Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Jak segregować odpady po 1 lipca 2017 r.

Fotolia.com
Większoœć towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestajš być œmieciem, a stajš się wartoœciowym surowcem.

Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone sš cenne surowce wtórne. Znacznš częœć odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstajš z niego także namioty, plecaki czy buty.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej iloœci surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do œrodowiska.

Segregowanie odpadów przynosi też korzyœci finansowe – segregujšc, zapłacisz mniej za odbiór œmieci. Jeœli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór œmieci będzie wyższy. Słowem segregacja się opłaca.

Wspólny System Segregacji Odpadów

Ministerstwo Œrodowiska chce poprawić efektywnoœć segregacji odpadów komunalnych, dlatego już od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, będzie obowišzywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będš dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do bršzowego – odpady ulegajšce biodegradacji.

Pamiętaj, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj surowce od œmieci, które nie nadajš się do powtórnego przetworzenia.

Jeœli masz wštpliwoœci, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

- opakowania z papieru,

- karton,

- tekturę (także falistš),

- katalogi,

- ulotki,

- prospekty,

- gazety i czasopisma,

- papier szkolny i biurowy,

- zadrukowane kartki,

- zeszyty i ksišżki,

- papier pakowy,

- torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru lakierowanego i powleczonego foliš,

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

- kartonów po mleku i napojach,

- papierowych worków po nawozach,cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapet,

- pieluch jednorazowych i podpasek,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

- ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwoœciš rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony)

Wrzucamy:

- butelki i słoiki po napojach i żywnoœci (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roœlinnych),

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie sš wykonane z trwale połšczonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

- ceramiki,

- doniczek,

- porcelany,

- fajansu,

- kryształów,

- szkła okularowego,

- szkła żaroodpornego,

- zniczy z zawartoœciš wosku,

- żarówek i œwietlówek,

- reflektorów,

- opakowań po lekach,rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

- luster,

- szyb okiennych i zbrojonych,

- monitorów i lamp telewizyjnych,

- termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

- opakowania po œrodkach czystoœci (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paœcie do zębów) itp.,

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach,

- puszki po konserwach,

- folię aluminiowš,

- metale kolorowe,

- kapsle,

- zakrętki od słoików,

- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie sš wykonane z trwale połšczonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników z zawartoœciš,

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

- opakowań po olejach silnikowych,

- częœci samochodowych,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegajšce biodegradacji – pojemnik/worek bršzowy

Wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

- gałęzie drzew i krzewów,

- skoszonš trawę,

- liœcie,

- kwiaty,

- trociny i korę drzew,

- resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

- koœci zwierzšt,

- odchodów zwierzšt,

- popiołu z węgla kamiennego,

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i MDF,

- ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłšczeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Œrodowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na œmieci. Możesz je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl.

Elektroœmieci i inne odpady problemowe zanieœ do specjalnego punktu

Przy segregacji pamiętaj o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczajš się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte œwietlówki, odpady po żršcych chemikaliach (np. œrodkach ochrony roœlin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Możesz je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowišzek udostępnić na swojej stronie internetowej

Okresy przejœciowe

Na wymianę pojemników na te we właœciwych kolorach gminy będš miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowišzujšcych pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejœcia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Œrodowiska wprowadziło również okres przejœciowy ze względu na koniecznoœć wygaszenia już obowišzujšcych umów z firmami odbierajšcymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r

Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest koniecznoœć zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzšcych z naszych domów, znacznie odbiega od œredniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosišgnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów okreœlonych w rozporzšdzeniu Ministra Œrodowiska groziłby utratš unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokoœci ok. 1,3 mld euro. Tymczasem œrodki te sš przeznaczane na inwestycje ułatwiajšce obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje nt. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który będzie obowišzywał od 1 lipca 2017 r., dostępne sš na stronie naszesmieci.mos.gov.pl.

ródło: mos.gov.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL