Zdrowie

Leki refundowane: projekt nowego wykazu, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.

123RF
68 nowych preparatów leczniczych znalazło się na liście aptecznej wykazu leków refundowanych, którego projekt opublikowało dziś Ministerstwo Zdrowia.

W porównaniu do poprzedniego wykazu, obowiązującego od 1 lipca 2017 r., projekt XXXV obwieszczenia refundacyjnego obejmuje 89 nowych produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), z czego 68 to preparaty z listy aptecznej, 11 -  produkty lecznicze w ramach katalogu chemioterapii, a 10 produkty lecznicze w ramach programów lekowych.

Dla 191 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label, czyli pozarejestracyjne stosowanie leku, w innych w wskazaniach, niż wymienione w w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dla 101 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu, w tym dla 82 produktów w ramach listy aptecznej (od 507,60 zł do 0,06 zł). Dla 1 produktu podwyższono urzędową cenę zbytu. Dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 123,45 zł do 1 gr). Dla 286 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 510,30 zł). Dla 516 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 539,36 zł do 1 gr). Dla 148 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 90 gr).

W najnowszym  obwieszczeniu nie znajdą się 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim. Powodem jest wpłynięcie wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięcie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych albo odmowa refundacji na kolejny okres.

Do istotnych zmian na liście aptecznej należy ta dotycząca preparatu Minirin Melt (desmopressinum). Stosuje się go w terapii pierwotnego, izolowanego moczenia nocnego u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia. Zmianie uległo wskazanie off-label: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego. Zmiana polega na skróceniu okresu wspomagająco-motywującego z trzech miesięcy do jednego miesiąca.

W programach lekowych MZ proponuje następujące zmiany:

- lek Imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

- Pixuvri (pixantroni dimaleas) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych;

- Rixubis (nonacogum gamma (rDNA)) został objęty refundacją w ramach obowiązującego programu lekowego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B".

Zmienił się opis programu lekowego 32 "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna". Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kryteria ponownego włączenia dla populacji pediatrycznej, które umożliwiają ponowne włączenie do leczenia adalimumabem lub infliksymabem pacjenta pediatrycznego, u którego wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia, przy czym nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10 punktów.

W nowym obwieszczeniu ma być ponadto wprowadzona zmiana opisu dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN. W wyniku wprowadzenia kryterium przedłużenia terapii dla populacji pediatrycznej usunięty został punkt 2 kryterium włączania pacjentów z JGP do programu lekowego dla adalimumabu („łączny czas terapii adalimumabem nie jest dłuższy od łącznego czasu terapii indukcyjnej i podtrzymującej").

Kolejna zmiana to nowy opis programu lekowego 29 "Leczenie stwardnienia rozsianego", Od 1 września możliwe będzie w tym programie leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label).

Ponadto z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę. Dokonano także korekty kryteriów wykluczenia dla leków pierwszej linii (zmiana progu skali EDSS z 4,5 na 5 punktów oraz zmiana parametrów limfopenii z 1000/µl na 500/µl dla interferonu beta).

Zmienił się opis programu lekowego 46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego". Wprowadzono kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży oraz dokonano zmiany okresu wykonywania MRI z 30 dni na 60 dni. Wyżej opisane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.

Ministerstwo informuje, że za wprowadzeniem tych zmian opowiedziała się Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w opinii nr 128/2017 z  22 maja 2017 r. oraz nr 151/2017 z 12 czerwca 2017 r.

Na ewentualne uwagi do projektu Ministerstwo Zdrowia czeka do  23 sierpnia 2017 r. do godz. 13.

Zobacz: projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2017 r.

­­­

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL