Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Nowa odsłona klasyki

Teatr im. Osterwy, jeden z najpiękniejszych, historycznych gmachów teatralnych w Polsce
Natalia Giza
Lubelski teatr zagra w tym sezonie „Amadeusza", „Pana Tadeusza", „Paniš Bovary" oraz piosenki Jerzego Wasowskiego.

Teatr im. Osterwy wchodzi w nowy sezon z wyróżnieniem, jakim było zakwalifikowanie się do finału ministerialnego konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Wœród najlepszych spektakli znalazł się lubelski „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian" Ziemowita Szczerka w reżyserii Remigiusza Brzyka. Nagrodę aktorskš otrzymał występujšcy w nim Daniel Dobosz. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w Warszawie na listopadowym Festiwalu Nówka Sztuka.

– Bardzo cenię to, co robi w teatrze Remigiusz Brzyk – powiedział „Rzeczpospolitej" Artur Tyszkiewicz, dyrektor artystyczny w Teatrze im. Osterwy w Lublinie. – To już jego druga realizacja na naszej scenie. Wczeœniej wyreżyserował spektakl „Był sobie Polak, Polak i diabeł" Pawła Demirskiego nagrodzony na szczecińskim festiwalu Kontrapunkt. Był on też laureatem konkursu „Teatr Polska", co sprawiło, że pokazywaliœmy niełatwe przedstawienie w całym województwie lubelskim. To było piękne spotkanie z mieszkańcami małych oœrodków wokół Lublina, którego – nie ukrywam, na poczštku nieco się obawialiœmy. Tymczasem zaowocowało goršcymi dyskusjami o Polsce i Polakach.

„Przyjdzie Mordor i nas zje", prapremierowa adaptacja ksišżki nagrodzonej „Paszportem Polityki", był jeszcze ostrzejszy.

– Żyjemy na pograniczu polsko-ukraińskim, wielu Ukraińców przebywa w Lublinie – mówi dyrektor Tyszkiewicz. – Skonfrontowanie się z prawdš, że Polacy leczš w kontaktach ze wschodnimi sšsiadami swoje kompleksy odczuwane w zetknięciu z Zachodem i często z irytujšcš wyższoœciš podchodzš do Ukrainy – było dla niektórych widzów trudne do przyjęcia. Tym większa satysfakcja z nagrody.

Cztery premiery

Nadchodzšcy sezon w Teatrze im. Osterwy będzie wyjštkowy, ponieważ zamiast trzech premier odbędš się cztery.

– Byłoby z pewnoœciš inaczej, gdyby nie brak małej sceny, na której można realizować kameralne, mniej kosztowne spektakle – wyjaœnia Artur Tyszkiewicz. – Od lat ubiegamy się o pienišdze, które umożliwiły otwarcie kameralnej sceny, również dlatego, że lubelski teatr jest chyba jedynym w kraju, który niš nie dysponuje. Dwa miejsca do gry pozwalajš swobodniej kształtować repertuar. Spektakle na dużej scenie prowokujš duże koszty, nawet jeœli scenografia jest skromna.

Pierwszš premierš lubelskiej sceny (17 wrzeœnia) był spektakl muzyczny „Szarp pan bas" z piosenkami Jerzego Wasowskiego w reżyserii Konstancji Bułhak, aktorki Teatru Narodowego w Warszawie.

– Najbardziej w pomyœle reżyserki zaintrygowało mnie to, że zdecydowała się sięgnšć po mniej znane kompozycje Wasowskiego, spoza „Kabaretu Starszych Panów", a przecież równie znakomite, œpiewane w przeszłoœci przez najwybitniejszych polskich wokalistów wielu pokoleń – twierdzi Artur Tyszkiewicz. – Dzięki temu spektakl jest jednoczeœnie œwieży, bo nie nawišzuje do tego, co mamy cišgle w naszej pamięci, z drugiej zaœ nie pozbawiony przebojowoœci. Oczywiœcie, na bis planujemy również najbardziej znane piosenki Wasowskiego. Generalnie proszę oczekiwać dużej dawki inteligentnego humoru i œwietnej muzyki. Lubię też takie spektakle, które zapewniajš widzowi relaks i oddech.

Ewa Konstancja Bułhak po raz pierwszy wyreżyserowała spektakl z piosenkami Jerzego Wasowskiego w Teatrze Narodowym. W Lublinie zobaczymy nowš wersję z lubelskimi aktorami, ze zmienionš fabułš.

Nowoczesna klasyka

5 grudnia odbędzie się premiera „Pani Bovary" według Flauberta w inscenizacji Kuby Kowalskiego i adaptacji Julii Cholewińskiej.

– Zapowiada się bardzo ciekawe, niekonwencjonalne spojrzenie na klasykę, co jest jednym z najważniejszych celów, jakie wyznaczyłem sobie, obejmujšc dyrekcję w lubelskim teatrze – mówi Artur Tyszkiewicz. – Chodzi o to, żeby czytać klasyczne tytuły z perspektywy ludzi zakorzenionych we współczesnoœci, przekładajšcych je na dzisiejszy język, nie bez akcentów krytycznych. Wczeœniej wystawiliœmy w ten sposób „Kupca weneckiego", „Sen nocy letniej" i „Płatonowa".

Artur Tyszkiewicz podkreœla, że Kuba Kowalski wprowadził współczesne treœci do klasycznej powieœci, nie naruszajšc jej sensu. To z niego wynika zaproponowana forma, a nie z oderwanych od całoœci pomysłów i apriorycznego założenia, że ma być nowoczeœnie, współczeœnie.

– Najbardziej kompetentnym rozmówcš byłby Kuba Kowalski, ale w moim rozumieniu, chce pokazać kobietę, która pragnie wyzwolić się z konwenansu: z klatki, w jakš wepchnęło jš społeczeństwo – uważa dyrektor lubelskiego teatru. – Bovary ma przypisanš rolę społecznš, rodzinnš, a wyrasta ponad niš. Próbuje rozpaczliwie walczyć o swoje wyzwolenie, ale kończy Ÿle. Spala się w ogniu swojej odmiennoœci. Adaptacja podoba mi się, ponieważ jest fabularna. Julia i Kuba chcš opowiedzieć historię. Dajš szansę na zapoznanie się z bohaterem, polubienie albo inny rodzaj relacji oraz wejœcie w teatralny œwiat.

W styczniu Mikołaj Grabowski rozpocznie próby „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza z muzykš Koniecznego. Współtwórcš adaptacji jest Tadeusz Nyczek.

– Nie będę ukrywał, że wychowałem się na teatrze Mikołaja Grabowskiego, a jako licealista wielokrotnie jeŸdziłem do Krakowa pocišgiem na jego „Opis obyczajów" – wspomina Artur Tyszkiewicz. – Nawet nie marzyłem, że zostanę dyrektorem teatru i będę miał zaszczyt oraz przyjemnoœć zaproszenia wybitnego reżysera do teatralnej współpracy. Ważne dla mnie jest to, że Mikołaj Grabowski to nie tylko wspaniały reżyser, ale i pedagog. Zależy mi na kontakcie zespołu z tego rodzaju inscenizatorem, który nie tylko zrobi spektakl, ale i da aktorom nowe doœwiadczenie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Teatr im. Osterwy zmierzy się z wielkš polskš klasykš w roku 250-lecia teatru publicznego.

– Oczywiœcie i tym razem nie chodzi o inscenizację robionš na kolanach, tylko spojrzenie krytyczne, ironiczne, podszyte Gombrowiczem, który jest niezwykle ważny dla Grabowskiego – mówi Artur Tyszkiewicz. – Mam na myœli to, że do teatru trafiš również uczniowie na tak zwanš szkolnš wycieczkę. I bardzo dobrze. Zależy mi jednak na tym, żeby dzieci i młodzież zetknęły się z teatrem czytajšcym klasykę w żywy sposób. Pamiętam moje szkolne wyjœcia do teatrów. Na szczęœcie nie zraziłem się do nich ostatecznie, a mogło tak być. Teraz mam nadzieję, że wycieczka na „Pana Tadeusza" Mikołaja Grabowskiego spodoba się i będzie skutkować szybkim powrotem na inne przedstawienia, które mogš być alternatywš dla telewizji i internetu.

Geniusz Mozarta

Na przełomie maja i czerwca Artur Tyszkiewicz wyreżyseruje „Amadeusza" Schaeffera.

– Zmierzymy się z klasykš, ale przepisanš współczeœnie – zapowiada dyrektor. – Od dawna chodziła za mnš chęć zanalizowania fenomenu geniusza i odpowiedŸ na pytanie, skšd się bierze i jak działa boski pierwiastek w człowieku. Pokażemy duży spektakl kostiumowy.

Amadeusza zagra Daniel Dobosz nagrodzony w ministerialnym konkursie za rolę w „Przyjdzie Mordor i nas zje", a wczeœniej Złotš Maskš za rolę Korowiowa w „Mistrzu i Małgorzacie".

Podsumowujšc dotychczasowe dokonania, Artur Tyszkiewicz mówi: – Zamierzałem zmierzyć się w niepokorny sposób z klasykš i to się udało. Wraz z poprzednim dyrektorem Krzysztofem Babickim odeszła do Gdyni częœć zespołu, co jest naturalne. Stanšłem przed zadaniem uzupełnienia zespołu oraz pielęgnowania go. Poczytuję sobie za komplement to, że ludzie których przyjšłem do zespołu, nie odeszli. Wyglšda na to, że dobrze nam z sobš i idziemy w tym samym kierunku. Nie udaje się zapraszanie debiutantów i wprowadzanie repertuaru współczesnego, ale to wišże się z brakiem małej sceny.

Dyrektorem naczelnym Teatru im. Osterwy jest Krzysztof Torończyk, który jest również dyrektorem naczelnym Teatru Narodowego w Warszawie.

– Doœwiadczenia z prowadzenia Teatru Narodowego sprawiajš, że każdy inny teatr prowadzi się z większš kompetencjš – uważa Artur Tyszkiewicz.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora

j.cieslak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL