Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Richard H. Thaler: Ekonomia z ludźmi w roli głównej

Archiwum
Z laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i wykładowcš Uniwersytetu Chicagowskiego, jednym z twórców ekonomii behawioralnej Richardem H. Thalerem, rozmawia Grzegorz Siemionczyk

W zwišzku z przyznaniem tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Richardowi H. Thalerowi przypominamy wywiad, którego noblista udzielił we wrzeœniu 2015 roku. Rozmowa ukazała się w Gazecie Giełdy "Parkiet".

W nowej ksišżce „Misbehaving" wspomina pan opór, z jakim ekonomia behawioralna spotykała się wœród ekonomistów głównego nurtu. Czy dziœ, po 40 latach rozwoju, jest ona powszechnie akceptowana?

Nie jestem gotów ogłosić, że misja została zakończona. Podejœcie behawioralne jest powszechne w ekonomii, a wyniki prowadzonych w tym duchu badań sš publikowane we wszystkich czołowych periodykach ekonomicznych. W tym sensie ekonomia behawioralna jest elementem głównego nurtu. Ale nie znajduje to jeszcze odzwierciedlenia w podręcznikach ekonomii, które zwykle nie nadšżajš za postępem w nauce.

Ekonomiœci bankowi i analitycy finansowi bardzo chętnie powołujš się na rozmaite wskaŸniki nastrojów konsumentów, przedsiębiorstw i inwestorów. Łatwo odnieœć wrażenie, że na koniunkturę w gospodarce i na rynkach wpływ majš wyłšcznie „zwierzęce instynkty". Czy to jest œwiadectwo zakorzenienia się ekonomii behawioralnej?

WskaŸniki nastrojów sš używane od dawna, nie wiem, czy powstały pod wpływem ustaleń ekonomistów behawioralnych. Zgadzam się natomiast z tym, że w biznesie i w kręgach finansowych nigdy tak naprawdę nie przyjmowano podważanych przez nas założeń, że ludzie sš racjonalni, a rynki efektywne. To tylko akademiccy ekonomiœci opierali się temu, co powinno być oczywiste: że œwiat składa się z ludzi, którzy niekiedy kierujš się emocjami, często popełniajš błędy i majš problemy z samokontrolš.

Z tego powodu ekonomia behawioralna jest jednak niekiedy postrzegana jako pasożyt, który żeruje na tym, że ekonomiœci głównego nurtu przyjmujš uproszczone, a więc nierealistyczne, założenia? Gdyby te założenia zostały powszechnie odrzucone, czym zajmowaliby się ekonomiœci behawioralni?

Najwyższa pora, aby oprzeć modele ekonomiczne na oczywistym fakcie, że rynków nie tworzš roboty, tylko ludzie.

Taka krytyka jest wyrazem niezrozumienia celów ekonomii behawioralnej! Nigdy nie próbowaliœmy obalić standardowej teorii ekonomii i budować tej nauki od nowa. To byłaby głupota. Standardowe narzędzia ekonomii, jak krzywe popytu i podaży, sš bardzo przydatne w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Ekonomiœci behawioralni starajš się jedynie wzbogacić te modele, aby były bardziej realistyczne i przez to dawały celniejsze prognozy. To tak jak w fizyce: zaczyna się od analizowania, jak coœ działa w próżni, ale potem dodaje się tarcie.

Niedawno miałem okazję spytać o ocenę dorobku ekonomii behawioralnej Finna Kydlanda, jednego z twórców teorii racjonalnych oczekiwań. Powiedział, że ustalenia behawiorystów nie przekreœlajš tej teorii, bo majš czysto negatywny charakter. W jego ocenie ekonomia głównego nurtu, choć bazuje na nierealistycznych założeniach, oferuje ramy teoretyczne pozwalajšce wyjaœniać wiele zjawisk ekonomicznych.

Zgadzam się, że nadszedł czas, aby ekonomiœci behawioralni zaczęli poważnie traktować makroekonomię. Dotšd koncentrowaliœmy się na mikroekonomii, stšd wrażenie, że nasze ustalenia majš czysto negatywny charakter. Jednoczeœnie, wbrew temu, co mówi Kydland, zdolnoœć ekonomii głównego nurtu do tłumaczenia szerokiego spektrum zjawisk ekonomicznych jest ograniczona. Nie oferuje ona choćby satysfakcjonujšcego wyjaœnienia, dlaczego w gospodarkach zdarzajš się długie okresy wysokiego bezrobocia, jak w ostatnich latach. Cena pracy powinna w takiej sytuacji spaœć, żeby oczyœcić rynek. Ale płace nie malejš. Dlaczego? W niektórych krajach blokujš to przepisy, ale w USA tak nie jest. Ekonomia głównego nurtu ma też trudnoœci z wytłumaczeniem coraz częstszych baniek spekulacyjnych kończšcych się krachami. Tylko w ostatnich 15 latach doszło do bańki internetowej, potem nieruchomoœciowej, a teraz w czasie rzeczywistym obserwujemy pękanie bšbla na chińskiej giełdzie. Tymczasem dla baniek i krachów w ekonomii głównego nurtu nie ma miejsca, tak jak nie ma go dla ogromnej zmiennoœci, którš obserwujemy na rynkach w ostatnich tygodniach. Gdy rozpoczyna się sesja w USA, giełda w Chinach jest od kilku godzin zamknięta. Jak to możliwe, że ceny w USA zmieniajš się gwałtownie przez całš sesję? Czy naprawdę napływajš jakieœ nowe informacje, które by to uzasadniały?

Hipoteza efektywnego rynku, w œwietle której taka zmiennoœć jest anomališ, dotyczy rynków nieskrępowanych regulacjami. O współczesnych giełdach tego powiedzieć nie można.

Być może w Chinach rzšd rzeczywiœcie zaburza efektywnoœć rynku, np. wprost przeciwdziałajšc spadkowi cen akcji. Ale na zachodnich giełdach koszty transakcyjne sš znikome, nie ma praktycznie przeszkód dla krótkiej sprzedaży, więc wštpię, aby ich ewidentnš nieefektywnoœć można było zrzucać na regulatorów. Większoœć regulacji ma zresztš na celu zapewnienie inwestorom jak najbardziej rzetelnych informacji o spółkach giełdowych. Takie regulacje zwiększajš, a nie zmniejszajš efektywnoœć rynku.

Większoœć ekonomistów dobrze wie, że założenia o racjonalnoœci aktorów życia gospodarczego czy efektywnoœci rynków sš nierealistyczne, ale ułatwiajš one modelowanie zjawisk ekonomicznych. Czy ustalenia behawiorystów nie skomplikowałyby zanadto modeli?

Jasne, że modele oparte na założeniu racjonalnoœci podmiotów sš prostsze, więc były dobrym punktem wyjœcia. Ale najwyższa pora, aby oprzeć je na oczywistym fakcie, że rynków nie tworzš roboty, tylko ludzie wchodzšcy w interakcje. To jest wykonalne. Ja np. wykorzystałem koncepcje księgowania umysłowego oraz awersji do strat do wytłumaczenia czegoœ, co w œwietle standardowej ekonomii było zagadkš: dużej premii za ryzyko inwestowania w akcje. Sšdzę, że awersja do strat powinna też być elementem każdego realistycznego wyjaœnienia sztywnoœci płac. Także nadmierna pewnoœć siebie, która cechuje ludzi, może być łatwo włšczona do modeli i może tłumaczyć np. zagadkowo wysoki – w œwietle ekonomii głównego nurtu – wolumen obrotów na rynkach finansowych oraz to, dlaczego zarówno finansiœci, jak i regulatorzy przed 2007 r. byli przekonani, że stworzyli system odporny na kryzysy.

Pomówmy trochę o praktycznym wymiarze ekonomii behawioralnej, czyli idei „szturchania" (ang. nudging). Chodzi o korygowanie przez władze naszych nieoptymalnych zachowań wynikajšcych z ograniczonej racjonalnoœci, braku silnej woli i innych ułomnoœci. To brzmi orwellowsko.

Przeciwnie, idea „szturchania" opiera się na założeniu, że w wielu sytuacjach można pomóc ludziom podejmować lepsze decyzje bez uciekania się do jakichkolwiek regulacji. Wraz z Cassem Sunsteinem, z którym tę ideę wymyœliliœmy, nazywamy naszš filozofię „libertariańskim paternalizmem", ponieważ staramy się proponować rozwišzania, które nie ograniczajš ludziom wyboru. Dobrym przykładem jest GPS. Nikt nie każe nam go używać, ale przydaje się, gdy się zgubimy. Nasze „szturchnięcia" sš równie delikatne. Chodzi np. o automatyczne zapisywanie pracowników do dodatkowych programów emerytalnych z możliwoœciš wypisania się. Dołšczenie tego elementu do brytyjskiego systemu emerytalnego sprawiło, że 90 proc. pracowników decyduje się na takie programy. Gdyby zapisanie się do takiego programu wymagało wypełnienia jakiegoœ formularza, odsetek ten sięgałby zapewne 50 proc. Chyba nikt nie uzna, że to byłoby dla nich lepsze. Kolejny przykład: wystarczy wysłać pacjentom esemesa przypominajšcego o wizycie, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że stawiš się w przychodni i zostanš wyleczeni, a doktor nie zmarnuje czasu. Analogicznie, wysyłanie rodzicom esemesów przypominajšcych, że dzieci majš następnego dnia sprawdzian, wyraŸnie podnosi oceny uczniów. Czy to sš złe wyniki?

Ale czy wolnoœć nie polega także na możliwoœci popełniania błędów? Trudno się oprzeć wrażeniu, że to, co pan proponuje, to czystej wody paternalizm: próba decydowania za nas, co jest dla nas dobre.

Wcale nie. Chcemy zostawiać ludziom całkowicie wolny wybór. Zresztš, zawsze jesteœmy tak czy inaczej „szturchani". Wracajšc do dobrowolnych systemów emerytalnych, zawsze trzeba za domyœlnš uznać jednš z dwóch opcji: zapisanie pracownika albo niezapisanie. W obu przypadkach ma to wpływ na zachowanie ludzi. Czy żeby chronić ich wolnoœć, mamy losowo jednych zapisywać, a innych nie? Jeden z moich ulubionych przykładów „szturchania" znajduje się na ulicach Londynu. Chodzi o napisy na chodnikach „spójrz w prawo". Przyjezdni z innych krajów, przyzwyczajeni do ruchu prawostronnego, majš bowiem w zwyczaju patrzeć w lewo. Sšdzę, że te napisy wielu z nich uratowały życie. Ile razy powinienem zostać potršcony przez auto, żebym mógł nauczyć się odpowiedniego zachowania na własnych błędach?

Kierowcy wykorzystujšcy urzšdzenia GPS często przestajš koncentrować się na drodze. Zdarza się, że w efekcie ciężarówki dojeżdżajš do tunelu, w którym się nie mieszczš. Czy „szturchnięcia" nie osłabiajš naszej czujnoœci w taki sam sposób? Nie sprawiajš, że przestajemy o niektórych ważnych dla nas sprawach myœleć?

Sšdzi pan, że przed epokš GPS ciężarówki rzadziej utykały w tunelach? Jeœli tak, to jest to fatalny system. Ale nie sšdzę, aby tak było. Współczesne urzšdzenia GPS znajš wymiary aut, w których sš zainstalowane. Nie twierdzę, że zautomatyzowane systemy decyzyjne nie sš narażone na błędy. W końcu programujš je ludzie. Ale mimo to, œrednio rzecz bioršc, poprawiajš jakoœć ludzkich decyzji. Poza tym każde dobrze zaprojektowane „szturchnięcie" daje ludziom możliwoœć podjęcia innej niż sugerowana decyzji.

Skoro „szturchanie" ma pomóc ludziom podejmować dobre decyzje bez uciekania się do regulacji, to czy z czasem – jeœli podejœcie to się upowszechni – z częœci regulacji będzie można zrezygnować?

Jednym z elementów agendy „Nudge", o którym nie mówi się wystarczajšco dużo, jest szersze udostępnianie danych, aby ludzie mogli wykorzystywać rozmaite aplikacje do podejmowania lepszych decyzji. Przykładowo, propaguję ideę ujawniania przez banki wszystkich parametrów kredytów hipotecznych, w formacie których umożliwiałby ich porównywanie na komputerze czy innym urzšdzeniu. To uczyniłoby zacišganie kredytu równie łatwym, jak kupowanie biletu na samolot.

CV

Richard H. Thaler (ur. 1945 r.), obecnie wykładowca Booth School of Business przy Uniwersytecie Chicagowskim, jest jednym z pionierów ekonomii behawioralnej, obok m.in. Daniela Kahnemanna i Roberta Shillera. W 2008 r. wraz z Cassem Sunstainem wydał głoœnš ksišżkę „Nudge". W tym roku ukazała się jego kolejna ksišżka „Misbehaving".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL