Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Dziwne zakupy dla środowiskowych domów samopomocy - wyrok WSA w Olsztynie

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Chyba nikt nie uwierzy, że pensjonariuszom œrodowiskowych domów samopomocy niezbędna była kolejka zabawka, pistolet na wodę i dron.

Zespół inspektorów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zapewne nie krył zdziwienia, gdy w zestawie wydatków œrodowiskowych domów samopomocy, prowadzonych przez Stowarzyszenie Helper, natrafił na akcesoria do pielęgnacji niemowlšt, do fitnessu i nart, artykuły i zabawki dziecięce, markowš odzież i buty, zestawy upominkowe za 6 tys. i 25 tys. zł, kieliszki do szampana, zabiegi w studiu urody, komórki, a nawet drona.

Zakręcenie kurka

Inspektorzy stwierdzili wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowe gospodarowanie i niepełne dane, dotyczšce wydatków. Stowarzyszenie nie potrafiło podać, dlaczego za usługi prawników zapłaciło w cišgu dwóch lat 89 tys. zł w jednym tylko ŒDS. Nie wyjaœniło, w jakim celu wynajmowano luksusowe samochody. Zastrzeżenia wzbudziły przepływy finansowe pomiędzy Helperem a spółkami, w zarzšdzie których były osoby prowadzšce Stowarzyszenie.

Internauci dopatrzyli się w tych faktach korzystania z państwowych pieniędzy na prywatne wydatki. Wojewoda wstrzymał przelew œrodków na konto Stowarzyszenia Helper, a jego ówczesny prezes Tomasz Kaczmarek, znany jako słynny agent Tomek Centralnego Biura Antykorupcyjnego, złożył rezygnację i zapowiedział, że wycofuje się całkowicie z działalnoœci Helpera. Oœwiadczył, że wszystkie wydatki były uzasadnione, a stowarzyszenie nigdy nikogo nie naraziło na straty i zawsze kierowało się interesem pensjonariuszy. Wymieniana wysokoœć niewłaœciwie wykorzystanej dotacji do zwrotu nie ma pokrycia w faktach. Żadne z prowadzonych postępowań nie zakończyło się ostatecznš, prawomocnš decyzjš, która potwierdziłaby nieprawidłowoœci i zobowišzała do zwrotu œrodków z dotacji. Prowadzone jednoczeœnie kontrole we wszystkich pięciu ŒDS uznał za elementy nagonki, majšcej tło polityczne.

Rozwišzanie umów

Stowarzyszenie Helper, założone w 2010 r., prowadziło na Warmii i Mazurach szeœć ŒDS. Œrodowiskowe domy samopomocy sš dziennymi oœrodkami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Comiesięcznš dotację z budżetu państwa na ich funkcjonowanie przekazuje wojewoda. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje 70 takich placówek dla 3,6 tys. pensjonariuszy. Ich prowadzenie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rzšdowej, które wykonujš jednostki samorzšdu terytorialnego.

Pięć takich domów – w Olsztynie, Jedwabnem, Reszlu i w Purdzie – zostało przekazanych na podstawie umów do prowadzenia Stowarzyszeniu Helper. Po kontrolach, uzupełnionych protokołem i zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Prokuratury Regionalnej, wojewoda wystšpił jednak do lokalnych włodarzy o niezwłoczne rozwišzanie umów ze Stowarzyszeniem i wskazanie nowego podmiotu do prowadzenia ŒDS.

Zdaniem wojewody przeprowadzone działania kontrolne i nadzorcze pozwoliły w sposób niebudzšcy wštpliwoœci stwierdzić wykorzystanie dotacji – co najmniej w częœci – niezgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli œrodki publiczne sš wykorzystywane przez prowadzšcego ŒDS na inny cel, musi to obniżać standard usług – stwierdził wojewoda. Zawiadomił także, że dotacja nie może być nadal przekazywana, dla zapobieżenia dalszym nieprawidłowoœciom w realizacji zadania zleconego.

Ponieważ samorzšdowe władze nie spieszyły się z wykonaniem wezwania, wojewoda złożył do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Olsztynie skargi na ich bezczynnoœć. Stwierdził, że Stowarzyszenie dopuœciło się rażšcych zaniedbań, co uzasadniało wezwanie i obligowało do wyznaczenia zastępczego wykonawcy zleconego zadania.

W dotychczasowych wyrokach, wydanych w sprawach z gminy Reszel oraz z gminy Purda, WSA podzielił stanowisko wojewody i zobowišzał burmistrza Reszla i wójta gminy Purda do wyznaczenia wykonawcy zastępczego do prowadzenia ŒDS. Sšd stwierdził, że jeżeli zostały ujawnione rażšce zaniedbania lub zaniechano realizacji obowišzków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorzšdu lokalnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego.

Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, poinformowała, że samorzšdy gmin Reszel, Jedwabno i Purda przejęły już zadania realizowane wczeœniej przez Stowarzyszenie Helper. Olsztyn zrobi to od 1 czerwca. Wszystkie jednostki samorzšdu terytorialnego, które zlecały Stowarzyszeniu prowadzenie œrodowiskowych domów samopomocy, rozwišzały już umowy. Helper nie prowadzi obecnie na terenie województwa żadnego ŒDS. Sš to obecnie placówki gminne, prowadzone przez władze samorzšdowe. Urzšd nie ma informacji na temat obecnego funkcjonowania Stowarzyszenia. Helper jest nadal w KRS, ale ostatnie sprawozdanie finansowe dotyczy 2016 r.

Sygnatura akt: II SAB/Ol 10/18

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL