Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Młodzi chcš zmieniać świat, ale z dobrš pensjš

PhotoXpress
Dobrze płatna praca dajšca poczucie sensu i szansę na zawodowy rozwój – taki model kariery wskazujš milenialsi w globalnym badaniu pokolenia Y.
Główne kryterium przy wyborze pracy to wysokoœć wynagrodzenia - deklaruje niemal co drugi z młodych ludzi w tegorocznej edycji globalnego badania „Global Shapers Survey 2017", przeprowadzonego przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne (WEF). Sondaż, który objšł w tym roku prawie 31,5 tys. młodych ludzi w wieku 18–35 lat w 186 krajach œwiata (niestety, bez Polski) badał, jak milenialsi postrzegajš œwiat, pytajšc m.in. o ich podejœcie do kariery zawodowej, nowych technologii i głównych problemów społecznych.

Praca z sensem

– Młodzi ludzie zdajš sobie sprawę, że sš postrzegani jako leniwi, niecierpliwi i roszczeniowi, lecz nasze dane pokazujš całkiem inny obraz młodego pokolenia – zwracajš uwagę autorzy tegorocznego raportu, który powstał na podstawie odpowiedzi 24,8 tys. milenialsów. I pokazuje, że podobnie jak starszym pokoleniom zależy im na dobrze płatnej pracy dajšcej poczucie celu i pozytywnego wpływu na otoczenie.
W zamożnych krajach Europy Zachodniej to poczucie sensu jest dla młodych ludzi nawet ważniejsze niż dobre zarobki, które znalazły się na trzecim miejscu wœród kryteriów wyboru pracy. Ponad pensję stawiajš też równowagę między pracš i życiem prywatnym, która na œwiecie jest czwartym co do ważnoœci czynnikiem istotnym przy wyborze zatrudnienia. Jak jednak podkreœlajš eksperci WEF, młode pokolenia postrzega pracę jako integralnš częœć swojego życia, a nie jego przeciwieństwo. Stšd nacisk na poczucie sensu i osobistego spełnienia w pracy. Młodzi ludzie realnie oceniajš też swoje szanse na rynku; zdajš sobie sprawę (zwłaszcza ci najmłodsi), że obniża je brak doœwiadczenia zawodowego i duża konkurencja o dobre miejsca pracy, które często nie sš ogłaszane. Ponad 81 proc. uczestników badania jest też gotowe przeprowadzić się dla kariery, choć œredniš podwyższajš œredniozamożne i najbogatsze kraje. Młodzi ludzie z najuboższych państw majš najmniejchęci do przeprowadzki; 45 proc. nie chciałoby nigdzie wyjeżdżać albo może nie wierzy w powodzenie takich planów. Tym bardziej że preferowanym celem wyjazdu sš Stany Zjednoczone zaostrzajšce ostatnio politykę wobec imigrantów. Większoœć z uczestników badania to młodzi pracownicy i studenci. Bezrobotni stanowiš 5,5 proc. ankietowanych. Nie uwzględniono młodych ludzi, okreœlanych angielskim skrótem NEET (not in employment, education or training), którzy ani nie pracujš, ani się nie uczš, ani nie szkolš.

Poza rynkiem pracy

Grupa NEET w ub. roku stanowiła aż 18,3 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 18–34 lata. W Polsce 18 proc. zaœ wœród osób w wieku 15–24 lata ich udział wynosił 11 proc. Aktywizacja takich osób to spore wyzwanie, jak dowodzi badanie Kantar Millward Brown wspierajšce pilotażowy program #YouthEmpowered zorganizowany przez Coca-Cola HBC Polska. Ma on zachęcić NEET do aktywnoœci zawodowej. Nie będzie to łatwe, skoro 51 proc. z nich jest zadowolonych ze swojego życia. Ceniš sobie brak obowišzków, niezależnoœć (45 proc.) i spokojne życie, bo utrzymujš ich bliscy, najczęœciej rodzice. Wejœcie na rynek pracy utrudnia im brak doœwiadczenia zawodowego. 33 proc. z ponad 150 badanych nie ma żadnej praktyki, 36 proc. pracowało tylko dorywczo, a 26 proc. nie było na rozmowie kwalifikacyjnej. Druga bariera to spore wymagania. Oczekujš œrednio 2,5 tys. zł płacy „na rękę" i stabilnego zatrudnienia, choć najczęœciej sš po szkole œredniej (46 proc.), a tylko 14 proc. ma studia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL