Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria DZP współorganizatorem seminarium dot. zamówień

www.sxc.hu
4 paŸdziernika 2016 w warszawskim hotelu Hilton odbyło się seminarium pt. Zmiany w prawie zamówień publicznych z perspektywy kadry zarzšdzajšcej. Organizatorami spotkania byli Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Advantage Austria, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Irlandzko-Polska Izba Handlowa.
Seminarium skierowane było do zagranicznych członków zarzšdu i kadry zarzšdzajšcej spółek bioršcych udział w zamówieniach publicznych w Polsce. Jego celem było ukazanie rozwišzań praktycznych problemów zwišzanych ze stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, z jakimi borykajš się wykonawcy. Materiału do dyskusji dostarczyły wykłady przedstawione podczas kolejnych sesji seminarium. Pierwsza z nich była poœwięcona najistotniejszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy strategii udziału w postępowaniach. Podczas tej sesji zostały omówione zagadnienia dotyczšce wyboru optymalnej struktury udziału w postępowaniu, udziału tzw. "podmiotów trzecich" w realizacji zamówienia, skutecznej weryfikacji partnerów biznesowych, problemów z dokumentami i konstruowaniem oferty, wymogów zwišzanych z zatrudnianiem osób realizujšcych zamówienie na umowę o pracę. Druga częœć sesji dotyczyła naruszeń w postępowaniu o zamówienie publiczne i ich skutków dla spółki oraz dla kadry zarzšdzajšcej. Zostały m.in. omówione wybrane przesłanki wykluczenia z postępowania, takie jak: konflikt interesów, podanie nieprawdziwych lub wprowadzajšcych w błšd informacji, próba bezprawnego wpływania na czynnoœci zamawiajšcego, porozumienia antykonkurencyjne, niewykonanie lub nienależyte wykonanie wczeœniejszej umowy o zamówienie publiczne. Podczas spotkania poruszono także kwestię procedury "self cleaning" i jej skutecznego zastosowania. „Zdecydowaliœmy się na taki dobór tematów, ponieważ majš one kluczowe znaczenie dla strategii uczestnictwa danego przedsiębiorcy w rynku zamówień publicznych w Polsce. Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo zamówień publicznych będš w wielu przypadkach wymuszały weryfikację dotychczasowego podejœcia, niekiedy pocišgajšc za sobš zwiększenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorców. Inaczej powinniœmy również podejœć do kwestii oceny ryzyk zwišzanych z udziałem w zamówieniach publicznych w nowym otoczeniu prawnym" – mówi Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP.
„Nowe przepisy nie sš jasne i pozostawiajš wiele miejsca na interpretacje, co przy niejednolitym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sšdów okręgowych będzie budziło wiele kontrowersji i sporów. Powoduje to koniecznoœć przygotowania odpowiedniej strategii postępowania, różnych scenariuszy zawczasu tak, aby można było elastycznie i szybko dostosować strategię działania do konkretnego postępowania" – dodaje Katarzyna KuŸma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP. Ponadto eksperci wskazali na inne dziedziny prawa, które majš bezpoœredni zwišzek z zamówieniami publicznymi i których ewentualne naruszenie może mieć poważne konsekwencje tak dla firmy, jak i członków jej zarzšdu, m.in. przepisy karne oraz dotyczšce nieuczciwej konkurencji.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL