Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

SN: prezes musi oddać zasiłek macierzyński

123rf
Prezes spółki musi oddać zasiłek macierzyński na pierwsze dziecko, bo kontroler przy drugim podważył jej etat.

Sšd Najwyższy zajšł się w czwartek sprawš kobiety będšcej prezesem szczecińskiej spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, pokazujšcš potężnš lukę w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. Ta luka działa na niekorzyœć biznesu, bo wyrzuca niektóre osoby poza ochronę przysługujšcš im w czasie choroby i macierzyństwa.

Właœcicielka, a zarazem większoœciowy udziałowiec spółki poligraficznej zatrudniła się w swojej firmie na etacie jeszcze w 2012 r. Wkrótce urodziła pierwsze dziecko. ZUS nie miał wtedy żadnych wštpliwoœci, że przysługuje jej z tego tytułu zasiłek macierzyński. Gdy dwa lata póŸniej spodziewała się drugiego dziecka, ZUS wstrzymał jej wypłatę zasiłku miesišc przed porodem. Uzasadnieniem tej decyzji było to, że jako dominujšcy udziałowiec spółki nie mogła zawrzeć ze sobš umowy o pracę. Skoro nie ma umowy, to nie ma też ubezpieczenia, z którego były dotychczas wypłacane jej zasiłki.

Gdy odwołała się do sšdu okręgowego, ten uznał, że pani prezes ma prawo do œwiadczeń. Innego zdania był sšd apelacyjny, który uznał, że jej umowa o pracę była fikcyjna, bo przed jej zawarciem wykonywała dokładnie te same obowišzki co po jej podpisaniu.

W czasie czwartkowej rozprawy pełnomocnik ubezpieczonej dowodził, że taka umowa o pracę z prezesem ma autonomiczny charakter. Poza tym, idšc tropem ZUS, właœcicielka spółki jest wyrzucana poza ubezpieczenia społeczne i traci prawo do œwiadczeń, choć przez lata jej uprawnienia nie budziły wštpliwoœci.

Sšd Najwyższy w wyroku z 14 wrzeœnia 2017 r. oddalił skargę kasacyjnš powódki.

– Nie ma wštpliwoœci, że w œwietle obowišzujšcych przepisów łšczenie kapitału i uprawnień wynikajšcych z zatrudnienia na etacie jest niemożliwe – tłumaczyła Romualda Spyt, sędzia SN. – W tym przypadku dziwi jednak postępowanie ZUS, który przez lata akceptował ubezpieczenie wynikajšce z umowy o pracę prezesa spółki. Powinien w takiej sytuacji sprawdzić, czy nie ma innej podstawy do ubezpieczenia.

Wyrok SN oznacza, że prezes będzie musiała zwrócić zasiłek wypłacony na pierwsze dziecko razem z odsetkami. Wynika z niego także, że zanim odda pienišdze na wezwanie ZUS, może powalczyć o uznanie, że była ubezpieczona na innej podstawie i œwiadczenia jednak jej się należš.

Sygn. akt: III UK 190/16

 

 

Łukasz Chruœciel - radca prawny z Kancelarii Raczkowski Paruch
 
To nie system jest zły, ale podejœcie kontrolerów ZUS do interpretacji przepisów. Gdy trzeba œcišgnšć składki, nie majš problemów, by zamienić umowy o dzieło czy zlecenia na etat. Ale ta zasada nie działa w drugš stronę. Gdy ubezpieczona stara się o wypłatę œwiadczenia z etatu, ZUS podważa takš umowę, ale nie daje nic w zamian. To czysty przykład hipokryzji. Skoro ta umowa trwała wiele lat, kontrolerzy Zakładu powinni zmierzać do znalezienia właœciwej podstawy ubezpieczenia i wypłaty zasiłku. Tym bardziej że obowišzek ochrony macierzyństwa wynika z konstytucji. A etat prezesa spełnia przesłanki uznania go za kontrakt menedżerski. Błšd przy wyborze umowy nie powinien działać na niekorzyœć ubezpieczonego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL