Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Szczecin stawia na jazdę na pršd

W budżecie miasta zaplanowano œrodki na pierwsze stacje ładowania elektrycznego aut
Fotolia
Stolica Pomorza Zachodniego zdobyła dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych. To jedno z pierwszych działań miasta służšcych popularyzacji transportu elektrycznego.

Już wkrótce do floty pojazdów służbowych Szczecina trafiš cztery pojazdy elektryczne. Nowe pojazdy, zużywajšce nie więcej niż 20 kWh energii elektrycznej do przejechania 100 km, przyczyniš się do zmniejszenia emisji spalin oraz dwutlenku węgla przez flotę pojazdów należšcš do miasta Szczecin. Jednym z wymiernych efektów będš również oszczędnoœci zwišzane z kosztami zakupu benzyny. Samochody trafiš do pracowników Zarzšdu Dróg i Transportu Miejskiego oraz wybranych placówek oœwiatowych.

Pojazdy typu hatchback z homologacjš będš fabrycznie nowe. To auta 5-drzwiowe, z pięcioma miejscami, silnikiem w pełni elektrycznym i akumulatorem o pojemnoœci 30 kWh.

– Dwa auta będš do dyspozycji ZDiTM, dwa kolejne zostanš przekazane do wydziału oœwiaty UM – mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarzšdu Dróg i Transportu Miejskiego. – Z pojazdów będš korzystali pracownicy z działów, które najwięcej poruszajš się po mieœcie, np. sprawdzajš infrastrukturę drogowš lub czystoœć.

Jest to jedno z działań wpisujšcych się w strategię miasta Floating Garden 2050.

Miasto otrzymało na ten cel z wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej dofinansowanie w wysokoœci 250 000 zł. Łšczny koszt zakupu to 500 000 zł. Samochody trafiš do miejskiej floty w połowie 2017 roku.

Zakup pojazdów elektrycznych to niejedyne działania miasta w zakresie elektromobilnoœci. Aktualnie trwajš prace nad pakietem działań popularyzujšcych zastosowanie samochodów elektrycznych.

Po rewitalizacji alei Wojska Polskiego będzie kursował tędy autobus elektryczny. Takie założenie będzie towarzyszyło przygotowywanemu wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursowi na zagospodarowanie œródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego.

– Autobus elektryczny będzie kompromisowym rozwišzaniem w tym kwartale jako z jednej strony ekologiczny i nieemisyjny œrodek transportu publicznego, odpowiedŸ na potrzeby mieszkańców dotyczšce transportu zbiorowego, z drugiej poczštek większych zmian w komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Będzie tym, na czym głównie zależało mieszkańcom naszego miasta, czyli cichym, ekologicznym œrodkiem transportu, najmniej oddziałujšcym na œrodowisko, który być może stanie się prekursorem większych zmian wœród mieszkańców, którzy będš mogli przekonać się, że elektryczne pojazdy sš równie niezawodne i wygodne w użytkowaniu co tradycyjne.

Wkrótce na ulice miasta wyjedzie 16 autobusów hybrydowych. – W miarę posiadanych œrodków będziemy starali się kupować coraz więcej autobusów już typowo elektrycznych – mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin. – Szczecin jest proekologicznym miastem, dlatego chcielibyœmy wprowadzać ich jak najwięcej.

Już teraz w budżecie miasta zaplanowano œrodki na stworzenie pierwszych trzech stacji ładowania elektrycznego samochodów. Ponadto miasto rozważa partycypację w rzšdowym programie e-BUS, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego i nowej infrastruktury ładowania. Z kolei w ramach Programu Horyzont 2020 miasto złożyło deklarację uczestnictwa w programach zwišzanych z e-mobilnoœciš (transportem towarowym-dostawczym z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, wykorzystaniem rozwišzań ICT i energii w obiegu zamkniętym, smart budynków). Rozważane jest również zaangażowanie miasta w tworzenie systemu car sharingu pojazdów elektrycznych.

– Jednak sš to pojazdy nowoczesne i dosyć kosztowne – mówi Piotr Zieliński z urzędu miasta. – Nie damy więc rady wprowadzić takiego systemu bez finansowania z zewnštrz. Pracujemy obecnie nad znalezieniem najlepszego rozwišzania.

Specjaliœci oceniajš, że takie działania to krok w dobrym kierunku. – Kupowanie pojazdów elektrycznych to dokonały pomysł, znacznie lepszy niż inwestowanie w pojazdy hybrydowe, które sš tylko półœrodkiem – uważa Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy, a obecnie szef firmy doradzajšcej prezydentom miast w sprawach komunikacji i inwestycji. – Wraz z postępem technologicznym pojazdy elektryczne stajš się coraz bardziej wydajne, co oznacza, że do nich należy przyszłoœć. Takimi pojazdami powinno się zainteresować każde miasto, które chce być ekologiczne. Przykładowo Warszawa zamierza kupić ponad sto autobusów elektrycznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL