Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

WSA o danych osobowych: nie można utrudniać wierzycielowi dochodzenia należności

Fotolia.com
Stanowisko sšdu w sprawie o podanie adresu dłużnika jest wyłomem w orzecznictwie.

Andrzej Z. (dane zmienione) wystšpił do prezydenta miasta o udostępnienie z rejestru mieszkańców danych dłużnika Macieja R. (dane zmienione). Chodziło o jego poprzednie miejsca zamieszkania, serię, numer i datę ważnoœci dowodu osobistego, pozostawanie w zwišzku małżeńskim oraz informacje o rodzicach.

Andrzej Z. podał, że od 2004 r. posiada nakaz zapłaty wydany przez sšd rejonowy oraz postanowienie SR z 2006 r. o nadaniu temu nakazowi klauzuli wykonalnoœci. Złożył też wniosek do sšdu o wyjawienie majštku Macieja R. Sprawa nie może się jednak rozpoczšć, ponieważ sšd wezwał go do ustalenia prawidłowego adresu zamieszkania lub przebywania dłużnika.

Zgodnie z uchwałš Sšdu Najwyższego z 2010 r. wyjawienie majštku jest pomocniczym œrodkiem egzekucji, którego jedynym celem jest ustalenie, czy dłużnik posiada mienie nadajšce się do egzekucji i gdzie się ono znajduje. Taki wniosek nie ma natomiast zasadniczego, bezpoœredniego wpływu na zainicjowanie lub tok postępowania egzekucyjnego. Toteż organy administracji i sšdy przyjmujš, że wniosek o wyjawienie majštku dłużnika nie stwarza interesu prawnego.

Tak też zdecydowały w tej sprawie, odmawiajšc uwzględnienia wniosku Macieja R. ze względu na brak interesu prawnego. W ocenie prezydenta miasta – którego decyzję podtrzymał wojewoda lubuski – interesu prawnego nie stwarza zamiar zainicjowania w przyszłoœci postępowania sšdowego. Nie jest on bowiem aktualny, lecz hipotetyczny, a żšdania Macieja R. wykraczajš poza cel dochodzenia należnoœci. Sšd nie wymaga danych dotyczšcych dowodu osobistego, stanu cywilnego czy informacji o rodzicach. A danych o majštku dłużnika nie da się wywnioskować z informacji o poprzednim zameldowaniu.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Andrzej Z. zarzucił naruszenie przepisów k.p.a., ustawy o ewidencji ludnoœci oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Podkreœlił, że Maciej R. ukrywa celowo swoje miejsce zamieszkania i pobytu, a działanie organów administracji uniemożliwia wierzycielowi dochodzenie należnoœci.

Wyrok WSA w tej sprawie okazał się wyłomem w dotychczasowym orzecznictwie. Sšd uchylił decyzje prezydenta miasta i wojewody lubuskiego. Stwierdził, że wojewoda nie uwzględnił istotnych okolicznoœci sprawy, a stwierdzenie braku interesu prawnego skarżšcego jest przedwczesne. Przepisy ustawy o ewidencji ludnoœci nie wyznaczajš tak wšskich ram interesu prawnego. Skoro dłużnik od siedmiu lat nie przebywa pod adresem wskazanym przez organ, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem organów, które odmówiły udostępnienia jego poprzednich adresów pobytu stałego i czasowego. Takie stanowisko istotnie utrudnia skarżšcemu przeprowadzenie postępowania sšdowego o wyjawienie majštku dłużnika – stwierdził WSA.

Sprawa wraca więc do prezydenta miasta, który musi wydać nowš decyzję.

sygnatura akt: II SA/Go 881/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL