Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Igor Chalupec: Do kiosku nie tylko po gazetę

Rzeczpospolita/Jerzy Dudek
W sieci kiosków poszerzamy ofertę usług finansowych, wprowadzajšc transfery pieniężne z MoneyGram. Stawiamy też na rozwój usług logistycznych i kurierskich – mówi prezes Ruchu Igor Chalupec, który przeprowadza wykup firmy.

Rz: Wykonał pan zaskakujšcy ruch w stronę Ruchu. Na jakim etapie jest wykup spółki od obecnego właœciciela, funduszu Eton Park?

Igor Chalupec: Rozmawiamy w chwili, gdy właœnie uzyskaliœmy – rekordowo szybko – zgodę prezesa UOKiK na koncentrację. Teraz pozostało jeszcze dokończenie badania prawnego i finansowego spółki będšcej właœcicielem Ruchu i kilka formalnoœci dokumentacyjnych.

W mediach pojawiły się spekulacje dotyczšce ceny zakupu. Może je pan skomentować?

Nie będę ich komentował, podobnie jak tych, które pojawiały się wczeœniej. Chcę podkreœlić, że ta transakcja jest nieporównywalna do innych tego typu operacji, gdyż mamy wynegocjowany dodatkowy mechanizm odroczonej płatnoœci. Z uwagi na niego kwota transakcji niewiele mówi.

Z czym zwišzany jest ten mechanizm? Zależy od wyników, jakie spółka osišgnie w przyszłoœci?

Eton Park jest funduszem, który z zasady nie komentuje swoich operacji. Dlatego mam zakaz wypowiadania się w tej sprawie. Mogę tylko powiedzieć, iż w umowie taki mechanizm się znalazł.

Jaki jest pański pomysł na Ruch? Sš w zanadrzu jakieœ rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu spółki?

Dla mnie jest to bardzo ważny projekt długofalowy. I tak do niego podchodzę. Chciałbym zrealizować założenia z biznesplanu, które sprowadzajš się do stworzenia ze spółki nowoczesnego operatora logistycznego, który z sukcesem zdywersyfikuje swój portfel – uzupełniajšc dystrybucję prasy logistykš kontraktowš i usługami kurierskimi. To jest plan minimum, w przyszłoœci możemy pomyœleć o jego uzupełnieniu. Chcę także intensywnie rozwijać operacje detaliczne, wprowadzajšc, obok obecnego formatu, nowe rozwišzania, które utrwalš naszš pozycję lidera małego formatu.

Jaka jest struktura przychodów Ruchu?

Z ok. 1,4 mld przychodów, jakie wygenerowaliœmy w 2016 r., 800 mln zł pochodzi ze sprzedaży detalicznej, a pozostałe z dystrybucji prasy i usług kurierskich i finansowych. Nowe usługi nie stanowiš istotnej pozycji, ale sš wysokomarżowe, wpływajš mocno na nasz wynik. Pozwalajš też wykorzystać potencjał aktywów zaangażowanych w dystrybucję prasy.

A marże?

Przychody detaliczne majš wysoki udział nisko marżowej sprzedaży, np. biletów komunikacji miejskiej czy papierosów. Wysokie marże notujemy na artykułach żywnoœciowych, segmencie bistro z np. kawš na czele, ale też produktach niespożywczych i prasie.

Sprzedaż gazet będzie dalej spadać?

Jesteœmy doœć konserwatywni, jeœli chodzi o perspektywy rynku. Zakładamy, że w kolejnych latach będzie utrwalona tendencja z ostatnich trzech lat, kiedy iloœciowo sprzedaż prasy spadała rocznie o 8,6 proc. Na to nakładany był efekt wzrostu cen œredniorocznie o 4,1 proc., czyli wartoœciowo rynek spadał o nieco mniej niż 5 proc. Nie widzimy przesłanek do odwrócenia tej tendencji.

A szybko rosnšca sprzedaż e-wydań, co Ruch widzi jako udziałowiec spółki eKiosk?

To bardzo ważny rynek, konwersja następuje. Bardzo dobrze sprzedaje się model łšczonej prenumeraty wydań papierowych i cyfrowych. Nie wierzymy, aby e-wydania zrekompensowały w bardzo znaczšcej skali spadek rynku prasy papierowej. Zresztš nigdzie na œwiecie coœ takiego się nie udało. Trzeba niestety zakładać, że czytelnictwo prasy będzie zastępowane przez treœci z innych, bezpłatnych Ÿródeł, jak portale internetowe.

W Polsce nigdy nie było tradycji kupowania wielu gazet codziennie, zatem to zjawisko przebiega szybciej?

Nie mamy też choćby tradycji wydań niedzielnych czy popołudniówek, które w innych krajach sš bardzo ważne. Na to nakłada się generalnie niskie czytelnictwo. Z biznesowego punktu widzenia trzeba takie zwyczaje potraktować jako obiektywnš okolicznoœć przy planowaniu.

Ruch z kolportażu prasy nie chce chyba zrezygnować?

Absolutnie nie, to dla nas bardzo ważny element strategii. Po latach spadku udziału w rynku chcemy odwrócić tę tendencję i go odbudowywać. Już w tym roku zaczyna się to dziać. Widzimy też ogromne synergie pomiędzy tym biznesem a operacjami kurierskimi.

Choćby w zwišzku z szybko rosnšcym e-handlem czy zmianami na rynku płatnoœci?

Polskę ominęła faza czeków, a dzisiaj jest pionierem, jeœli chodzi o systemy płatnoœci zbliżeniowych. My z tego korzystamy, kioski sš zinformatyzowane i odnowione. W Ruchu można opłacić rachunki, dokonać wpłaty gotówki na konto bankowe, wypłacić gotówkę, płacšc za zakupy kartš płatniczš czy ubezpieczyć samochód. Sektor finansowy jest dla nas bardzo ważny, dlatego niedługo wejdziemy mocniej na ten rynek, uruchamiajšc projekt z MoneyGram. Chodzi o obsługę transferów pieniężnych w kioskach dla osób pracujšcych w Polsce, ale również Polaków pracujšcych za granicš. To bardzo obiecujšcy projekt. Wierzymy też w silny rozwój e-handlu.

Mamy też wiele przewag nad konkurencjš, jak synergie z dystrybucjš prasy oraz dostęp do ogromnej sieci współpracujšcych placówek. Nasza sieć odbioru paczek będzie liczyła na koniec roku 5 tys., a chcemy, aby doszła do minimum 7 tys. Co jest naszš dodatkowš przewagš to fakt, że jesteœmy mocno obecni w słabiej rozwiniętym obszarze Polski, który dotychczas nie mógł w pełni korzystać z dobrodziejstw e-handlu z uwagi na cenę usług kurierskich czy brak technicznej możliwoœci.

E-sklepy to widzš?

Oferujemy kompleksowš usługę obsługi wysyłki nie tylko samej paczki, ale też procesu potencjalnego zwrotu produktu przez konsumenta. W przypadku niektórych kategorii sprawne zwroty to podstawowa przewaga e-sklepów, choćby w odzieży. Obecnie współpracujemy z 1,3 tys. e-sklepów, w tym również największych na rynku. Co kwartał przyłšczamy ok. 100 klientów, jesteœmy mocni w odzieży, ksišżkach, drobnej elektronice.

Co z nieruchomoœciami Ruchu, które były jednym z głównych składników majštku?

Mieliœmy ok. 400 nieruchomoœci, a gdy spółkę kupował fundusz, te aktywa traktowane były jako główne zabezpieczenie transakcji od strony wartoœci Ruchu. W 2010 r. spółka miała 70 mln zł ujemnej EBITDA.

W tej grupie perełek było ledwie kilkanaœcie, a reszta była rozrzucona po całym kraju, z delikatnie mówišc, umiarkowanym potencjałem rynkowym. Cišgle mamy portfel nieruchomoœci wart mniej więcej kilkadziesišt milionów złotych, który jest m.in. zabezpieczeniem kredytu bankowego. Sprzedajemy je sukcesywnie i z nich spłacamy te zobowišzania. W szczytowym momencie 2012 r. mieliœmy blisko 180 mln zł zadłużenia i między innymi dzięki wpływom ze sprzedaży nieruchomoœci udało się nam go w ponad połowie spłacić.

CV

Igor Chalupec jest partnerem zarzšdzajšcym Icentis Capital oraz prezesem Ruchu. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i wiceprezes KNF. W latach 1991–2003. w Pekao, gdzie był też w zarzšdzie. W latach 2004–2007 prezes PKN Orlen. Członek wielu rad nadzorczych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL