Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Zwrot za kasę fiskalnš: 1000 zł nie dla wszystkich

Fotolia
Tylko częœć firm będzie mogła odzyskać pienišdze wydane za zakup kasy fiskalnej online.

Ministerstwo Finansów planuje zwiększenie ulgi na zakup kasy fiskalnej z 700 zł do 1000 zł. Wyższš kwotę będš mogli odzyskać przedsiębiorcy wymienieni w projekcie nowelizacji ustawy o VAT jako zobowišzani do wymiany obecnie używanych kas na kasy fiskalne online. Nowe urzšdzenia majš umożliwiać automatyczne przesyłanie informacji o transakcjach (w tym kwoty obrotu i podatku) do Centralnego Repozytorium Kas, które ma prowadzić Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z projektem kasy będš wymieniane stopniowo. Pierwsza grupa, która ma obowišzkowo stosować je od 1 stycznia 2019 r., to podatnicy œwiadczšcy usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedawcy benzyny, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do napędu silników.

Od lipca 2019 r. kasy online muszš wprowadzić firmy gastronomiczne i budowlane. A od stycznia 2020 r. – fryzjerzy, kosmetyczki oraz œwiadczšcy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i fitness.

Ministerstwo wyjaœnia, że prawo do ulgi na zakup kas będš mieli ci podatnicy, u których powstał obowišzek ewidencjonowania i rozpoczęli je w obowišzujšcych terminach. Będš mogli odliczyć od podatku VAT kwotę 90 proc. ceny zakupu, ale nie więcej niż 1000 zł.

Z ulgi skorzystajš również nowe podmioty, które dotychczas nie używały kas fiskalnych. Stracš jš jednak i będš musieli zwrócić odliczonš kwotę, jeœli zakończš działalnoœć przed upływem czterech lat od rozpoczęcia fiskalizacji. Obecnie to trzy lata.

Producenci kas fiskalnych zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zapewniajš, że ceny kas fiskalnych online nie wzrosnš w stosunku do obecnych cen kas offline w wersji podstawowej.

– Ceny kas wynoszš od kilkuset złotych do kilku tysięcy za sztukę, w zależnoœci od potrzeb danego przedsiębiorcy, w tym wielkoœci obrotów – mówi prezes Izby Stefan Kamiński.

Zaznacza, że pierwsze kasy online, które będš automatycznie wysyłać dane dotyczšce sprzedaży i kwot VAT do systemu ministerstwa, będš obowišzkowo stosowane już od 2019 r. Do tego czasu producenci kas muszš zaprojektować i przetestować nowe urzšdzenia i otrzymać homologację.

– Proces wymiany obecnie stosowanych kas na kasy online zostanie rozłożony na kilka lat. To dobre rozwišzanie – mówi.

Jacek Matarewicz - doradca podatkowy, adwokat w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Idea wprowadzenia kas fiskalnych online jest słuszna. Szkoda jednak, że ulga na zakup nowej kasy nie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy już raz z niej skorzystali, a nie zostali wymienieni w projekcie jako zobowišzani do wymiany. Aktualnoœć zachowuje wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. I FSK 494/12), zgodnie z którym podatnik może odliczyć wydatki na zakup kasy tylko raz. Tymczasem zobowišzani do zakupu nowego typu urzšdzenia zostanš docelowo wszyscy podatnicy, którzy ewidencjonujš obroty z użyciem kas. Ulga powinna więc przysługiwać wszystkim, którzy kupujš kasę online, także jeœli kiedyœ już z jednej ulgi skorzystali, a po 31 grudnia 2017 r. zmieniš rodzaj kasy, podšżajšc za nowymi trendami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL