Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Samorzšdy tworzš programy polityki zdrowotnej

123RF
Dzięki dofinansowaniu NFZ roœnie liczba programów polityki zdrowotnej, także w małych samorzšdach. Najczęœciej dotyczš szczepień.

W tym roku Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT) zaopiniowała już 140 programów polityki zdrowotnej, podczas gdy w całym 2016 r. było ich 240.

Coraz częœciej projekty wysyłajš małe gminy poniżej 5 tys. mieszkańców, które mogš liczyć nawet na 80-procentowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe mogš liczyć na 40 proc.

Wsparcie samorzšdów w realizacji programów zdrowotnych przez NFZ reguluje art. 48d ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, a szczegóły na ten rok okreœla rozporzšdzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Dobra zachęta

Zdaniem dr. Jerzego Gryglewicza z Instytutu Zarzšdzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego możliwoœć dofinansowania z NFZ jest dla programów polityki zdrowotnej kluczowa.

– Przede wszystkim zachęca samorzšdy do ich przygotowywania. A fakt, że programy sš opiniowane przez AOTMiT, przede wszystkim pod względem skutecznoœci i oceny zawartych w nich interwencji medycznych, pozwala racjonalnie wydawać œrodki publiczne – uważa dr Gryglewicz.

Górš szczepienia

Większoœć programów dotyczy finansowania szczepień, które nie znalazły się w kalendarzu szczepień obowišzkowych, a więc nie sš refundowane przez państwo. Najczęœciej gminy finansujš swoim mieszkańcom szczepienia przeciwko grypie, wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusowego zapalenia wštroby typu C (HCV) i pneumokokom. W Lubuskiem szczepień dotyczy dziewięć na dziesięć dofinansowanych w tym roku programów, a w Mazowieckiem wszystkich 14.

Coraz więcej samorzšdów proponuje też programy promujšce zdrowy tryb życia. Wœród 15 wniosków o dofinansowanie w 2017 r. zaakceptowanych przez dolnoœlšski oddział NFZ aż szeœć dotyczy zapobiegania chorobom przez zdrowy tryb życia. Urzšd Gminy Polkowice dostanie od Funduszu po 6,6 tys. zł na programy „Zdrowy ruch – zdrowe życie", „Zdrowi i aktywni po 50-ce" i „Mocny kręgosłup – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży".

Z kolei w woj. lubelskim na cztery programy dofinansowane w 2017 r. jeden dotyczy profilaktyki wad wzroku. Lublin zgłosił program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, który NFZ wesprze kwotš 19,8 tys zł.

Poszerzajš kršg

Dr Jerzy Gryglewicz zauważa, że roœnie liczba programów poœwięconych największym problemom zdrowotnym Polaków, np. cukrzycy – dotyczy aż 8 proc. populacji, czy osteoporozy – w ocenie Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji pozostaje nieleczona nawet u 90 proc. chorych.

Takie programy – które wesprze w tym roku opolski oddział NFZ – zgłosił Urzšd Miasta Kędzierzyn-KoŸle. Wœród nich znalazły się programy profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (19,9 tys. zł dofinansowania), profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II (21,9 tys. zł) czy profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych (24 tys. zł).

Samorzšdy chcš też szkolić mieszkańców z komponowania posiłków, bezpiecznych ćwiczeń czy zapobiegania złamaniom.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wzrost liczby pozytywnych opinii projektów programów polityki zdrowotnej wišże się między innymi z poprawš ich jakoœci. Samorzšdowcy coraz lepiej konstruujš je pod względem skutecznoœci i zgodnoœci z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców. Zaczynajš się też pojawiać programy multikomponentowe, które skupiajš się na kompleksowych działaniach skierowanych do dużych populacji, co może się przełożyć na poprawę zdrowia lokalnych społecznoœci. Ułatwieniem dla samorzšdowców będš rekomendacje Agencji dla programów polityki zdrowotnej, które po wejœciu w życie nowelizacji ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych, tzw. ustawy pilotażowej, publikowane będš w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL