Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

GSW Legal stała się częściš GRATA International

Informacja
GSW Legal, polska kancelaria prawna specjalizujšca się w obsłudze przedsiębiorstw, stała się częœciš GRATA International, międzynarodowej firmy prawniczej wywodzšcej się z Kazachstanu. Oznacza to przede wszystkim łatwiejszy dostęp polskiego œrodowiska biznesowego do wschodnich rynków i inwestycji.

Nawišzanie relacji umożliwiło GSW Legal œwiadczenie usług na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Kancelaria zyskała dostęp do nowych rynków oraz perspektywę obsługi transakcji na całym œwiecie. Niezwykle cennym atutem współpracy dla GSW Legal jest możliwoœć wykorzystania zasobów GRATA International bez barier regionalnych, co pozwala zwiększyć opłacalnoœć i efektywnoœć œwiadczonych usług. Dzięki współpracy wzmocniona została również obecnoœć GRATA International w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Obsługa prawna lokalnych oraz zagranicznych przedsiębiorstw zyskała w Polsce nowy wymiar.

- Współpraca z GRATA International to dla nas bardzo perspektywiczny kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że przyniesie szereg korzyœci dla klientów obu kancelarii. Polscy przedsiębiorcy zyskujš unikalnš szansę korzystania, za naszym poœrednictwem, z niezwykle bogatych doœwiadczeń GRATA. Dzięki temu będš skuteczniej prowadzić działalnoœć na rynkach wschodnich. GSW Legal zapewni zaœ kompleksowš obsługę zagranicznych podmiotów na polskim rynku. To partnerstwo stanowi przełomowy krok w rozwoju naszej kancelarii – ocenia Tomasz Grabarek, partner w kancelarii GSW Legal.

- GSW Legal jest wysoko wykwalifikowanš kancelariš, posiadajšcš grono doœwiadczonych prawników. Cieszymy się z nawišzania współpracy i dołšczenia GSW do sieci GRATA International. Polskie firmy każdego roku poszerzajš swojš działalnoœć na rynkach Eurazji, dlatego liczymy na owocnš współpracę – mówi Sergey Mashonsky, partner w oddziale GRATA International na Białorusi.

- Polska jest największš gospodarkš w tej częœci Europy, ze stabilnym wzrostem gospodarczym, a z drugiej strony z dobrymi relacjami z krajami regionu. Widzimy duży potencjał współpracy i synergii – mówi Aidar Sarymsakov, partner w kancelarii GRATA.

W dniach 12-13 maja kancelaria GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy uczestniczyła w uroczystej Gali 25-lecia GRATA International w Ałma-Acie. Spotkanie zgromadziło 21 firm prawniczych z całego œwiata, majšcych niecodziennš okazję zaprezentowania na forum międzynarodowym swoich państw. Tomasz Grabarek i Rafał Szalc – partnerzy zarzšdzajšcy kancelariš, przedstawili Polskę i jej atuty dla licznego, œwiatowego grona prawników i inwestorów.

GSW Legal istnieje od 2011 roku. Posiada bogate doœwiadczenie m.in. w obsłudze prawnej transakcji kapitałowych, przejmowaniu i nabywaniu przedsiębiorstw, doradztwie dla konsumentów i przedsiębiorców, obsłudze ofert publicznych akcji (IPO) i prywatnych emisji obligacji, projektach IT i telekomunikacyjnych, a także we wsparciu prawnym start-upów. Kancelaria szczyci się udanš współpracš z podmiotami należšcymi do największych grup kapitałowych na polskim rynku.

GRATA International jest międzynarodowš firmš prawniczš, działajšcš od 1992 roku. Œwiadczy kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa w 21 państwach zlokalizowanych w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. GSW Legal współpracuje w szczególnoœci z kancelariami w Rosji, Gruzji, na Białorusi i Ukrainie. Przewagš konkurencyjnš GRATA International jest optymalny stosunek ceny do jakoœci oraz zrozumienie lokalnych procesów biznesowych. Liczba międzynarodowych transakcji GRATA International zawieranych przy udziale kancelarii z całego œwiata, roœnie każdego dnia. Od lat GRATA International zajmuje czołowe miejsca w rankingach międzynarodowych, takich jak m.in. Who's Who Legal, Chambers&Partners czy Legal 500.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL