Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: od 2018 roku JPK także dla najmniejszych firm

Fotolia
Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca prowadzšcy obecnie swojš ewidencję VAT w formie papierowej będzie musiał składać comiesięcznie, bez wezwania, ewidencję zakupów i sprzedaży w formacie zgodnym z JPK_VAT.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobowš działalnoœć gospodarczš w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej ręcznej. Czy będzie zobowišzany do przesyłania rejestrów VAT zakupów i sprzedaży od 1 stycznia 2018 roku oraz plików JPK, w tym wycišgów bankowych, jeżeli nie prowadzi pełnej księgowoœci? – pyta czytelnik.

Przedsiębiorca prowadzšcy obecnie swojš ewidencję VAT w formie papierowej będzie musiał, zgodnie z ustawš o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 maja 2016 r., rozpoczšć od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej. Tym samym za okres od poczštku stycznia będzie obowišzany składać comiesięcznie, bez wezwania, ewidencję zakupów i sprzedaży VAT w formacie zgodnym z JPK_VAT. Prowadzenie niepełnej księgowoœci nie zwalnia także podatnika z obowišzku gotowoœci do przedłożenia swojej ewidencji księgowej od 1 lipca 2018 r w formacie JPK (obowišzek gotowoœci do składania JPK [cztery struktury] będzie obowišzywał dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw dopiero od 1 lipca 2018 r.). Należy bowiem pamiętać, że ustawodawca już na etapie tworzenia plików JPK uwzględnił fakt możliwoœci nieprowadzenia pełnych ksišg rachunkowych. Przygotowane zostały dwie dodatkowe struktury przeznaczone do rozliczeń rachunkowych, tj. JPK_EWP dla podatników rozliczajšcych się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz JPK_PKPIR dla przedsiębiorców stosujšcych podatkowš księgę przychodów i rozchodów.

Jeœli natomiast chodzi o strukturę wycišgów bankowych, to obowišzek dostarczenia dokumentu JPK_WB co prawda będzie spoczywał na podatniku, jednak ma być on realizowany we współpracy z bankiem, z którym przedsiębiorca zawarł umowę na prowadzenie rachunku bankowego zwišzanego z jego działalnoœciš gospodarczš. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku, za zgodš podatnika, o wydanie wycišgów bankowych w formie JPK, wskazujšc podstawę żšdania, numer rachunku bankowego i okres, którego ma dotyczyć wycišg. ?

—Robert Łuszczyna, menedżer w Crido Taxand

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL