Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Finansowanie remontu dróg wewnętrznych

Fotolia.com
Brak jest podstaw prawnych, aby finansować z budżetu miasta remonty dróg (parkingów) wewnętrznych położonych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, które sš użytkownikami wieczystymi tych gruntów.

- W mieœcie sš dwie spółdzielnie mieszkaniowe. Rada miejska planuje przeznaczyć œrodki finansowe na remonty dróg wewnętrznych i parkingów, położonych na terenie spółdzielni, która jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Czy będzie to prawidłowe? Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie wykluczajš takiej pomocy finansowej.

Nie. Podstawš prawnš działalnoœci i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych jest ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta nie zawiera żadnych regulacji prawnych stanowišcych o możliwoœci finansowania albo dofinansowania użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe dróg czy parkingów. Podobnie, nie ma takich regulacji w innych aktach prawnych zwišzanych z funkcjonowaniem samorzšdu gminnego, w tym w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym. Co jednak istotne, brak we wspomnianych aktach prawnych takich przepisów nie oznacza dowolnoœci w wydatkowaniu œrodków publicznych – tu samorzšdowych. Jak bowiem wskazał Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 1449/17), chociaż na mocy art. 94 Konstytucji organy samorzšdu terytorialnego majš swobodę w stanowieniu prawa, nie oznacza to jednak dowolnoœci w tym zakresie. Tam również podkreœlono: „W sferze ustanawiania nowych zobowišzań publicznoprawnych aktem prawa miejscowego, w drodze uchwały organu stanowišcego jednostki samorzšdu terytorialnego, nie stosuje się zasady, że to, co nie jest zabronione jest dozwolone, ale zasadę, że dozwolone jest tylko to, co prawo wyraŸnie przewiduje". Zatem, z powyższego wnioskować należy, że brak przeciwwskazań wynikajšcych z ustaw do przekazania œrodków finansowych na remont dróg (parkingów) wewnętrznych, nie oznacza akceptacji takiego wydatku.

Skoro w zapytaniu wspomniano o zadaniach gminy, to warto przypomnieć, że na mocy art. 7 ww. ustawy o samorzšdzie gminnym – w zakresie zadań własnych gminy sš drogi, ale te o statusie dróg gminnych. Zaœ z art. 2a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowiš własnoœć właœciwego samorzšdu województwa, powiatu lub gminy. Z ww. regulacjami korelujš zaœ bardzo istotne – z punktu widzenia dopuszczalnoœci wydatkowania œrodków publicznych – regulacje ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na szczególnš uwagę zasługuje zaœ jej art. 216 ust. 2. Wynika z niego, że wydatki budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego sš przeznaczone na realizację zadań okreœlonych w odrębnych przepisach, a w szczególnoœci na:

- zadania własne jednostek samorzšdu terytorialnego;

- zadania z zakresu administracji rzšdowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorzšdu terytorialnego.

Z powyższych regulacji wynika, więc dopuszczalny zakres wydatkowania œrodków z budżetu samorzšdu, w tym z budżetu gminy. Co istotne, w ww. katalogu możliwych wydatków sš m.in. zadania własne jednostki samorzšdu (gminy – a więc m.in. drogi gminne), a nadto inne zadania okreœlone w odrębnych przepisach. Takich jednak odrębnych przepisów umożliwiajšcych finansowanie ww. zadań – w odniesieniu do dróg (parkingów) wewnętrznych posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe – nie ma.

Należy też odnieœć się do statusu dróg wewnętrznych. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg sš drogami wewnętrznymi. Nadto, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarzšdzanie nimi należy do zarzšdcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właœciciela tego terenu. Z kolei, w ust. 3 okreœlono, że finansowanie zadań, o których mowa wyżej w ust. 2, należy do zarzšdcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właœciciela tego terenu. Natomiast z racji faktu, że ustawa o drogach publicznych definiuje drogi wewnętrzne, nie można upatrywać tego, że majš one status drogi publicznej gminnej - o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy.

Wreszcie, skoro teren, na którym usytuowane sš drogi (parkingi) wewnętrzne pozostaje w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, warto wspomnieć, że na mocy art. 234 Kodeksu cywilnego, do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należšcego do jednostek samorzšdu terytorialnego bšdŸ ich zwišzków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własnoœci nieruchomoœci.

podstawa prawna: ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL