Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Prezeska ds. finansowych Siemens Polska Dominika Bettman: Nowa filozofia zarzšdzania

materiały prasowe
Na rynku pracy powstała luka pokoleniowa, którš trudno wypełnić. W efekcie firmy, tak jak kiedyœ rywalizowały o klienta, tak dziœ muszš konkurować o pracownika – mówi prezeska ds. finansowych Siemens Polska Dominika Bettman.

Rz: Jak nowe technologie i internet zmieniajš sposób zarzšdzania? Z jakimi wyzwaniami muszš mierzyć się menedżerowie?

Œwiat rzeczywiœcie stoi przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobš czwarta rewolucja przemysłowa. To dzieje się na naszych oczach: digitalizacja procesów produkcyjnych jest faktem, co wymusza zupełnie inny sposób zarzšdzania firmš. Menedżerowie stajš przed nie lada wyzwaniem, jak przekształcić firmy o tradycyjnej silosowej strukturze w innowacyjne przedsiębiorstwa. To spore wyzwanie. Często zdarza się, że to właœnie nowe technologie najbardziej ogniskujš uwagę firm, zaœ zmiany dotyczšce zarzšdzania zasobami ludzkimi sš odsuwane na dalszy plan.

A to Ÿle?

Zdecydowanie tak. Wprowadzanie nowoczesnych technologii bez zmian w filozofii zarzšdzania firmš absolutnie nie jest możliwe. To nie zadziała. Jeœli firma chce, by klienci postrzegali jš jako przedsiębiorstwo zdigitalizowane, oczywiste jest, że sama powinna używać narzędzi cyfrowych. Jeœli jednak wewnštrz firmy cišgle operuje się przestarzałymi procesami polegajšcymi na przepływie dokumentów papierowych, to nie da się przekonać klientów, by oni sami zmienili swoje nawyki. Te dwie sfery muszš współgrać.

Jak zatem taki efekt osišgnšć?

Przyznaję, że to ogromne wyzwanie dla menedżerów i osób zarzšdzajšcych. Firmy w dobie kolejnej rewolucji przemysłowej powinny umiejętnie łšczyć wiedzę i doœwiadczenie z kreatywnoœciš i elastycznym zarzšdzaniem skłaniajšcym ludzi do otwartego, innowacyjnego myœlenia.

Czy taki model sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach? Czy korporacja pod względem zarzšdzania może być startupem?

Oczywiœcie. Korporacja to de facto struktura składajšca się z licznych pojedynczych przedsięwzięć i projektów. Elastycznoœć i różnorodnoœć, interdyscyplinarnoœć zespołów jest dziœ niezbędna. Niejednokrotnie występujš do nas z proœbš klienci, zwłaszcza ci międzynarodowi, by udział w zespołach roboczych brali przedstawiciele danego kraju, osoby w różnym wieku, wrażliwe na różne aspekty danej kultury. To dla nich niezwykle istotna sprawa. Podobnie jak tzw. zarzšdzanie projektowe. Sztywne, wyizolowane działy i departamenty tracš dziœ na znaczeniu. Struktury mocno hierarchiczne, które majš wiele poziomów zarzšdzania, gdzie siłš rzeczy przepływ informacji od poziomu najwyższego do poziomu operacyjnego trwa absurdalnie długo, nie sprawdzš się w obecnej rzeczywistoœci.

Zarzšdzanie zmianami to wyzwanie w firmie. Nie wszyscy menedżerowie to potrafiš.

To prawda. Kilka lat temu w naszej firmie zdiagnozowaliœmy potrzebę rozwoju struktury zarzšdzania, zwłaszcza œredniego poziomu kierownictwa. Zazwyczaj wysokie stanowiska zarzšdcze sš obsadzone ludŸmi œwiadomymi globalnych trendów, obracajšcymi się w tzw. wielkim œwiecie, zainteresowanymi makroekonomiš. Najtrudniej jest wykształcić dobrš kadrę œredniego szczebla. A ona jest kluczowa, bo stanowi pomost pomiędzy generacjš odchodzšcš a wchodzšcš na rynek pracy. To na tym poziomie pożšdane jest połšczenie doœwiadczenia i skumulowanej wiedzy osób, które powoli kończš karierę zawodowš, z energiš i pomysłowoœciš, jakš niosš ze sobš młodzi ludzie dopiero wchodzšcy do firmy. To jedno z największych wyzwań dla zarzšdzajšcych firmami.

Menedżerowie œredniego szczebla powinni wywodzić się z tej grupy starszych, doœwiadczonych czy raczej z młodych, kreatywnych pracowników?

Tu nie ma jednej recepty. Pokolenie tzw. milenialsów jest już od kilku lat aktywne w życiu zawodowym, więc i przedstawiciele tej grupy zaczynajš obejmować stanowiska kierownicze. Coraz częœciej zdarza się, że na pierwszym szczeblu zarzšdzania spotykamy ludzi z najmłodszego pokolenia. To osoby zdolne i ambitne, z potencjałem. Wbrew temu, co się przyjęło mówić o tym pokoleniu – że jego przedstawicielom nie zależy na pięciu się po szczeblach kariery zawodowej ani na motywatorach materialnych – trzeba zauważyć też fakt, że osoby te podchodzš do swojej pracy misyjnie. To sprawia, że bardzo dobrze odnajdujš się we współczesnych strukturach korporacyjnych.

Z kolei kadra generacji 50+ znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. To osoby, które doœć niechętnie wchodzš na œcieżkę zmiany. Dystans, jaki dzieli je od milenialsów, jest olbrzymi. Z drugiej strony to właœnie ta kadra posiada bezcenne doœwiadczenie. Dlatego to nadal potrzebna, wartoœciowa grupa zawodowa, dysponujšca skumulowanš wiedzš historycznš na temat klientów i ich oczekiwań.

Czyli to prawda, że w firmach wytworzyła się luka pokoleniowa? Brakuje pracowników 30–40-letnich?

Tak. Luka ta to m.in. efekt wczeœniejszego braku kadr zarzšdzajšcych. Ponad 20 lat temu każdy absolwent Szkoły Głównej Handlowej był niemal natychmiast rozchwytywany, nie musiał martwić się o pracę. PóŸniej wykształconych ekonomistów na rynku pojawiło się jednak tak dużo, że zawód ten w pewnym sensie się zdewaluował. Nie było już takiego zapotrzebowania, a ludzie, którzy dziœ majš ok. 35 lat, wybrali innš œcieżkę kariery. Częœć w ogóle odeszła z biznesu. Powstała luka, którš teraz ciężko zapełnić. Stšd na rynku jest niewiele osób z tej grupy – posiadajšcej już z racji wieku pewne doœwiadczenie. Nic dziwnego więc, że firmy najmocniej o nie konkurujš. Szczególnie w zawodach technicznych, gdzie, jak wiemy, luka ta jest szczególnie dotkliwa. Tak jak kiedyœ firmy konkurowały o klienta, tak dziœ rywalizujš o pracownika. I ta konkurencja się zaostrza. Dawniej o pracownika konkurowały firmy z danej branży, w tej chwili trzeba rywalizować ze wszystkimi. Dla przykładu, dawniej informatyka kojarzyła się z firmami stricte komputerowymi. Dziœ nie ma przedsiębiorstwa, dla którego narzędzia informatyczne nie byłyby fundamentem rozwoju produktów. Ich wytworzenie, dystrybucja, jak i marketing sš wspierane nowoczesnymi technologiami. I wszędzie tam potrzebni sš ludzie z cyfrowymi kompetencjami.

Jak zatem konkurować, czym zachęcić pracownika?

Pienišdze zawsze były i będš motywatorem, niemniej jest to czynnik, który coraz wyraŸniej schodzi na dalszy plan. Teraz liczš się czynniki zwiększajšce tzw. motywację wewnętrznš, jak np. filozofia i sposób pracy, atmosfera i stopień zaufania do pracownika. Czy pracodawca jest elastyczny, umożliwia pracę z domu lub innego dowolnego miejsca, jakie sš godziny pracy, czy łatwo jest rodzicom wrócić do firmy po urlopie wychowawczym, a nawet to, jak biuro dostosowane jest do nowych wyzwań. Obecnie częœciej pracuje się w interdyscyplinarnych zespołach, większa jest otwartoœć w komunikacji. Takie zmiany wprowadzamy również i u nas. Budujemy w Warszawie nowy budynek biurowy Siemensa, z nowoczesnš przestrzeniš, bez zamkniętych biur. Nawet zarzšd będzie miał biurka na otwartej powierzchni, by podkreœlić naszš otwartoœć i transparentnoœć. Badania prowadzone na całym œwiecie pokazujš, że takie rozwišzania sš dobre dla firm, tworzš pozytywnš atmosferę, budujš wewnętrzne zaufanie. W takich warunkach umiejętnoœci, których oczekujemy od pracowników, takie jak kreatywnoœć czy budowanie zespołów, będš mogły jeszcze lepiej się materializować.

W kontekœcie osób, które teraz idš na studia, mówi się, że będš wykonywać zawody, które jeszcze nie istniejš. Jakie będš te zawody przyszłoœci?

W cenie sš wszystkie zawody zwišzane z digitalizacjš, internetem rzeczy (IoT), analizš danych big data czy przekładaniem produktu na usługę, czyli jednego z kluczowych dziœ trendów tworzenia wszelkich rozwišzań jako tzw. as a service. Takie będš zawody przyszłoœci. Pytanie, na ile uczelnie techniczne sš w stanie dobrze do nich przygotowywać. To trudne zadanie, bo ciężko przewidzieć konkretne profesje. Dlatego dziœ lepiej skupić się na szczególnie pożšdanych wœród przyszłych pracowników umiejętnoœciach. Œwiatowe Forum Gospodarcze w Davos co roku ogłasza listę takich kompetencji. Tam od dłuższego czasu na pierwszym miejscu plasuje się umiejętnoœć rozwišzywania złożonych problemów. Ludzie, którzy majš zdolnoœć łšczenia faktów, analizy i syntezy, sš dla pracodawców coraz bardziej wartoœciowi.

Uczelnie sš w stanie tego nauczyć? To raczej cechy wrodzone.

Pracodawcy poszukujš ludzi z odpowiedniš wiedzš, umiejętnoœciami i kompetencjami. Wiedza jest podstawš i powinna być przekazywana na studiach. Ważne, by była jak najbardziej nowoczesna. W kontekœcie umiejętnoœci predyspozycje poszczególnych osób z pewnoœciš majš znaczenie. Niemniej pewne umiejętnoœci można nabyć przez odpowiednie ćwiczenia, otwieranie horyzontów. Ważne jest, by proces kształcenia nie był zawężony. Specjalista w konkretnej dziedzinie często nie jest w stanie zobaczyć tzw. szerokiego obrazka.

CV

Dominika Bettman jest członkiniš zarzšdu Siemens Polska i szefowš Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Finansami w Siemensie zarzšdza od 20 lat. Ekonomistka, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH i Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Członkini rady nadzorczej Eurobanku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL