Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Obowišzek meldunkowy od 1 stycznia 2018 r.

123RF
Od 2018 r. miał zostać zniesiony obowišzek meldunkowy, ale ustawodawca zdecydował o jego pozostawieniu. Ułatwiono jednak wykonanie tego obowišzku, dopuszczajšc zameldowanie w drodze elektronicznej.

Nowe regulacje zawarto w ustawie z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci (dalej nowelizacja), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Uchylono niš przepisy przewidujšce zniesienie obowišzku meldunkowego, co miało nastšpić od poczštku tego roku. W uzasadnieniu nowelizacji uzasadniono to tym, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowišzków administracji wobec obywatela. Przewidziano jednak wprowadzenie uproszczeń przy wykonywaniu obowišzku meldunkowego, przez umożliwienie dokonywania wszystkich czynnoœci z tego zakresu w formie elektronicznej. W nowych przepisach zawarto także zasadę nadawania PESEL cudzoziemcom dokonujšcym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, co wišże się z likwidację rejestrów zamieszkania cudzoziemców.

Zameldowanie drogš elektronicznš

Nowe przepisy przewidujš możliwoœć dopełnienia obowišzku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego. Dotychczas w takiej formie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bšdŸ zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego. Nowelizacjš dopuszczono dokonanie zameldowania w formie elektronicznej.

Obywatel polski, dokonujšcy zameldowania, musi przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właœciciela lub inny podmiot dysponujšcy tytułem prawnym do lokalu oraz – do wglšdu – dokument potwierdzajšcy tytuł prawny tego właœciciela lub podmiotu. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołšcza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożnoœci uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzajšcego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczono dołšczenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wštpliwoœci organu gminy (np. wobec słabej jakoœci skanu), może on zażšdać okazania oryginału dokumentu. Wzory formularzy sš okreœlone w rozporzšdzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie okreœlenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowišzku meldunkowego (DzU z 2017 r. poz. 2411).

Obowišzki cudzoziemców

W odniesieniu do obywateli polskich przewidziano nadanie PESEL z urzędu w wyniku działania organu gminy przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, bez koniecznoœci wnioskowania o PESEL. Wprowadzono także zasadę nadawania PESEL wszystkim cudzoziemcom dokonujšcym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, z wyjštkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy. Jednoczeœnie wydłużono dla cudzoziemców okres zwolnienia z obowišzku meldunkowego z dotychczasowych 14 dni do 30 dni. Dla obywateli UE obowišzek meldunkowy powstaje tak jak w stosunku do obywateli polskich, czyli w razie przebywania w danym miejscu w Polsce przez ponad 3 miesišce.

Zmiany te wišżš się z likwidacjš dotychczasowych rejestrów zamieszkania cudzoziemców. W przepisach przejœciowych przewidziano, że dane gromadzone w tych rejestrach podlegajš archiwizacji. Organy gmin przekażš wskazane wyżej dane do właœciwych archiwów państwowych po upływie 10 lat od dnia wejœcia w życie nowelizacji. Dane te można jednak przekazać wczeœniej, jeżeli wszystkie aktywne rekordy rejestru zamieszkania cudzoziemców zostanš zamknięte na skutek nadania PESEL, wymeldowania przed upływem terminu zameldowania lub upływu terminu zameldowania.

podstawa prawna: Ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci (DzU z 2017 r. poz. 2286)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL