Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynajem

Najemca kontra wynajmujšcy

Fotorzepa/ Marek Obremski
Działa już pierwszy w Polsce sšd arbitrażowy rozstrzygajšcy sprawy zwišzane z nieruchomoœciami.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik, które stoi za jego powołaniem przewiduje, że większoœć jego działań będzie zwišzanych z najmem mieszkań oraz rozwišzywaniem sporów między najemcami. Zainteresowani nie będš zmuszeni do udziału w cišgnšcych się miesišcami, czy latami sprawach w sšdach powszechnych.

Z danych Mieszkanicznika wynika, że polski rynek najmu mieszkań jest, na tle innych państw Unii Europejskiej - funkcjonuje na nim 4 proc. Polaków. To niewiele, ale w ostatnich latach liczba osób, które decydujš się na takš formę zapewnienia sobie warunków mieszkaniowych stale przybywa. Jeszcze pięć lat temu z wynajmu korzystało zaledwie 2 proc. z nas. Za wzrost odpowiadajš przede wszystkim zmiany w społeczeństwie (m.in. większa mobilnoœć Polaków), zwiększenie wymagań względem zacišgajšcych kredyt hipoteczny, a także zwrócenie się w stronę mieszkań jako kolejnej formy inwestycji swojego majštku.

- W tych okolicznoœciach, siłš rzeczy, coraz częœciej dochodzi do powstawania stosunków prawnych wynajmujšcych z najemcami, a przez to do zwiększenia liczby sporów, które między nimi występujš lub mogš występować. Czy rozpatrywanie sporów z nich wynikajšcych przed sšdami powszechnymi, gdzie sprawy toczš się wiele miesięcy, czy wręcz latami to jedyne rozwišzanie? Czy sprawa zalania mieszkania i ustalenia odpowiedzialnoœci za nie musi być przedmiotem tak długiego rozpatrywania? Na szczęœcie już nie - mówi Robert Kuliga, wiceprezes i członek zarzšdu Stowarzyszenia Mieszkanicznik. - Wychodzšc naprzeciw najemcom,Stowarzyszenie Mieszkanicznik powołało Sšd Arbitrażowy, który ma zajmować się wszelakimi sporami dotyczšcymi nieruchomoœci.

Na czym polega jego funkcjonowanie? Przede wszystkim Sšd rozpatruje sprawy znacznie szybciej i w innej formie. Mieszkanicznik szacuje, że każdy spór powinien być rozwišzany w czasie między 3 a 6 miesišcami - nie dłużej. W przypadku wydania wyroku, sšd powszechny musi mu nadać tytuł wykonawczy, co z kolei zajmować mu powinno do 3 miesięcy.

Dodatkowo zakończenie sprawy ma przyjmować innš formę, niż w przypadku sšdów powszechnych. Tam sprawy kończš się wydaniem wyroku. Sšd Arbitrażowy - odmiennie niż sšd powszechny - w większym stopniu ma możliwoœć uwzględniania zasad „sprawiedliwoœci społecznej", co pozwoli na wydawanie rozstrzygnięć o charakterze quasi polubownym. Na czas rozpatrywania sporów wpływać będzie także tryb prowadzenia postępowań, który nie daje możliwoœci składania niezliczonej liczby odwołań, czy wniosków sztucznie wydłużajšcych cały proces.

- Sšd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik nie jest pierwszym podmiotem tego typu w Polsce. Podobnie funkcjonuje chociażby sšd przy Konfederacji Lewiatan, nie wspominajšc chociażby rozwišzań ponadnarodowych, w których rozpatrywane sš sprawy o dużo większym ciężarze gatunkowym, jak np. spór między PGNiG a Gazpromem. Takie rozwišzania sš wygodniejsze, szybsze i tańsze. Dlaczego zatem nie korzystać z nich w przypadku coraz częstszych spraw zwišzanych z nieruchomoœciami i mieszkalnictwem - mówi Robert Kuliga.

Jego zdaniem sšd arbitrażowy to oszczędnoœć czasu i pieniędzy dla obu stron sporu. Arbitrzy, którzy majš wieloletnie doœwiadczenie w nieruchomoœciach bardzo często sš w stanie zaproponować rozwišzanie satysfakcjonujšce obie strony w bardzo krótkim czasie.

- Wierzymy, że powołanie tego typu sšdu przy Stowarzyszeniu Mieszkanicznik jest dobrš odpowiedziš na potrzeby rynku i stanie się on wkrótce praktycznš alternatywš dla wielu spraw, które w innym wypadku utknęły by w polskich sšdach - podsumowuje Robert Kuliga.

O stowarzyszeniu Mieszkanicznik

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właœcicieli Nieruchomoœci na Wynajem Mieszkanicznik rozpoczęło działalnoœć w połowie lutego 2012 r. Za cel stawia sobie ucywilizowanie polskiego rynku najmu, doprowadzenie do sytuacji w której relacje pomiędzy Wynajmujšcymi a Najemcami będš się opierały na jasnych zasadach.

W tym celu Stowarzyszenie skupia wokół siebie ludzi działajšcych w branży wynajmu, organizuje co miesišc kilkanaœcie lokalnych spotkań, prowadzi kongresy, na których ujednolicana jest wiedza i praktyka, a także wprowadza nasz polski rynek na wyższy poziom, stajšc się platformš wymiany wiedzy i doœwiadczeń.

Po trzech latach istnienia Mieszkanicznik zrzesza ponad 1000 członków, regularnie spotykajšcych się w szesnastu miastach w Polsce i dwóch oddziałach europejskich poza Polskš. Biuletyn informacyjny Stowarzyszenie dociera regularnie do ponad 3500 zainteresowanych.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL