Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Idea Bank przyspieszy sprzedaż

Jarosław Augustyniak
materiały prasowe
Celujemy w 2-2,5 mld zł sprzedaży kwartalnie, ale nie będziemy rosnšć za wszelkš cenę - mówi Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Jak ocenia Pan 2016 rok dla Idea Banku?

Pod względem wyników finansowych możemy być zadowoleni, bo zanotowaliœmy rekordowy zysk w wysokoœci 441 mln zł netto i osišgnęliœmy 8,3 mld zł sprzedaży. Przekroczyliœmy 21,5 mld zł sumy bilansowej i 14,5 mld zł portfela kredytowego, co oznacza wzrost odpowiednio o 14 proc. i 22 proc. Szczególnie cieszy powtarzalna sprzedaż kwartalna na poziomie œrednio 2 mld zł.

Wynik odsetkowy urósł o 61 proc., do 624 mln zł. Co dalej?

Poprawa była z jednej strony efektem wzrostu portfela, a z drugiej poprawy marży odsetkowej netto (NIM). Cieszy nas uzyskanie rekordowej marży na poziomie 4,2 proc. w IV kwartale i 4 proc. w całym roku. Było to możliwe głównie dzięki obniżeniu kosztu finansowania. W całym roku osišgnięcie NIM na poziomie 4-4,2 proc. będzie naszym celem, jest ambitny, ale do zrealizowania. Teraz nasz koszt finansowania to 28 pkt bazowych ponad WBIOR, zejœcie poniżej 20 pkt bazowych ponad WIBOR będzie ambitne, ale chcemy to osišgnšć do końca tego roku. Tym razem wzrost wyniku odsetkowego będzie budowany głównie na przyroœcie portfela, więc pewnie będzie wolniejszy niż w 2016 r.

Czego można spodziewać się po wyniku prowizyjnym, który skurczył się w 2016 r. o 6 proc.?

Powinien być na podobnym poziomie jak w 2016 r., ale liczę, że uda się go poprawić, jednak nie więcej niż o 5-10 proc. rok do roku, bo bardzo ostrożnie podchodzimy do księgowania przychodów z tego tytułu.

Jakie macie cele dotyczšce sprzedaży?

Chcemy utrzymywać jš na poziomie 2-2,5 mld zł kwartalnie, nie jest naszym celem przyspieszanie za wszelkš cenę. Skupiamy się na tym, aby były to bezpieczne portfele. Nadal dominujšcy udział w nowej sprzedaży będzie miał leasing, kredyty będš odpowiadały za ok. 600-700 mln zł kwartalnie, duże wzrosty notować będzie też faktoring.

Jak będzie kształtowała się jakoœć portfela?

Rezerwy i koszty ryzyka pomimo szybkiego wzrostu banku utrzymujš się na tym samym poziomie, NPL sięga około 9 proc., nie spodziewamy się, aby miały urosnšć w kolejnych kwartałach. Nasz portfel jest bezpieczny, 80 proc. jego wartoœci jest zabezpieczona na aktywach, nie mamy kredytów walutowych ani dużej koncentracji kredytowej na poszczególnych branżach czy firmach.

W 2016 r. byliœcie aktywni na rynku M&A – sprzedaliœcie GetBack za ponad 800 mln zł i kupiliœcie 75 proc. udziałów w Getin Leasingu. Jakie plany macie na ten rok?

W tym roku, po uporzšdkowaniu grupy w ubiegłym, chcemy skupić się na optymalizacji procesów. Do akwizycji podchodzimy oportunistycznie, jeœli pojawi się okazja, rozważymy jš. Ale pokazujemy, że potrafimy rosnšć także organicznie, czyli bez przejęć. Na razie nie ma żadnych rozmów. Sprzedawać naszych biznesów raczej nie zamierzamy. W tym roku powinny pojawiać się pierwsze efekty synergii z Getin Leasingiem, ale pełne nadejdš po połšczeniu obu spółek w latach 2018 lub 2019. W samym banku będziemy rozwijać projekty, które sprawdziły się w ostatnich miesišcach. Dodamy 20 wpłatomatów do obecnych 20, otworzymy pięć nowych hubów. Kolejnš nowoœć, poza wprowadzonym systemem Happy Miles, przedstawimy w kwietniu.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem zysku, wasze współczynniki kapitałowe sš wysokie. Będzie zapowiadana wczeœniej dywidenda?

Chcemy podzielić się z akcjonariuszami w tym roku zyskiem wypracowanym w 2016 r. i wyjdziemy z rekomendacjš w tej sprawie. Szczegółów jeszcze nie możemy zdradzić – najpierw musimy skonsultować sprawę z KNF i otrzymać zgodę na wypłatę dywidendy. To administracyjny proces, trudno powiedzieć ile potrwa.

WIG-Banki przez trzy miesišce zyskał 32 proc., ale Idea Bank w tym czasie tylko 13 proc. i to w dużej mierze dzięki ostatnim zwyżkom. Z czego wynika ta rozbieżnoœć?

Moim zdaniem to efekt dużo mniejszej płynnoœci handlu naszymi akcjami niż  innych banków, obroty sš wyraŸnie mniejsze i w efekcie także zmiennoœć. Ma to dwojaki skutek: jeœli bank tracš po kilkanaœcie procent, to nasz bank traci tylko nieznacznie, i odwrotnie, jeœli inne mocno zyskujš, to nasz tylko trochę. Cena w okolicach 24-25 zł za akcję utrzymuje się praktycznie od IPO sprzed dwóch lat, moim zdaniem jesteœmy bankiem najbardziej niedocenionym na GPW, notowanym o około 50 proc. poniżej œredniej rynkowej pod względem wskaŸników C/Z i C/WK.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL