Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Fotolia.com
Podatnicy VAT, którzy składajš deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będš mieć obowišzek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będš przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjnš na temat JPK.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołšczy do grona podatników VAT, którzy prowadzš elektronicznš ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłajš jš jako JPK VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłajš JPK VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i œrednie od 1 stycznia 2017 r. „Chcemy stale polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwš konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porzšdkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych" – podkreœlił wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski podczas konferencji pt. „Korzyœci dla przedsiębiorców z wprowadzenia JPK", która odbyła się 4 paŸdziernika 2017 r. w Ministerstwie Finansów.

Testowa wysyłka JPK VAT

Resort finansów zachęca do testowego składania JPK VAT już teraz.
„Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymajš szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za paŸdziernik, listopad i grudzień 2017 r. Przygotujš się wczeœniej i sprawdzš, czy ich rozliczenie jest poprawne" – wyjaœnił wiceminister Cybulski. Mikroprzedsiębiorcy mogš liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowišzku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdš m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzš się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Kampania informacyjna o JPK VAT

Ministerstwo Finansów wraz z Krajowa Administracjš Skarbowa przygotowały szeroko zakrojonš kampanię informacyjna nt. JPK VAT. Oprócz standardowych działań: plakatów, ulotek, listów i szkoleń dla przedsiębiorców, które przeprowadzš specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej, podjęto współpracę z wieloma instytucjami i urzędami, których interesariuszami sš mikroprzedsiębiorcy. „Przez najbliższe miesišce resort finansów wesprš komunikacyjnie m.in. Ministerstwo Rozwoju (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) i biznes.gov.pl), a także Ministerstwo Cyfryzacji, ZUS, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci oraz banki, np. PKO BP i mBank" – wyjaœnił rzecznik MF, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Œwierżewski. W listopadzie ruszy szerokozasięgowa kampania w TV, radio i internecie. Zainteresowani będš też mogli korzystać z dedykowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskać informacje w urzędach skarbowych. „Jesteœmy przekonani, że dotrzemy z informacjš do wszystkich mikroprzedsiębiorców" – dodał Łukasz Œwierżewski.

Czym jest JPK VAT

JPK VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłšcznie w wersji elektronicznej, w okreœlonym układzie i formacie, do 25. dnia miesišca za miesišc poprzedni, nawet jeœli podatnik rozlicza się kwartalnie. „JPK VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlajšce ewidencję zakupu i sprzedaży, którš do tej pory podatnicy majš prowadzić w formie papierowej bšdŸ elektronicznej, aby złożyć prawidłowš deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wœród wszystkich podatników w jednolity sposób" – zaznaczył wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL