka

Ale o dzietnoœć dbajš też samorzšdy wyższego szczebla. Samorzšd województwa małopolskiego finansuje np. opiekę niań. Trwa pilotaż, który ma pokazać, jak takie rozwišzanie się sprawdza.

– Aktualnie z programu korzysta 87 rodzin z 23 gmin. Przygotowujemy się do kolejnej edycji, ale wiele zależy od tego, czy będš na niš œrodki unijne – mówi Filip Szatanik, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego. I dodaje, że program ma zrealizować kilka celów. Przede wszystkim sprzyjać aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunek. Jeżeli program prowadzony byłby w dłuższej perspektywie, może mieć też wpływ na zwiększenie dzietnoœci.

Na razie uczestnicy pilotażu przez dziesięć miesięcy dostajš półtora tysišca złotych na zatrudnienie niani, niezależnie od liczby dzieci. 1000 zł pochodzi z budżetu województwa, a 500 zł od gmin. Każda rodzina, która wzięła udział w pilotażu, mogła samodzielnie wskazać osobę, której powierzy opiekę nad swoim dzieckiem. Opiekunem lub opiekunkš mógł zostać też członek rodziny. Musiała być to osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60. roku życia dla kobiet i 65. dla mężczyzn.

Według danych urzędu marszałkowskiego niania to preferowana przez rodziców forma opieki nad małym dzieckiem. Aż 32 proc. rodziców chciałoby z niej skorzystać. Żłobek wybrałoby 30,5 proc.

O wyższš dzietnoœć walczy też samorzšd województwa opolskiego. W 2014 r. została wprowadzona tam specjalna strefa demograficzna.

– Na pytanie, czy program przyniósł przyrost naturalny w regionie, trudno odpowiedzieć, bo program nie jest działaniem wyrwanym z kontekstu. Do naszych działań dołšczyły rzšdowe działania prorodzinne 500+. To wszystko może mieć wpływ na demografię. Specjalna strefa demograficzna to program na wiele lat, a jego efekty będš widoczne w dłuższej perspektywie czasowej – zaznacza Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy marszałka województwa opolskiego.

Specjalna Strefa Demograficzna miała być lekiem na wyludnianie się regionu. Pojawiły się ambitne pomysły, ale do dziœ nie wprowadzono np. niższych stawek podatkowych czy œwiadczenia w wysokoœci 1600 złotych miesięcznie na dziecko przez pierwsze dwa lata życia. Udało się wprowadzić m.in. mobilne szkoły rodzenia, bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom i uprawniajšcš do zniżek opolskš kartę rodziny.  —współpraca Joanna Ćwiek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL