Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Heinz Schernikau: Stawiamy na polski węgiel

materiały prasowe
Złożymy wniosek o koncesję wydobywczš. Potem potrzebujemy około dwóch lat, by rozpoczšć produkcję. Szacunkowa wartoœć inwestycji to 120–160 mln euro – mówi prezes firmy Bergbau Heinz Schernikau.

Rz: Skšd pana miłoœć do polskiego węgla?

To proste. Od ponad 40 lat działam na rynku węgla i od 40 lat kupuję węgiel w Polsce. Zarówno na rynek niemiecki jak i międzynarodowy. W cišgu tych wielu lat doskonale poznałem Polskę i polskie górnictwo.

Handel węglem to jednak coœ innego niż inwestowanie w wydobycie. A pan chce budować w Polsce kopalnie.

Ponad trzy lata temu uzyskałem koncesję poszukiwawczš dla kopalni Orzesze. Od samego poczštku byłem zachwycony tym projektem, ponieważ bardzo dobrze wpasowywał się w naszš strategię międzynarodowš. Moja firma inwestuje w Indonezji czy RPA, z tymi rynkami jesteœmy bardzo zwišzani. Natomiast brakowało nam inwestycji w Europie. Wybór padł w sposób naturalny na Polskę, jako kraj, z którym jestem zawodowo od bardzo dawna zwišzany i w którym w branży górniczej mam wielu przyjaciół.

Jakie sš atuty naszego kraju?

Po pierwsze: Polska należy do Unii Europejskiej, czyli mamy jasne warunki prawne. Po drugie: tutaj sš najlepiej wykształceni górnicy na œwiecie. Macie bardzo wysoki standard edukacji górniczej. Po trzecie: GOP leży w sercu Europy. Jest to szczególnie istotne dla tych regionów i krajów, które nie majš dostępu do morza i w ich przypadku sprowadzanie węgla może wišzać się ze zwiększonymi kosztami. Czyli – zaczynajšc od południowych Niemiec, przez Austrię, Czechy, Słowację, Słowenię. W tych krajach jest duże zapotrzebowanie na węgiel, które nie jest zaspokajane. To duża szansa dla polskiego węgla.

Tylko, że to szansa na krótkš metę. Przecież Europa odchodzi od węgla.

Jestem przekonany, że węgiel kamienny będzie odgrywał znaczšcš rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię przez najbliższych 40-60 lat. Nie ma alternatywy. Proszę spojrzeć na Niemcy. Zainwestowano miliardy w alternatywne Ÿródła energii w zasadzie bez widocznego skutku - udział węgla w miksie energetycznym to 38 proc. Dziesięć lat temu było to 40 proc. Nie jesteœmy się wstanie pozbyć węgla z miksu, zwłaszcza gdy w Niemczech sš zamykane siłownie jšdrowe. Niestety ten punkt widzenia nie jest dostrzegany, z przekazu medialnego można odnieœć wrażenie, że żyjemy z powietrza i energii słonecznej. Potężne pienišdze, miliardy euro idš na wsparcie energetyki zupełnie nieefektywnej.

Tak czy inaczej na energetykę węglowš sš nakładane liczne ograniczenia, zwišzane chociażby z CO2.

Jestem przekonany, tak jak częœć naukowców, że CO2 nie ma żadnego wpływu na ocieplenie klimatu. Trzeba budować efektywne i nowoczesne elektrownie węglowe z bardzo dobrym odpylaniem, odsiarczaniem i innymi instalacjami. Co więcej, te technologie Europa mogłaby eksportować do krajów, które majš węgiel i chcš wykorzystywać ten węgiel. Swojš drogš jestem przekonany, że w cišgu najbliższych 50 lat powstanie jakaœ efektywna możliwoœć produkcji energii i wtedy będzie można zrezygnować z węgla. Po prostu dlatego, że procesy będš bardziej efektywne, a nie dlatego, że węgiel produkuje CO2.

Wróćmy do polskiej inwestycji, czyli kopalni Orzesze. Na jakim etapie jest projekt?

W tej chwili staramy się o pozyskanie koncesji wydobywczej. Mamy potwierdzonš wielkoœć zasobów, znaleŸliœmy bardzo bogate złoża, które umożliwiajš opłacalne wydobycie węgla. W szczególnoœci że chcielibyœmy wykorzystać nieużywanš obecnie częœć infrastruktury wygaszanej kopalni Krupiński. Co oznacza, że na powierzchni nie potrzebujemy żadnego obszaru, nie będziemy stawiać żadnych obiektów, a całš inwestycję przeprowadzimy pod ziemiš.

Dlaczego nie kupujecie istniejšcej kopalni?

Taka kopalnia nie byłaby pewnie na sprzedaż. Poza tym niestety polskie kopalnie takie jak Krupiński sš nierentowne i nie poradzilibyœmy sobie z tym. Ale możemy zagwarantować miejsca pracy dzięki naszemu nowemu projektowi, przy częœciowym użyciu istniejšcej infrastruktury Krupińskiego. Planowaliœmy, że zatrudnimy ok. 800 górników. Co oznacza w regionie poœrednio 4-5 tys. miejsc pracy.

Mówi pan o braku rentownoœci polskiego górnictwa, a ten projekt ma być opłacalny. W jaki sposób?

Chcemy wybudować nowš kopalnię z najnowoczeœniejszš technologiš. Z wysokš wydajnoœciš i wysokš produktywnoœciš poszczególnych ludzi. Dzięki œwietnie wykształconej polskiej kadrze górniczej, która jest do dyspozycji oraz produkowanym przez polskie, uznane na rynkach międzynarodowych firmy, maszynom i urzšdzeniom, mamy szansę ten plan zrealizować.

Przyczynicie się do tego, że w Polsce będzie jeszcze więcej węgla.

Chwilowo w Polsce mamy za mało węgla. Wydaje mi się, że w Polsce zapotrzebowanie na węgiel w dłuższym okresie będzie zresztš rosło. Ale nasz projekt bazuje na eksporcie, co oznacza że nie planujemy dostarczać węgiel na rynek polski. Chyba, że będzie jakieœ gigantyczne zapotrzebowanie. A że zapotrzebowanie już i teraz jest, widać po tym, że do Polski przyjeżdża 7-8 mln ton rosyjskiego węgla rocznie. My chcemy produkować około trzech milionów ton surowca na rok, ale będziemy się koncentrować na eksporcie.

Skšd pewnoœć, że znajdš się kupcy?

Nie martwię się tym. Same Niemcy importujš 50 mln ton węgla rocznie, a my mówimy o 3mln ton, ten rynek wchłonie naszš produkcję. A przecież my będziemy dostarczać surowiec do Austrii, na Słowację, wszędzie tam zapotrzebowanie na węgiel jest duże.

Za miedzš sš kopalnie czeskie, w kiepskiej sytuacji. Można było tam zainwestować.

Trzy lata temu, kiedy decydowaliœmy się na wejœcie w projekt Orzesze, sytuacja w Czechach była nie do przewidzenia. Z drugiej strony przedsiębiorca ma też swoje emocje – a ja mam bliskie i emocjonalne podejœcie do Polski. Szczerze mówišc dla mnie ukoronowaniem kariery zawodowej byłaby realizacja projektu polskiego.

Ale inni prywatni inwestorzy, na przykład z Australii trochę sobie połamali zęby przymierzajšc się do projektów górniczych w Polsce. Dlaczego panu ma się udać?

Jestem przekonany, że inwestycja zostanie przeprowadzona, a polskie górnictwo potrzebuje prywatnych inwestorów. Potrzebne też jest kreowanie nowych miejsc pracy i po prostu – konkurencji w branży górniczej. My ze swojej strony jesteœmy przygotowani ekonomicznie do projektu, ale możemy przeżyć tylko wtedy, gdy będziemy przygotowani do konkurowania. Nasza kopalnia będzie bardzo efektywna, nasi górnicy będš œwietnie zarabiać, ale będš też bardzo wydajni.

Kiedy chcecie uruchomić kopalnię?

Myœlę, że do końca roku złożymy wniosek o koncesję wydobywczš i mam nadzieję, że ja rychło uzyskamy. Potem potrzebujemy około dwóch lat na to, aby rozpoczšć produkcję.

Ile to będzie kosztowało?

Łšczna wartoœć inwestycji jest szacowana między 120 a 160 milionów euro.

Skšd będziecie mieli pienišdze?

Z naszych œrodków i od inwestorów, których zaprosiliœmy do projektu. Powstaliœmy 1995 r. Dzisiaj jesteœmy notowani na giełdach we Frankfurcie, Hamburgu i Berlinie. W zeszłym roku mieliœmy 180 mln euro obrotu. Mamy filie w różnych miejscach na œwiecie – w RPA, Indonezji, USA czy Ameryce Południowej. Jesteœmy poważnym graczem i nie będziemy mieli problemów z finansowaniem.

A jak długo by działała kopalnia Orzesze?

Zasobów węgla mamy na 100 lat. Natomiast realistycznie oceniajšc - kopalnia działałaby 40-50 lat.

CV

Heinz Schernikau – prezes niemieckiej firmy Bergbau AG, zajmujšcej się wydobyciem i handlem węglem, notowanej na giełdach we Frankfurcie, Hamburgu i Berlinie. Na rynku surowcowym działa od lat 70. Zaczynał w firmach funkcjonujšcych na terenie NRD.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL