Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Uchwały krajobrazowe w miastach w sprawie reklam, szyldów oraz grodzenia osiedli

Fotorzepa, Piotr Guzik
W Łodzi nie wolno blachš falistš ogrodzić działki, a w Warszawie powiesić informacji o firmie na oknie mieszkania na trzecim piętrze.

Kraków, Gdańsk,Warszawa oraz inne duże miasta majš już gotowe projekty uchwał krajobrazowych dotyczšcych reklam, szyldów oraz grodzenia osiedli. W niektórych takie uchwały już obowišzujš. Wœród nich jest pierwsze miasto wojewódzkie: ŁódŸ.

Centra bez billboardów

Uchwała krajobrazowa w Łodzi obowišzuje od nowego roku. Miasto podzielono na trzy obszary: zero (ul. Piotrkowska, która była już objęta ochronš jako park kulturowy), pierwszy (większa częœć historycznego centrum) i drugi (postała częœć miasta).

– Przyjęliœmy zasadę, że im dalej od centrum, tym rygory lokalizowania reklam sš łagodniejsze – tłumaczy Bartosz Poniatowski z Biura Architekta Miasta Łodzi.

W strefie zero nie wolno w ogóle wieszać dużych reklam, w pierwszej – dopuszczalne sš nieduże podœwietlane tablice typu citylight. Wielkoformatowe sš legalne w strefie drugiej, ale z ograniczeniami. Uchwała przewiduje też różne okresy dostosowawcze. W strefie pierwszej rok, w drugiej pięć lat, ale nie zawsze.

– Postanowiliœmy jednak, że reklamy najbardziej niepożšdane dla mieszkańców, jak migajšce napisy lub te wyœwietlane na ekranach, banery, bez względu na obszar też majš zniknšć za rok – wyjaœnia Bartosz Poniatowski.

Warszawa, Gdańsk czy Kraków też będš podzielone na strefy o różnych rygorach. Żadne miasto nie przyjęło jeszcze jednak odrębnej uchwały okreœlajšcej cennik reklam na swoim terenie.

Szyldy pod wymiar

Łódzcy przedsiębiorcy muszš też do uchwały dostosować swoje szyldy.

– Dajemy rok w obszarze pierwszym i dwa lata w drugim – mówi Bartosz Poniatowski. – Każda firma ma możliwoœć wyboru do trzech sztuk szyldów z dopuszczonego katalogu. Sama może zdecydować, czy chce np. nakleić litery na oknie, powiesić szyld na elewacji czy też na wysięgniku.

Rygory co do szyldów majš też być w Warszawie.

– Zasady będš jednolite w całym mieœcie. Szyldy będš mogły wisieć w strefie parteru i mieć szerokoœć nie większš niż metr – tłumaczy Wojciech Wagner z Urzędu Miasta w Warszawie. – Będzie zakazane wieszanie szyldów czy informacji wyżej, np. na oknach mieszkań na trzecim piętrze.

Grodzić czy nie

Uchwały miast zawierajš też zapisy dotyczšce ogrodzeń.

ŁódŸ nie zakazuje grodzenia osiedli, ale wyłšcza stosowanie częœci materiałów, np. blachy falistej czy płyty pilœniowej. Nie można też ogrodzeniem przecišć drogi wewnętrznej czy chodnika. Spółdzielnie i wspólnoty majš dziesięć lat na dostosowane się do tych zasad.

W Warszawie zniknš ogrodzenia peerelowskich osiedli, tj. wybudowanych przed 1989 r. Nowe będzie można stawiać, tylko gdy tak jak Łodzi nie przetnš dróg i chodników i nie zajmš zbyt dużej powierzchni.

– Projekt uchwały skonsultujemy w kwietniu z mieszkańcami – mówi Wojciech Wagner.

W Krakowie konsultacje odbyły się w 2016 r. Częœć mieszkańców była przeciwna grodzeniu. W Gdańsku na razie grodzeniem osiedli nie chcš się zajmować.

– To trudny społecznie temat, dyskusje będš trwały, a trzeba szybko przygotować częœć reklamowš – wyjaœnia Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Co mówiš przepisy

Radni mogš dużo zabronić

Obowišzujšca od 11 wrzeœnia 2015 r. ustawa krajobrazowa daje radom gmin prawo do okreœlania w formie uchwał:

> gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie majš mieć gabaryty, a także z jakich materiałów budowlanych mogš być wykonywane,

> zasad dotyczšcych grodzenia nieruchomoœci, wyglšdu i gabarytów parkanów oraz wyglšdu i gabarytów szyldów na swoim terenie oraz czasu na dostosowanie ich do nowych zasad.

> Ustawa wprowadza wysokie grzywny za umieszczanie reklam niezgodnych z uchwałš rady gminy.

> Samorzšdy mogš też okreœlić w odrębnej uchwale wysokoœć opłaty za wiszšce reklamy. Stawki nie mogš przekroczyć maksymalnych z ustawy, czyli 40-krotnoœci opłaty reklamowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL