Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i rozmowy

Günter Verheugen: Niemcy nie pozwolš izolować Polski w Unii

Fotorzepa/ Piotr Wittman
- Wcale nie jestem przekonany, że dojdzie do powstania wielkiej koalicji CDU/CSU–SPD - mówi "Rzeczpospolitej" Günter Verheugen, komisarz Unii Europejskiej ds. poszerzenia w latach 1999–2004.

Rzeczpospolita: Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyznał, że bliski jest już kompromis, który pozwoli uniknšć ukarania Polski z art. 7 traktatu. To wynik nacisków Berlina?

Günter Verheugen: Do tej pory to Komisja prowadziła rozmowy z Polskš. Jednak jestem przekonany, że Niemcy majš interes w zapobieżeniu dalszej izolacji Polski od reszty Unii.

Niemcy sprzeciwiš się planom Emmanuela Macrona budowy małej Unii wokół strefy euro?

Traktat akcesyjny zobowišzuje Polskę do przystšpienia do unii walutowej, kiedy będzie na to gotowa i wypełni wszystkie warunki. Moim zdaniem presja z jakiejkolwiek strony niczego nie da. Polski rzšd zdaje sobie sprawę, że akcesja do strefy euro nie jest tylko kwestiš decyzji politycznej, ale również gospodarczej konkurencyjnoœci. Co więcej, jestem przeciwny jakimkolwiek podziałom między krajami unii walutowej a tymi, które do niej nie należš.

Od niemal trzech lat problem uchodŸców dzielił Polskę i Niemcy. Ale umowa koalicyjna narzuciła œcisłe ograniczenia liczby imigrantów. Podejœcie Berlina staje się tu bliższe stanowisku Warszawy?

Umowa koalicyjna zakłada, że Niemcy nadal będš naciskały na europejskie rozwišzanie tego problemu i preferowały system podziału kwot uchodŸców. Jednak polityka imigracyjna Niemiec już stała się bardzo restrykcyjna, a to dopiero poczštek. Stanowisko Merkel z 2015 r. to już historia.

Niemcy właœnie wydały zgodę na budowę Nord Stream 2. Dlaczego nie uwzględniły polskich argumentów?

Tego nie wiem. Jesteœmy œwiadkami powtórki sytuacji sprzed budowy gazocišgu Nord Stream 1.

Polska podniosła kwestię reparacji, jakie Niemcy powinny zapłacić za ostatniš wojnę. Berlin na to odpowie pozytywnie czy raczej ta sprawa rozbije polsko-niemieckie partnerstwo?

Dla Niemiec ta sprawa jest od dawna zamknięta i radziłbym, aby nie przesłoniła ona potrzeby jeszcze bliższego polsko-niemieckiego partnerstwa. Nie widzę żadnej znaczšcej siły politycznej w Niemczech, która poparłaby polskie postulaty.

Były przywódca SPD Martin Schulz jako przewodniczšcy europarlamentu był bardzo krytyczny wobec polskich władz. Teraz socjaldemokraci obsadzš stanowisko szefa MSZ. Na ile to wpłynie na politykę Niemiec wobec Polski?

Przede wszystkim, wcale nie jestem przekonany, że dojdzie do powstania wielkiej koalicji CDU/CSU–SPD. Ale niezależnie od tego, umowa koalicyjna jasno stwierdza, że istnieje koniecznoœć dalszej poprawy dwustronnych stosunków polsko-niemieckich oraz ożywienia francusko-niemieckiego-polskiego trójkšta. W Berlinie mamy szeroki konsensus, że Niemcy nie powinny pouczać Polski.

Po ostatnich wyborach AfD stała się trzeciš siłš w Bundestagu. Populiœci mogš kiedyœ dojœć do władzy?

W Niemczech stajemy przed takim samym wyzwaniem jak wszędzie indziej w Unii: populistyczne partie skrajnej prawicy będš nadawać ton klimatowi politycznemu nawet, jeœli nie dojdš do władzy. Obawiam się, że partie głównego nurtu w całej Unii wybrały błędnš strategię i starajš się powstrzymać populistów naœladujšcych ich, stopniowo przyjmujšc ich postulaty.

Jest ryzyko, że dzieło poszerzenia Unii w 2004 r., które w wielkim stopniu było zasługš pana oraz kanclerza Schrödera, zostanie zniweczone?

Nie. Podobnie, jak nikt nie może zniweczyć ogromnego wkładu takich krajów, jak Polska i Węgry w obalenie muru berlińskiego, tak nikt nie może zaprzepaœcić sukcesu poszerzenia z 2004/2007 r.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL