Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

John Baird: Nasza inwestycja w polski przemysł będzie długofalowa i trwała

materiały prasowe
Będziemy wspierać rzšdy Polski i Stanów Zjednoczonych niezależnie od ich ostatecznej decyzji - mówi John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defense Systems.

Rz: Jak pan ocenia przygotowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego do ewentualnej kooperacji z Raytheonem?

John Baird: W miesišcach poprzedzajšcych ogłoszenie przez ministra Macierewicza nowego listu intencyjnego między PGZ a Raytheonem zespoły specjalistów Raytheona odwiedziły dziesištki polskich firm i zakładów przemysłowych, aby ocenić, czy Polska ma potencjał przemysłowy, umożliwiajšcy budowę dużych i ważnych elementów systemu Patriot. Nasze zespoły przeprowadziły bardzo wnikliwe oceny i były, ogólnie rzecz bioršc, pod dużym wrażeniem. Polska ma profesjonalnš i doœwiadczonš kadrę inżynierów, którzy sš œwietnie przygotowani do rozpoczęcia pracy nad Patriotem. Polska ma również znakomite zakłady produkcyjne, które naszym zdaniem pomogš nie tylko w budowie polskiego Patriota, ale również mogš uczestniczyć w produkcji podzespołów, które będš eksportowane do 13 innych krajów - użytkowników systemu. Nasze zespoły wraz z PGZ intensywnie pracujš nad zidentyfikowaniem obszarów, które wymagajš pewnych poprawek, tak by budowa Patriota i innych skomplikowanych systemów obronnych przebiegała bez zakłóceń. Kluczowym elementem naszej oferty offsetowej jest nie tylko transfer najnowszej technologii, ale również wiedzy, jak zastosować tę technologię w oœrodkach serwisowych, projektowych i produkcyjnych.

Według częœci opinii polski przemysł w najlepszym razie będzie mógł wykonać elementy podwozi do pojazdów transportujšcych system. Czy to prawda?

To nieprawda. Raytheon zobowišzał się, że 50 proc. wartoœci kontraktu w ramach programu Wisła pozostanie w Polsce. Oczywiœcie, żeby spełnić ten wymóg, polski przemysł będzie musiał zbudować znacznš częœć systemu Patriot. A sposób, w jaki zamierzamy osišgnšć ten próg, jest okreœlony w naszym liœcie intencyjnym z PGZ. Polski przemysł będzie budował wyrzutnie, zaawansowane technologicznie komponenty pocisku niskokosztowego SkyCeptor oraz  kluczowe elementy radaru. Nasza oferta dla Polski obejmuje bardzo zaawansowany system  dowodzenia i kierowania  o otwartej architekturze, który posłuży jako fundament dla  przyszłego systemu IBCS, kiedy już Polska pozyska ten system. System dowodzenia i kierowania zostanie opracowany wspólnie z polskimi inżynierami i będzie budowany w Polsce.

Jakie znaczenie majš podpisane ostatnio listy intencyjne z PGZ?

Istotš listu intencyjnego jest nawišzanie strategicznego partnerstwa między Raytheonem a PGZ. List włšcza PGZ w globalny łańcuch dostaw Raytheona, a także okreœla ramy współpracy międzyna-rodowej między firmami oraz umożliwia realizację planów modernizacji polskich sił zbrojnych.

List intencyjny zapewnia polskiemu przemysłowi znaczšcy udział w pracach w ramach globalnego programu Patriot i przewiduje transfer wielu  kluczowych technologii. Otwiera też przed polskimi firmami drogę do udziału w programach modernizacyjnych 220 jednostek ogniowych Patriota w 13 krajach, a tym samym zapewnia im silny rynek eksportowy.

Zatem owszem, list intencyjny dotyczy programu Wisła, ale w rzeczywistoœci oznacza znacznie więcej. Przygotowuje grunt pod długofalowš współpracę między dwiema firmami, która będzie trwała wiele dekad.

W jaki sposób zareagujecie, gdy polski rzšd zamówi w Raytheon tylko tzw. rozwišzanie pomostowe – czyli np. zakup jedynie dwóch baterii?

Będziemy wspierać rzšdy Polski i Stanów Zjedno-czonych niezależnie od ich ostatecznej decyzji. Wolimy jednak powstrzymać się od  spekulacji i odpowiedzi na hipotetyczne pytania.

Jakie propozycje chcecie przedstawić w momencie odmowy wyposażenia polskich sił zbrojnych w system dowodzenia IBCS?

Jak wiadomo, Polska chce otrzymać pierwsze dwie baterie Patriota w 2019 roku, a my możemy je dostarczyć, ponieważ Patriot jest obecnie w produkcji i mamy zgodę na jego eksport do Polski.

Natomiast prace nad IBCS wcišż trwajš i nie wiadomo, kiedy ten system wejdzie do produkcji i zostanie wdrożony.  Raytheon współpracuje więc œciœle z rzšdami Stanów Zjednoczonych i Polski oraz swoimi partnerami przemysłowymi, aby znaleŸć sposób na spełnienie wymagań Polski i dotrzymać ustalonych terminów.

Na ile trwałe będš inwestycje Raytheona w polski przemysł obronny? Nawet w sytuacji gdyby na razie zakupy miałyby się ograniczyć jedynie do dwóch baterii?

Zamiast spekulować  opowiem o naszej ofercie. Proponujemy wspierać rozwój polskiego przemysłu w kilku ważnych obszarach – od pocisków przechwytujšcych, poprzez system dowodzenia i kontroli aż po komunikację. A jednš z ważnych kategorii inwestycji, o którš polski rzšd poprosił firmę  Raytheon, jest przekazanie wiedzy na temat zarzšdzania programami zbrojeniowymi i wsparcie w tym zakresie.

Innymi słowy, przeszkolimy polskie firmy w zakresie procesów i procedur, które sš niezbędne, aby działać jako główny wykonawca w dużym programie zbrojeniowym. Będzie to można natychmiast wykorzystać w programie Narew, który może być realizowany pod kierunkiem PGZ.

Oczywiœcie, polski przemysł zyska też kompetencje wymagane do budowy komponentów Patriota, które potencjalnie mogš być potem eksportowane do dowolnego z 13 państw, użytkowników  Patriota. Zatem inwestycja w polski przemysł będzie długofalowa i trwała.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL