Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

JSW już dzieli miliardy

Bloomberg
Węglowa spółka zarobi w tym roku krocie. „Rzeczpospolita" wie, jak zarzšd podzieli zyski.

Analitycy nie majš wštpliwoœci – Jastrzębska Spółka Węglowa będzie mogła na koniec 2017 r. pochwalić się zyskami liczonymi w miliardach złotych. Wszystko przez bardzo wysokie ceny węgla koksowego, z jakimi mieliœmy do czynienia na poczštku tego roku. Choć w kolejnych kwartałach trudno będzie utrzymać tak wysokie stawki, to i tak – według ekspertów – JSW będzie w stanie sporo zarobić. To zdecydowana poprawa po ostatnich latach, kiedy węglowa spółka notowała duże straty lub ledwo wychodziła na zero.

Inwestycje i oszczędnoœci

– W tym roku na inwestycje wydamy około 1 mld zł – mówi „Rzeczpospolitej" Daniel Ozon, pełnišcy obowišzki prezesa JSW. Jednš z inwestycji realizowanych obecnie przez spółkę jest budowa poziomu 1290 m w kopalni Budryk. W Europie tak głęboko nikt węgla koksowego jeszcze nie wydobywał. Dzięki temu spółka dotrze do 122,5 mln ton tego surowca. Planowane na poczštek 2019 r. udostępnienie pokładów w tym złożu zagwarantuje istnienie kopalni do roku 2077.

– Kolejny 1 mld zł odłożymy na specjalny fundusz z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje i na trudniejsze czasy – zapowiada Ozon. Spółka nie chce przy tym tworzyć własnego TFI, ale będzie w tej sprawie rozmawiać z PZU, PKO BP lub BGK. Kolejne 30 mln zł ulokowane zostanie w drugim funduszu. Te pienišdze spółka przeznaczy na badanie innowacyjnych rozwišzań w górnictwie, które majš zwiększyć efektywnoœć wydobycia węgla. Rozważa m.in. zastosowanie kotwienia jako metody utrzymywania stropów w kopalniach. Szczegóły poznamy w przyszłym tygodniu.

Spółka ma ponadto w planach spłatę częœci zadłużenia. Jak ustaliliœmy, do instytucji finansowych popłynie w tym roku w sumie niemal 400 mln zł. Z tego 250 mln zł to będzie przedterminowa spłata obligacji.

SprawdŸ Aktualne Raporty Wynagrodzeń na 2017 rok

Dywidenda i nagrody

– Także akcjonariusze powinni skorzystać z poprawy sytuacji spółki, otrzymujšc dywidendę. Częœć pieniędzy popłynie też pewnie do załogi – zapowiada Ozon.

W zwišzku z poprawiajšcš się sytuacjš JSW walkę o przywrócenie zawieszonych œwiadczeń pracowniczych zapowiedziały już zwišzki zawodowe. Zgodnie z zawartym w 2015 r. porozumieniem załoga miała przez trzy lata nie dostawać niektórych przywilejów górniczych, m.in. 14. pensji oraz deputatu węglowego. – Będziemy o tym rozmawiać. Moim zdaniem lepszym rozwišzaniem byłoby wypłacenie jednorazowej nagrody dla pracowników, tak jak to miało miejsce na poczštku tego roku – zaznacza Ozon. Spółka oficjalnie nie informuje, ile kosztowała jš ta jednorazowa wypłata.

W œrodę wniosek o pilne spotkanie z ministrem energii wystosowały zwišzki z Polskiej Grupy Górniczej. Żšdajš przywrócenia zawieszonych œwiadczeń. Chcš też zapoznać się z biznesplanem dla spółki, uwzględniajšcym wchłonięte niedawno kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego.

Opinia

Marcin Stebakow, wicedyrektor działu analiz Vestor DM

Dla spółki korzystniejszš opcjš będzie wypłata jednorazowej nagrody dla górników niż przywrócenie na stałe zawieszonych wczeœniej œwiadczeń pracowniczych, w tym 14. pensji. Nie wiadomo bowiem, jak długo utrzymywać się będzie korzystna sytuacja na rynku węgla. Dobrze, że JSW zwiększa wydatki na inwestycje. Pytanie, czy mowa o wszystkich inwestycjach, tj. łšcznie z robotami odtworzeniowymi, czy tylko nowych. Jeœli całoœciowe nakłady sięgnš 1 mld zł, to jest to w mojej ocenie trochę za mało. Spółka mogłaby wykonać więcej robót przygotowawczych, by zapewnić sobie stabilne wydobycie na kolejne lata. Odłożenie na fundusz częœci zysków, które będzie można wykorzystać w czasie dekoniunktury, też wydaje się rozsšdnym rozwišzaniem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL