Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Wycena nowych leków i technologii dla ministra zdrowia

123RF
Wycena nowych leków i technologii zostanie podporzšdkowana ministrowi.

Minister zdrowia będzie zatwierdzał projekt wyceny œwiadczeń przygotowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dla nowego leku czy technologii medycznej. Umożliwi to nowelizacja ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, nazywana ustawš o ratunkowym dostępie do technologii lekowych.

Sprawdzanie rekomendacji

Zdaniem ekspertów zmiany w art. 31e–31h ustawy ostatecznie uzależniš taryfy prezesa AOTMiT od ministra zdrowia. Teraz przed publikacjš pokaże jš ministrowi, a jeœli ten jej nie zaaprobuje – posłusznie jš zmieni. Choć w uzasadnieniu projektu napisano, że minister będzie mógł dokonać zmiany taryf w projektach prezesa agencji „w szczególnych przypadkach", eksperci obawiajš się, że stanie się to regułš. Zdaniem mecenas Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, adwokat i specjalistki prawa medycznego, zmiana jest bulwersujšca z definicji.

Były prezes NFZ Marcin Pakulski uważa, że taki zapis oznacza dalszš centralizację taryfikacji. – Jeœli minister uzna, że terapia jest skuteczna, ale go na niš nie stać, zmieni rekomendację na negatywnš – tłumaczy. Jego zdaniem zapis jest konsekwencjš projektowanych zmian w ustawie refundacyjnej – wprowadzenia do niej refundacji wyrobów medycznych i zasady częœciowej odpłatnoœci dla pacjentów. – Limity miała ustalać AOTMiT, więc resort chciał jš sobie podporzšdkować – uważa Pakulski. – Takie rozwišzanie zwiększa także odpowiedzialnoœć ministra. Jeœli obniży jakieœ taryfy i ktoœ mu udowodni, że z tego powodu umarło kilkadziesišt osób, będzie za to osobiœcie odpowiedzialny – zauważa.

Przypomina, że niezależnoœć agencji wystawiana była na próbę już przez rzšd ubiegłej kadencji.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w komisji

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL