VAT

VAT: Jak opodatkować przeprowadzanie egzaminów dla fundacji

123RF
Czynności polegające na organizacji i przeprowadzaniu sprawdzianów kwalifikacyjnych nie można zakwalifikować jako nauczanie. Weryfikacja zdobytej wiedzy w ten sposób nie jest kształceniem. Nie podlega więc zwolnieniu z VAT.

- Fundacja (podatnik VAT czynny) poprzez placówkę kształcenia ustawicznego, wpisaną do ewidencji szkół i placówek, świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. W swojej działalności fundacja organizuje m.in. certyfikowane usługi kształcenia zakończone egzaminem. Niektóre kursy i szkolenia przeprowadzane są przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na realizację kursów i szkoleń. Czy końcowy etap usług, tj. przeprowadzanie egzaminów przez placówkę fundacji, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kursy i szkolenia przeprowadzane są przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na ich realizację? – pyta czytelniczka.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. – w związku z reformą oświatową, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (do 31 sierpnia 2017 r.: przepisów o systemie oświaty), w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jak interpretować przepis

Z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że zwolnienie od VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Zwolnienie ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarcza, żeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty. Podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Zakres przedmiotowy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Podmiotowa przesłanka jest spełniona...

Fundacja, a ściślej jej jednostka wpisana do ewidencji szkół i placówek, spełnia przesłankę podmiotową do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Z kolei, odnośnie do przesłanki przedmiotowej, należy stwierdzić, że kształcenie jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. O usługach kształcenia można mówić wyłącznie wtedy, jeśli dany podmiot faktycznie świadczy usługę szkoleniową, czyli m.in.

- organizuje szkolenia,

- odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie szkoleń,

- nadzoruje przebieg szkolenia.

... ale to nie wystarczy

Usługi polegającej jedynie na organizacji i przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych nie można uznać za „nauczanie". Weryfikacja zdobytej wiedzy w postaci zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu nie jest kształceniem. Istota kształcenia sprowadza się do przekazania wiedzy i umiejętności poprzez nauczenie osób w nim uczestniczących, a egzamin jest tylko weryfikacją efektów kształcenia. Egzaminowanie jest sprawdzaniem wiedzy, umiejętności uzyskanych w wyniku procesu kształcenia, jednak nie jest nauczaniem w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz nie jest usługą kształcenia. Ponadto, sama organizacja egzaminu od strony technicznej także nie jest usługą kształcenia.

Uprawnienie nie przysługuje

Gdy kursy i szkolenia przeprowadzane są przez zewnętrzne podmioty, którym fundacja udzieliła licencji na realizację kursów i szkoleń, to zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, do usługi polegającej na przeprowadzaniu egzaminów przez placówkę fundacji, nie jest właściwym postępowaniem (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2017 r., 0113-KDIPT1-1.4012.328.2017.2.AK).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL