Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Struktura JPK_FA cišgle wywołuje wštpliwości

www.sxc.hu
Nadal nie ma jasnoœci co do daty, według której należy generować JPK dla faktur. Podatnicy muszš liczyć się z koniecznoœciš tworzenia plików według różnych parametrów sterujšcych, zgodnie z oczekiwaniami fiskusa w danym przypadku.

Od 1 lipca 2016 r. obowišzujš przepisy wprowadzajšce do polskiego porzšdku prawnego Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który stanowi nowš formę przekazywania całoœci lub częœci ksišg podatkowych oraz dowodów księgowych odpowiadajšcych okreœlonej strukturze logicznej w postaci elektronicznej lub na informatycznych noœnikach danych.

W zakresie struktur innych niż JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (tj. JPK dla: ksišg rachunkowych – JPK_KR, wycišgów bankowych – JPK_WB, magazynów – JPK_MAG, faktur VAT – JPK_FA, podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPiR oraz ewidencji przychodów – JPK_EWP), obowišzek przekazania informacji w formacie JPK dotyczy lub będzie dotyczyć:

- dużych przedsiębiorców – od 1 lipca 2016 r.,

- œrednich, małych i mikroprzedsiębiorców – od 1 lipca 2018 r.,

– przy czym księgi podatkowe oraz dowody księgowe w tej postaci podatnicy przekazujš wyłšcznie na żšdanie organów podatkowych (w odróżnieniu od struktury JPK_VAT przesyłanej comiesięcznie, bez wezwania).

Majšc na uwadze ponad rok doœwiadczeń w stosowaniu nowych przepisów przez dużych przedsiębiorców oraz koniecznoœć dostosowania się do zmian przez pozostałych podatników, warto przyjrzeć się wybranym dotychczasowym problemom i wštpliwoœciom zwišzanym z wdrożeniem i funkcjonowaniem struktur JPK. Na szczególne zainteresowanie zasługuje JPK_FA, stanowišca jednš z bardziej złożonych struktur, której stosowanie zdaje się jednoczeœnie nastręczać najwięcej trudnoœci w praktyce.

Dla dokumentów sprzedażowych

Jedna z pierwszych wštpliwoœci, która spotkała się z wieloma zastrzeżeniami na etapie wdrożenia JPK_FA, dotyczyła tego, czy w ramach tej struktury należy ujmować nie tylko faktury sprzedażowe, lecz także faktury zakupowe. W pierwszej częœci wyjaœnień Ministerstwa Finansów, opublikowanej w komunikacie zawierajšcym odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazano, że struktura JPK_FA obejmuje zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu. Już jednak trzecia częœć wyjaœnień Ministerstwa Finansów przyniosła zmianę stanowiska w tym przedmiocie. W uzasadnieniu Ministerstwo Finansów powołało się na wchodzšcš w życie 1 stycznia 2017 r. nowelizację ustawy o VAT, która rozszerzyła zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów tego podatku, przesyłanych w formacie JPK, o numer identyfikacyjny kontrahenta. Choć decyzję o wycofaniu się z rozszerzenia zakresu raportowania można przyjšć z zadowoleniem (w szczególnoœci z uwagi na krótki czas na przygotowanie się do rozległych zmian), to nie można wykluczyć, że w przyszłoœci, pod wpływem kolejnych doœwiadczeń zwišzanych z prowadzeniem kontroli z wykorzystaniem JPK, obowišzek przekazywania danych w ramach struktury JPK_FA obejmie również faktury zakupowe.

Jaki dzień uwzględniać

Kolejnym problemem, który powinni wzišć pod uwagę podatnicy przy dostosowywaniu systemów informatycznych do obsługi struktur JPK, jest niejasnoœć co do daty, według której należy generować strukturę JPK_FA. Datš decydujšcš o ujęciu danej faktury w pliku JPK_FA może być mianowicie zarówno data jej wystawienia, jak i data sprzedaży, data wpływu faktury (w przypadku faktury zakupowej) czy też data ujęcia faktury w deklaracji VAT. Ministerstwo Finansów wskazało bowiem w drugiej częœci wyjaœnień (odpowiedzi na pytania), że „najczęœciej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksišg", zastrzegajšc przy tym, że to organ podatkowy będzie każdorazowo decydował o tym, według jakich kryteriów i według jakich dat należy wygenerować plik. Co więcej, nie można wykluczyć, że organ zażšda przedstawienia faktur jedynie poprzez wskazanie konkretnego kontrahenta lub nazwy towaru albo usługi, których majš dotyczyć żšdane dokumenty. Oznacza to, że podatnicy muszš liczyć się z koniecznoœciš posiadania odpowiedniego oprogramowania, które umożliwi im wygenerowanie plików JPK według różnych parametrów sterujšcych, zgodnie z oczekiwaniami organów podatkowych w konkretnym przypadku.

Wystawiane w walutach obcych

Brak również jednoznacznych wskazówek co do tego, jak podatnicy powinni postępować w przypadku plików JPK_FA dla faktur wystawionych w walutach obcych. Ministerstwo Finansów wyjaœnia jedynie, że w przypadku takich faktur dla każdej z walut należy wygenerować osobny plik JPK_FA ze wskazaniem waluty, której dany plik dotyczy. Takie rozwišzanie ma swoje uzasadnienie i nie budzi większych wštpliwoœci, jeœli wzišć pod uwagę, że wybór okreœlonego kodu waluty w polu „DomyslnyKodWaluty" (np. EUR) powoduje, że ta waluta staje się walutš domyœlnš dla wszystkich kwot raportowanych w danym pliku, co wyklucza możliwoœć ujmowania w ramach jednego pliku JPK_FA faktur wystawionych w różnych walutach. Problem polega na tym, że nie jest jasne, jak – w przypadku faktury wystawionej w walucie obcej – pogodzić taki kształt struktury z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, który wprowadza wymóg podawania kwoty podatku w złotych. Wobec braku jednoznacznych wyjaœnień ze strony ministerstwa wydaje się, że podatnicy majš do wyboru:

- przeliczenie wszystkich raportowanych kwot na walutę krajowš i wykazanie ich w JPK_FA w tej walucie albo

- wykazanie w pliku wszystkich kwot (w tym kwoty podatku) w walucie obcej, co pozostawałoby jednak w sprzecznoœci z przepisami ustawy o VAT.

Nie wydaje się zasadne – przy obecnym kształcie struktury JPK_FA – trzecie rozwišzanie, polegajšce na raportowaniu większoœci kwot w ramach pliku w walucie obcej, a samej kwoty podatku – w walucie krajowej. Takie rozwišzanie, choć ma swoje uzasadnienie w przepisach, z pewnoœciš nie ułatwiłoby pracy organom podatkowym, a wręcz mogłoby nawet prowadzić do absurdalnych sytuacji, w których kwota podatku byłaby wyższa od wartoœci netto faktury. Taki sposób raportowania można byłoby uznać za w pełni uzasadniony, gdyby zapewniono technicznš możliwoœć wyboru waluty dla poszczególnej pozycji (w tym przypadku dla kwoty podatku). W chwili obecnej jednak, jak wspomniano wczeœniej, struktura zakłada domyœlnoœć wybranej w nagłówku waluty dla wszystkich kwot w ramach danego pliku. Należy w zwišzku z tym oczekiwać, że Ministerstwo Finansów wyjaœni, który z omówionych sposobów raportowania należy uznać za właœciwy.

Nie tylko podmioty krajowe

Obowišzek raportowania danych w ramach JPK_FA dotyczy nie tylko podatników posiadajšcych siedzibę działalnoœci gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalnoœci gospodarczej na terytorium kraju, lecz także podatników zagranicznych. Innymi słowy, do złożenia JPK_FA sš obowišzane także te podmioty, które nie posiadajš w Polsce siedziby działalnoœci gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalnoœci gospodarczej, lecz sš w Polsce zarejestrowane dla celów VAT.

Autor jest doradcš podatkowym w warszawskim biurze Rödl & Partner

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL