Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Rada gminy czasami musi podać mieszkańcom kalkulację opłat za śmieci - wyrok NSA

Fotorzepa
Gdy stawki opłat za œmieci budzš kontrowersje, rada powinna przedstawić szczegółowš ich kalkulację.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne gminy, która broniła się przed unieważnieniem uchwał dotyczšcych stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Potwierdził, że brak rzetelnych danych może być naruszeniem prawa. W sprawie chodziło o dwie uchwały. W pierwszej, podjętej pod koniec wrzeœnia 2015 r., rada ustaliła rocznš ryczałtowš stawkę opłaty œmieci od domku letniskowego lub innej nieruchomoœci wykorzystywanej jedynie przez częœć roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dla odpadów selektywnych miała ona wynosić 352 zł za rok i 428 zł rocznie dla œmieci zmieszanych.

Z uchwały wynikało, że roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn œredniej iloœci odpadów powstajšcych na nieruchomoœciach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz opłaty za pojemnik. Œredniš rocznš iloœć odpadów ustalono na trzy pojemniki o pojemnoœci 110 litrów.

Szybka zmiana

Ten zapis uchwały został jednak zmieniony już w listopadzie drugš uchwałš. Œredniš rocznš iloœć odpadów powstajšcych w domostwach letników ustalono m.in. na 16 pojemników o pojemnoœci 110 l i 16 pojemników o pojemnoœci 60 l.

Uchwały wzbudziły opór kilkorga właœcicieli domków letniskowych. W petycji skierowanej do gminy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec arbitralnej decyzji jej władz narzucajšcej „drakońskie" stawki za wywóz œmieci. Podnieœli, że nie uchylajš się od opłat, ale w ich ocenie powinny być ustalane ze zdrowym rozsšdkiem, sprawiedliwoœciš społecznš i bez naruszania równoœci obywateli wobec prawa. Domagali się konsultacji i ustanowienia nowych sprawiedliwych składek.

Niesprawiedliwe stawki

Samorzšdowcy nie widzieli jednak problemu i spór trafił na wokandę. Letnicy zażšdali unieważnienia uchwał, wskazujšc na oœmiokrotny wzrost opłat za œmieci i to, że stali mieszkańcy płacš znacznie mniej.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach unieważnił uchwałę z wrzeœnia 2015 r. w całoœci. Wczeœniej unieważnił też zmieniajšcš jš uchwałę z listopada.

Te rozstrzygnięcia podtrzymał NSA. Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Alicja Polańska, zasadniczo rada nie ma obowišzku szczegółowej kalkulacji opłat za œmieci. Jednak w sytuacji wywołujšcej kontrowersje, bioršc pod uwagę zasadę przekonywania rada powinna przedstawić takš kalkulację obywatelom, żeby uniknšć ich skarg.

NSA podkreœlił, że opłata za œmieci stanowi dochód gminy. Intencjš ustawodawcy było jednak, żeby samorzšdy na nich niej zarabiały. Jeżeli właœciciele domków letniskowych wystšpili o skalkulowanie kosztów, to powinni je uzyskać. Sšd zgodził się też z WSA, że w spornym przypadku podstawš kalkulacji mogš być tylko parametry przewidziane w ustawie. A nie ma wœród nich zastosowanych przez gminę odpadów prognozowanych i wydzielonych kosztów transportu. Uwzględnienie kryteriów pozaustawowych i brak kalkulacji w spornej sprawie przemawiały za unieważnieniem uchwał.

Wyroki sš prawomocne.

sygnatura akt: II FSK 623/17 II FSK 543/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL