Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Pawł Huelle, autor powieści „Śpiewaj ogrody": Niemiecka perła w polskiej koronie

Fotorzepa/Sławomir Mielnik
Z pisarzem Pawłem Huelle, który akcję swojej ostatniej powieœci „Œpiewaj ogrody" umieœcił w Gdańsku Oliwie, rozmawia Michał Stankiewicz.

Rz: Czuje się pan Gdańszczanofilem?

Paweł Huelle: To za dużo powiedziane.

Można dojœć do takiego wniosku œledzšc pana twórczoœć.

Rzeczywiœcie, jestem zwišzany z moim miastem wieloma nićmi. Tutaj się urodziłem w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Dzieciństwo, młodoœć, studia, pierwsze próby literackie, wreszcie wchodzenie w dorosłe życie pod znakiem Solidarnoœci, wszystko to zdarzyło się tutaj. Ale – jeœli ktoœ mówi, że jestem pisarzem gdańskim – uważam to za nieporozumienie. Czy na przykład Antoni Libera jest pisarzem warszawskim? Albo Janusz Szuber poetš sanockim? Każdy z nich wykorzystuje w swoich utworach bliskie mu przestrzenie. Poza tym – nie ma przecież gdańskiego języka. Był przed wojnš rodzaj dialektu gdańskich Niemców, ale to archeologia.

Ale umieszcza pan akcje swoich ksišżek w większoœci w Gdańsku.

Tak.

Czym się Gdańsk wyróżnia na tle innych miast? Co jest w nim takiego wyjštkowego, że poœwięca mu pan aż tyle miejsca w tworzonych przez siebie fabułach?

Na pewno miał dużo bardziej skomplikowanš historię niż Kraków, Warszawa, a może nawet Lwów, skšd pochodzi częœć mojej rodziny. Komplikacja wynika z historii. Kiedyœ było to miasto należšce do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zresztš mówiło się w oficjalnych dokumentach: królewskie, hanzeatyckie, kupieckie Wolne Miasto Gdańsk. Wolne w tym znaczeniu, że posiadało wœród innych miast Rzeczypospolitej największe uprawnienia – dziœ powiedzielibyœmy – samorzšdowe. Żadne z ówczesnych miast nie posiadało na przykład prawa do bicia własnej monety. Gdańsk takie prawo miał, na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka. W gruncie rzeczy było wielkim emporium kupieckim, głównie niemieckojęzycznym, ale nie wyłšcznie. W XVII wieku liczyło więcej mieszkańców niż ówczesny Paryż. Jego obroty handlowe należały do największych poœród portów Europy. Oczywiœcie napięcie pomiędzy kupieckš republikš, a polskš koronš, wielokrotnie dawało o sobie znać, choćby w postaci zbrojnego konfliktu między Gdańskiem, a królem Stefanem Batorym. Wtedy nie był to jeszcze konflikt narodowoœciowy. Szło o uznanie zwierzchnictwa i podatki. Duże sumy.

Były też jednak okresy udanej symbiozy...

Oczywiœcie. Korzystnej dla obu stron. Bestsellerem wydawniczym polsko – niemiecko - gdańskiego pogranicza były słynne Dialogi (Viertzig) Nicolausa Volckmara. Wybitny profesor Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku doskonale wyczuł potrzebę tamtego czasu. Wydane po raz pierwszy w roku 1612 w Toruniu Dialogi, miały wiele następnych edycji. Ksišżka była nowatorska, bo nie zaczynała od gramatyki, ale podawała setki potocznych zwrotów. Zwłaszcza w kupieckim mieœcie okazywały się niezwykle przydatne.

Handel zawsze łšczy. A różni polityka.

Tak. Dopóki Rzeczpospolita była silna i jej eksport przynosił nadwyżki, koegzystencja obu republik – kupieckiej i szlacheckiej –znajdowała się pod dobrš gwiazdš. Norman Davies nazwał ówczesny Gdańsk niemieckš perłš w polskiej koronie. Trudno o lepsze sformułowanie. Wszystko jednak przemija. Rzeczpospolitš wyczerpały wojny szwedzkie, powstanie Chmielnickiego, spadło europejskie zapotrzebowanie na zboże, drewno i potaż spławiane Wisłš. Pod koniec XVIII wieku Gdańsk był już tylko cieniem swojej dawnej œwietnoœci. Gdańskie wspomnienia młodoœci Joanny Schopenhauer pokazujš miasto w tym epickim zachodzie słońca. Podobnie jak ryciny Daniela Chodowieckiego. Po aneksji miasta przez Prusy (z ratusza usunięto natychmiast portrety królów polskich, przed którymi kolejni burmistrzowie składali przysięgę wiernoœci) Gdańsk stanowił pięknš – ale już tylko pamištkę. Bardzo szybko stał się prowincjonalnym, garnizonowym miastem pruskim.

Czyli wyjštkowoœć Gdańska widzi pan głównie w jego historii, wielokulturowoœci. Choć Wrocław i Szczecin majš podobnš historię.

O wielokulturowoœci Gdańska do schyłku XVIII wieku należy mówić nie tyle ostrożnie, co rzeczowo. Kolonie kupców angielskich, francuskich, holenderskich, rosyjskich – istniały jako coœ naturalnego. Równie naturalnym na ulicach miasta był język polski, czy mowa kaszubska. Nazwy dzielnic – Nowe Szkoty i Stare Szkoty do dziœ mówiš za siebie. W genealogiach gdańskich rodów kupieckich, burmistrzów, a zwłaszcza w architekturze miasta, odnajdziemy wiele œladów niderlandzkich. Przeważał jednak język niemiecki. To w przyszłoœci – już XIX-wiecznej – stało się zaczynem zacierania wszelkich œladów zwišzania z Polskš oraz narastania tendencji wielkoniemieckich.

Co do Wrocławia i Szczecina istniejš pewne podobieństwa, ale jeszcze większe różnice. Żadne z tych miast nie było tak mocno zwišzane z Polskš. Ani gospodarczo, ani politycznie, ani kulturowo, czy wreszcie sentymentalnie. W żadnym z tamtejszych ratuszy nie wisiały portrety kolejnych polskich monarchów. O żadnym z tych miast nie napisał Mickiewicz – „Gdańsk, miasto niegdyœ nasze, znowu będzie nasze". Na marginesie – wileński profesor greki – Groddeck – nauczajšcy naszego wieszcza języka Homera, wczeœniej był profesorem Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku.

W pana powieœciach najczęœciej pojawia się historia współczesna, XX-wieczna. I wcišż ten splot losów Niemców i Polaków. Jak w ostatniej powieœci „Œpiewaj ogrody", gdzie widzimy zarówno Gdańsk międzywojenny, jak i już polski, tuż po wojnie.

To moment znaczšcy. Swoisty punkt zero. Wchodzenie w cudzš, niemieckš przestrzeń, nie z własnej winy, nie z wyboru, ale z wyroku historii. Dla pokolenia moich rodziców było to trudne wyzwanie. Dla mojej generacji bardziej dziwne niż trudne. Czymœ w rodzaju połšczenia fascynacji z dreszczykiem emocji. Rodzice mieli strasznš traumę wojny. Dla nas znaleziony na strychu klaser z kolekcjš fuhrerów, niemiecki hełm wykopany w zarosłym krzakami okopie, jednoguldenowa moneta z czasów Wolnego Miasta były – przy całej swojej dwuznacznoœci – jak okruchy z jakiejœ Atlantydy. Trzeba było lat, żeby uœwiadomić sobie, że miasto – zwłaszcza na obrzeżach – miało nieco innš historię. Że był jakiœ pan Polaske, socjaldemokrata, którego zesłano do Stutthofu. Że była jakaœ pani Greta, która – niemal nie znajšc polskiego, została w domu przy ulicy Polanki, ponieważ czekała tu na męża. To były inne okruchy, okruchy ludzkich losów z tej samej Atlantydy. W szkole obowišzywał prosty schemat: Hitler, wojna, Westerplatte, Stutthof. No i odwieczna polskoœć. Ale już o działaczach Polonii w Wolnym Mieœcie – nie tylko tych zamordowanych – prawie słowa. Historia ulicy Długiej na Głównym Mieœcie była opowiadana głównie jako cišg tryumfalnych wjazdów polskich królów. Z kolei – przypomnę – w niemieckich szkołach w przedwojennym Gdańsku – pomijano ten aspekt historii miasta.

Dzisiaj to się nazywa politykš historycznš.

Tak, ale żyjemy w innych czasach. Polsko niemieckie porozumienie, sšsiedztwo, współpraca osišgnęły, mimo różnych zgrzytów – jak ten z paniš Steinbach, czy wypowiedzi niektórych polskich polityków – dobry poziom.

Pan z kolei stara się odkrywać niemieckoœć Gdańska, czyli to co zacierali komuniœci, podobnie jak w Szczecinie czy Wrocławiu. To siłš rzeczy œwieży nurt.

Dla mnie to już przeszłoœć. Odrobiłem lekcję, która została mi zadana przez miejsce urodzenia, a właœciwie przez umowy zawarte w Jałcie. Więc już się nie staram, raczej robiłem to z ciekawoœci i poczucia, że w miejscu, w którym żyję sš przestrzenie niejasne, niedopowiedziane, nieokreœlone, zatarte. Nie jest to specyfika wyłšcznie gdańska. Każde miasto ma takie obszary fizyczne, duchowe. Ale w Gdańsku to napięcie zwłaszcza w latach mojej młodoœci – było mocne.

Rozmawiamy w Parku Oliwskim, dlaczego wybrał pan akurat to miejsce?

To jeden z najpiękniejszych parków w Europie, łšczy w sobie założenia angielskie, a z drugiej francuskie. Wielkie zasługi w jego uformowaniu miał opat tutejszych Cystersów Rybiński. Oliwa – po reformacji w Gdańsku – stała się przyczółkiem katolicyzmu, zwłaszcza, że luteranie przejęli wszystkie koœcioły w mieœcie. Ale nie tylko historia jest tu ważna. Katedra, park, wzgórza poroœnięte bukami – tworzš szczególny klimat tego miejsca.

Nie tylko to jednak było powodem wyboru miejsca. Tutaj rozgrywa się częœć akcji pańskiej powieœci, a wraz z niš pewne wydarzenia.

W 1898 roku, 23 lipca spotkali się w altanie, przed którš teraz siedzimy, Rainer Maria Rilke i jego muza, ukochana, Lou Andreas-Salome.* On przyjechał z Italii, ona z Berlina. Zapewne spacerowali nie tylko po oliwskim parku. Możemy ich sobie wyobrazić na sopockim molo, na pokładzie spacerowego statku na Motławie, przy stoliku kawiarni we Wrzeszczu. Ale właœnie tu dokończyli wspólnie wiersz Rilkego, który znajduje się w Dzienniku schmargendorfskim poety, z podaniem daty i miejsca.

Tutaj też pan czerpie inspirację?

W Oliwie mieszkam od jedenastu lat. To najpiękniejsza dzielnica Gdańska, szerzej – Trójmiasta. Do parku mam dwa kroki. Często zachodzę do katedry. A potok oliwski, który wypływa ze wzgórz morenowych i zasila parkowe stawy, pamięta czasy, kiedy nie było tu jeszcze ani Kaszubów, ani Polaków, ani Cystersów, ani Szwedów, ani Prusów, ani Niemców. To uczy pokory wobec historii.

Nad czym pan teraz pracuje?

Nad sztukš Kursk. O katastrofie rosyjskiej łodzi podwodnej.

Czyli tym razem odejœcie od Gdańska.

Na dłuższy czas.

* 24 wrzeœnia 2016 w Parku Oliwskim zostanie uroczyœcie odsłonięta tablica poœwięcona Rainerowi Mari Rilke i Lou Andres–Salome, ich spotkaniom i powstałemu tutaj wierszowi.

Paweł Huelle, pisarz, rocznik 1957, urodzony i zwišzany z Gdańskiem, któremu poœwięca wiele miejsca w swoich powieœciach. Duży sukces odniósł dzięki powieœci "Weiser Dawidek", wydanej w 1987 roku, której bohaterem jest żydowski chłopiec, a tłem dawny, niemiecki Gdańsk. Ksišżka została przetłumaczona na wiele języków i ekranizowana.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL