Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Rzecznik Praw Pacjenta: pacjentom zleca się za mało badań profilaktycznych

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Pacjenci nie majš odpowiedniego dostępu do badań profilaktycznych - twierdzi Rzecznik Praw Pacjenta w wystšpieniu do Ministra Zdrowia.

Rzecznik Bartłomiej Chmielowiec uważa, że za działania profilaktyczne należy uznać zarówno konsultacje, jak i wykonywanie badań kontrolnych u pacjentów, także tych zagrożonych ryzykiem wystšpienia okreœlonych jednostek chorobowych.  Mimo obowišzywania przepisów gwarantujšcych pacjentom dostęp do takich œwiadczeń, pacjenci od lat pytajš Rzecznika Praw Pacjenta o sposób postępowania w przypadku, gdy lekarz rodzinny odmawia wystawienia skierowania na badania laboratoryjne. Rzecznik wystšpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

- Badania laboratoryjne winny być integralnš częœciš œwiadczeń medycznych realizowanych nie tylko w ramach œwiadczeń szpitalnych, ale w szczególnoœci w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie pacjent otrzymuje pierwszy sygnał o koniecznoœci nadzoru nad pewnymi obszarami swojego zdrowia – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec w piœmie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Odniósł się do wypowiedzi ministra zdrowia o fundamentalnych zmianach organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Chodziło o wyodrębnienie podstawowej opieki zdrowotnej w celu lepszej opieki skoncentrowanej na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także optymalizacja procesu leczenia. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej miał zostać zapewniony dostęp do finansowania ze œrodków publicznych œwiadczeń profilaktycznych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżš, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Rzecznik podkreœla jednak, że za wszelkimi zmianami prowadzšcymi do zwiększenia liczby profilaktycznych badań laboratoryjnych, powinny iœć gwarancje nie tylko odpowiedniego poziomu, lecz również finansowania œwiadczeń diagnostyki laboratoryjnej. Dlatego w zdaniem Rzecznika uzasadnione byłoby wyodrębnienie częœci pieniędzy z kontraktu i  przeznaczenie ich wyłšcznie na badania i konsultacje profilaktyczne i wypłacanie ich za zrealizowane œwiadczenie.

- Dotychczasowe doœwiadczenie Rzecznika Praw Pacjenta wskazuje na przypadki zaniechania kierowania pacjentów przez œwiadczeniobiorców na badania profilaktyczne. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2015-2016 udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach œwiadczeń opieki zdrowotnej ogółem w kontrolowanych placówkach kształtował się na poziomie œrednio 3,3 proc. (od 0,02 proc. przy œwiadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie do 6,3 proc. w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). Większoœć badań wykonywana była podczas dalszego etapu leczenia w przypadkach koniecznoœci pogłębienia oceny stanu zdrowia (m.in. w szpitalu), w sytuacji kiedy na działania profilaktyczne było już za póŸno. Powoływana kontrola dotyczyła okresu sprzed reformy, niemniej jednak może pokazywać okreœlone tendencje i przyzwyczajenia w podstawowej opiece zdrowotnej - wskazuje Rzecznik.

Na potrzebę monitorowania œrodków przeznaczonych na finansowania badań laboratoryjnych zwracała uwagę także Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Wskazywała na koniecznoœć utworzenia Centralnego Rejestru Badań Laboratoryjnych, umożliwiajšcego płatnikowi prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie liczby badań zleconych pacjentowi. W ocenie KIDL takie działanie zapewniłoby monitorowanie i ocenę profilaktyki, skutecznoœci i jakoœci procesu diagnostyki i stosowanej terapii.

W swoim wystšpieniu Rzecznik prosi Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie możliwoœci zwiększenia dostępnoœci profilaktycznych badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz  przyjęcia prawnych gwarancji realizacji uprawnień pacjentów do badań okresowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL