Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

RPP do Ministra Zdrowia w sprawie zakażeń szpitalnych na oddziałach dziecięcych

AdobeStock
Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że wystšpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczšcego zagrożenia epidemiologicznego występujšcego na oddziałach pediatrycznych.

Rzecznik uważa, że problem należy rozpatrzyć w dwóch aspektach. Należy odnieœć się zarówno do dyskusji nad warunkami organizacyjnymi oddziałów dziecięcych, jak i zaproponować działania edukacyjne wœród personelu medycznego oraz rodziców.

Pacjenci oddziałów pediatrycznych sš szczególnie narażeni na zakażenia szpitalne. Dzieci do szpitala zgłaszajš się z dolegliwoœciami infekcyjnymi, dotyczy to dolegliwoœci zwišzanych z grypš, z zakażeniem RSV, biegunkš rota- czy norowirusowš, czy też sepsš. W tym samym czasie przyjmowane sš dzieci bez infekcji, ale np. z zatruciem lekami. Pomimo braku możliwoœci wprowadzenia w szpitalach wszystkich sal o standardzie jednoosobowym, umożliwiajšcym izolację każdego pacjenta, oddziały pediatryczne powinny spełniać warunki okreœlone dla oddziałów chorób zakaŸnych – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta w piœmie do Ministra Zdrowia.

Problem zauważajš również podmioty lecznicze, które zwróciły się do Rzecznika z zapytaniem o możliwoœć stałego ograniczenia praw małoletnich pacjentów do obecnoœci osoby bliskiej, w wieku do lat 7, który to wiek potencjalnie może kwalifikować odwiedzajšcego jako osobę przenoszšcš okreœlone zakażenia.

Wskazane jest opracowanie przez Ministra Zdrowia, we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, standardów organizacyjnych obowišzujšcych na oddziałach dziecięcych w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym. Standardy powinny powstać we współpracy z grupami ekspertów, œrodowiskiem medycznym oraz organizacjami pacjenckimi – dodał Bartłomiej Chmielowiec. Poprawa warunków w aspekcie zagrożenia epidemiologicznego na oddziałach pediatrycznych leży w interesie publicznym.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Pacjenta o prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny pracach nad regulacjš metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych. Projektowane Rozporzšdzenie w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwoœci lub opornoœci na antybiotyki umożliwi całoœciowe uregulowanie w formie standardu organizacyjnego odpowiednich procedur przeciwepidemicznych. Standardy te zostanš opracowane w uzgodnieniu z ekspertami z zakresu epidemiologii zakażeń szpitalnych z szerokim wykorzystaniem już przygotowanych wytycznych merytorycznych, przekazywanych przez ekspertów zespołom zakażeń szpitalnych.

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się także do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wzmożone kontrole szpitali pod kštem epidemiologicznych zakażeń szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów dziecięcych.

ródło: RPP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL