Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Jedna osoba nie może mieć dwóch różnych dat urodzenia

123RF
Nie można było wydać decyzji o zmianie imienia i nazwiska,gdyż wtedy istniałaby osoba o dwóch różnych datach urodzenia.

Tak zdecydował ostatecznie wojewoda podkarpacki, a sšd potwierdził, że miał rację.

Sprawa rozpoczęła się wnioskiem do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu o zmianę imienia i polskiego nazwiska Ryszard A. Wójcik (dane zmienione) na nazwisko Michael Borg (dane zmienione), używane w Holandii na podstawie holenderskich dokumentów urzędowych. Wniosek spotkał się z odmowš. Z kserokopii polskiego dowodu osobistego oraz z odpisu aktu urodzenia wynikało, że Ryszard A. Wójcik urodził się w lutym 1957 r. Natomiast w dokumentach holenderskich figurował Michael Borg, urodzony w lutym 1956 r. Nie można więc było ustalić, czy jest to jedna, czy dwie osoby.

Rozpatrujšc odwołanie, wojewoda podkarpacki ustalił, że Ryszard A. Wójcik wyemigrował w 1977 r. do Holandii. Tam wprowadził œwiadomie w błšd władze holenderskie, podajšc, że nazywa się Michael Borg, urodzony w Polsce w lutym 1956 r. Obecnie mieszka w Holandii na podstawie prawa stałego pobytu, ale nie posiada obywatelstwa holenderskiego. W ocenie wojewody, jedynš drogš do zmiany imienia i nazwiska na dane, którymi obecnie się posługuje, jest sprostowanie błędnej daty urodzenia w rejestrach holenderskich, a następnie wyrobienie holenderskiej karty stałego pobytu, potwierdzajšcej prawdziwš datę urodzenia. Dopiero ten dokument potwierdzi jednoznacznie, że z prawnego punktu widzenia Ryszard A.Wójcik to Michael Borg. Sprostowanie jest możliwe na podstawie polskiego aktu urodzenia. Jest to dowód respektowany w Holandii bez koniecznoœci dodatkowej legalizacji i tłumaczenia — wyjaœnił wojewoda. Zmiana imienia i nazwiska wnioskodawcy na obecnym etapie umożliwiłaby posługiwanie się polskim dowodem osobistym i holenderskš kartš stałego pobytu z tym samym imieniem i nazwiskiem, lecz różnymi datami urodzenia. Byłoby to dalsze wprowadzanie w błšd co do tożsamoœci.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Rzeszowie Ryszard A. Wójcik wytknšł, że zarówno kierownik USC, jak i wojewoda skupili się jedynie na rozbieżnej dacie urodzenia, a pominęli inne okolicznoœci. Wprowadzenie w błšd organów holenderskich było zwišzane z obawš deportacji do Polski i możliwoœciš dalszych represji. Odmowne decyzje pozbawiajš go możliwoœci wyjaœnienia tych okolicznoœci i występowania w obrocie prawnym pod używanym nazwiskiem Michael Borg. Nie ma przepisów, w oparciu o które ustalono, że pod względem prawnym Ryszard A.Wójcik i Michael Borg to nie ta sama jedna osoba, lecz dwie osoby.

Sšd okazał się nieczuły na te argumenty i oddalił skargę. Za prawne zakotwiczenie uznał ustawę o zmianie imienia i nazwiska, która przewiduje, że takiej zmiany można dokonać wyłšcznie z ważnych powodów. Decyzja w takiej sprawie jest jednak uznaniowa — przypomniał sšd. Zdaniem WSA, skarżšcy w istocie zabiegał o potwierdzenie w polskich dokumentach i rejestrach imienia i nazwiska wprawdzie używanego, lecz nabytego w wyniku wprowadzenia w błšd organów państwa holenderskiego. Wojewoda słusznie zwrócił uwagę na niezgodnoœć pomiędzy datami urodzenia Michaela Borga i Ryszarda A. Wójcika. Nie można zmienić imienia i nazwiska na dane osoby, której data urodzenia nie jest taka sama. Wydanie decyzji, której domagał się Ryszard A. Wójcik spowodowałoby, że według polskich i holenderskich dokumentów urzędowych istniałaby osoba Michael Borg o dwóch różnych datach urodzenia. O zmianę nie używanego imienia i nazwiska na imię i nazwisko aktualnie używane na podstawie dokumentów obcego państwa, może skutecznie wnioskować osoba, której polska tożsamoœć urzędowa pokrywa się z datš urodzenia, wynikajšcš z dokumentów obcego państwa. Wówczas można mieć pewnoœć, że chodzi o tę samš osobę — orzekł sšd.

Sygn. II SA/Rz 520/16

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL