Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Rzecznik pacjentów apeluje do protestujšcych lekarzy o rozwagę

AdobeStock
- Nawet najbardziej szczytny cel nie może być realizowany kosztem Pacjentów, którzy w tym systemie sš najważniejsi - argumentuje Rzecznik Praw Pacjentów apelujšc o rozwagę do lekarzy bioršcych udział w akcji protestacyjnej.

- Od samego poczštku z uwagš œledzę rozwój wydarzeń, a prowadzony przeze mnie bieżšcy monitoring nie odnotował – jak dotychczas – wielu niepokojšcych sygnałów od Pacjentów - twierdzi Bartłomiej Chmielowiec dodajšc, że zakończenie protestu rezydentów w formie głodówki i rozpoczęcie akcji dotyczšcej wypowiadania klauzuli opt-out (30 paŸdziernika 2017) zbiegło się z powołaniem go na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło.

- Nie kwestionujšc intencji organizatorów akcji protestacyjnej, którym – jak wynika z wysuwanych postulatów – przyœwieca troska o służbę zdrowia w Polsce, należy jednak zastrzec, że nawet najbardziej szczytny cel nie może być realizowany kosztem Pacjentów, którzy w tym systemie sš najważniejsi - uważa Rzecznik.

Zapewnia, że ma œwiadomoœć  problemu przepracowania lekarzy – kierowane już były w tym zakresie wystšpienia do Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Zdrowia.

- Należy jednak spojrzeć na tę problematykę w sposób systemowy, gdyż idzie w parze między innymi z niedoborami kadrowymi lekarzy wielu specjalizacji. Polska nie jest jedynym krajem, który boryka się z tym problemem - wskazuje Bartłomiej Chmielowiec. - Apeluję o rozwagę do wszystkich osób bioršcych udział w akcji protestacyjnej, podkreœlajšc, iż dobro i bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów jest najwyższym dobrem.

Rzecznik zadeklarował swój udział w działaniach zmierzajšcych do "ustabilizowania sytuacji" i wsparcie dla inicjatyw, które będš korzystne dla pacjentów, ale jednoczeœnie  zamierza podejmować wszelkie wynikajšce z przepisów prawa działania w celu ochrony praw pacjentów.

- Pamiętajmy wszyscy, że służba, w tym przypadku służba zdrowia, to praca wykonywana z pełnym poœwięceniem na rzecz okreœlonej społecznoœci. Powinniœmy zrobić wszystko, aby zachować jej etos i wartoœci - napisał Bartłomiej Chmielowiec.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL