Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Nowe prawo - eWUŚ: prawo do wstecznego ubezpieczenia pacjentów

123RF
Osoba, która w momencie korzystania ze œwiadczeń zdrowotnych wyœwietliła się w eWUŒ na czerwono, ale spełniała przesłanki ubezpieczenia, nie będzie zwracać kosztów leczenia.

Prawo do „wstecznego" ubezpieczenia daje pacjentom obowišzujšca od czwartku nowelizacja ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Osoba, która w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień do œwiadczeń eWUŒ wyœwietliła się na czerwono, ale podpisała oœwiadczenie, że jest ubezpieczona, choć niš nie była, nie będzie musiała zwracać NFZ kosztów leczenia, ale tylko pod pewnymi warunkami. I tak pacjent, który w momencie leczenia nie był ubezpieczony, ale spełniał przesłanki do bycia ubezpieczonym jako żona, mšż lub uczšce się dziecko ubezpieczonego, będzie mógł zostać „wstecznie" zgłoszony do ubezpieczenia. Zgłoszenia członka rodziny będzie musiał dokonać płatnik składek, czyli pracodawca w przypadku pracownika, zleceniodawca w przypadku zleceniobiorcy i ZUS lub KRUS w przypadku emeryta lub rencisty. Na zgłoszenie będzie miał 30 dni od skorzystania ze œwiadczeń lub od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów œwiadczeń, nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Nowelizacja przewiduje też, że pod warunkiem wstecznego ubezpieczenia, przez 90 dni od jej wejœcia w życie nie będš wszczynane lub umarzane już wszczęte postępowania administracyjne ustalajšce obowišzek poniesienia kosztów œwiadczeń za lata 2013–2016. Wsteczne zgłoszenie może dotyczyć osób, które mogły być zgłoszone przez podlegajšcego ubezpieczeniu zdrowotnemu jako dziecko, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko, dla którego ustanowiono rodzinę zastępczš czy małżonkiem. Dotyczy to też wstępnych pozostajšcych z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Każda placówka medyczna majšca umowę z NFZ powinna poinformować pacjenta, że nie udało jej się potwierdzić jej uprawnień do ubezpieczenia w systemie eWUŒ. A od czwartku powinna także przedstawić mu możliwoœć wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia.

podstawa prawna: nowela z 4 listopada 2016 r. ustawy o œwiadczeniach DzU z 28 grudnia 2016 r., poz. 2173

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL