Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Leki refundowane: projekt nowego wykazu, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.

123RF
68 nowych preparatów leczniczych znalazło się na liœcie aptecznej wykazu leków refundowanych, którego projekt opublikowało dziœ Ministerstwo Zdrowia.

W porównaniu do poprzedniego wykazu, obowišzujšcego od 1 lipca 2017 r., projekt XXXV obwieszczenia refundacyjnego obejmuje 89 nowych produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), z czego 68 to preparaty z listy aptecznej, 11 -  produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii, a 10 produkty lecznicze w ramach programów lekowych.

Dla 191 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label, czyli pozarejestracyjne stosowanie leku, w innych w wskazaniach, niż wymienione w w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dla 101 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu, w tym dla 82 produktów w ramach listy aptecznej (od 507,60 zł do 0,06 zł). Dla 1 produktu podwyższono urzędowš cenę zbytu. Dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 123,45 zł do 1 gr). Dla 286 produktów wzroœnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 510,30 zł). Dla 516 produktów spadnš ceny detaliczne brutto (od 539,36 zł do 1 gr). Dla 148 produktów wzrosnš ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 90 gr).

W najnowszym  obwieszczeniu nie znajdš się 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim. Powodem jest wpłynięcie wniosków o skrócenie terminu obowišzywania decyzji refundacyjnych lub upłynięcie terminu obowišzywania decyzji refundacyjnych albo odmowa refundacji na kolejny okres.

Do istotnych zmian na liœcie aptecznej należy ta dotyczšca preparatu Minirin Melt (desmopressinum). Stosuje się go w terapii pierwotnego, izolowanego moczenia nocnego u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia. Zmianie uległo wskazanie off-label: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłowš zdolnoœciš zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskutecznoœci 1-miesięcznego postępowania wspomagajšcego i motywujšcego. Zmiana polega na skróceniu okresu wspomagajšco-motywujšcego z trzech miesięcy do jednego miesišca.

W programach lekowych MZ proponuje następujšce zmiany:

- lek Imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacjš w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłš białaczkę limfocytowš;

- Pixuvri (pixantroni dimaleas) został objęty refundacjš w ramach nowego programu lekowego Piksantron w leczeniu chłoniaków złoœliwych;

- Rixubis (nonacogum gamma (rDNA)) został objęty refundacjš w ramach obowišzujšcego programu lekowego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofiliš A i B".

Zmienił się opis programu lekowego 32 "Leczenie choroby Leœniowskiego-Crohna". Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kryteria ponownego włšczenia dla populacji pediatrycznej, które umożliwiajš ponowne włšczenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem pacjenta pediatrycznego, u którego wystšpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia, przy czym nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaŸnik aktywnoœci PCDAI jest większy od 10 punktów.

W nowym obwieszczeniu ma być ponadto wprowadzona zmiana opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN. W wyniku wprowadzenia kryterium przedłużenia terapii dla populacji pediatrycznej usunięty został punkt 2 kryterium włšczania pacjentów z JGP do programu lekowego dla adalimumabu („łšczny czas terapii adalimumabem nie jest dłuższy od łšcznego czasu terapii indukcyjnej i podtrzymujšcej").

Kolejna zmiana to nowy opis programu lekowego 29 "Leczenie stwardnienia rozsianego", Od 1 wrzeœnia możliwe będzie w tym programie leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label).

Ponadto z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto cišżę. Dokonano także korekty kryteriów wykluczenia dla leków pierwszej linii (zmiana progu skali EDSS z 4,5 na 5 punktów oraz zmiana parametrów limfopenii z 1000/ľl na 500/ľl dla interferonu beta).

Zmienił się opis programu lekowego 46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijajšcej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego". Wprowadzono kryterium ponownego włšczenia dla pacjentek wyłšczonych z leczenia z powodu cišży oraz dokonano zmiany okresu wykonywania MRI z 30 dni na 60 dni. Wyżej opisane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.

Ministerstwo informuje, że za wprowadzeniem tych zmian opowiedziała się Rada Przejrzystoœci działajšca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w opinii nr 128/2017 z  22 maja 2017 r. oraz nr 151/2017 z 12 czerwca 2017 r.

Na ewentualne uwagi do projektu Ministerstwo Zdrowia czeka do  23 sierpnia 2017 r. do godz. 13.

Zobacz: projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, œrodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 wrzeœnia 2017 r.

­­­

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL