Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Można odpisać VAT z lewej faktury

Adobe Stock
Przekręty kontrahenta nie pozbawiajš nabywcy jego usług prawa do odliczenia podatku. Potwierdził to sšd.

Wyrok ważny dla wszystkich, którzy trafili na niezarejestrowanych kontrahentów i majš problemy z odliczeniem VAT z wystawianych przez nich faktur. Naczelny Sšd Administracyjny uznał, że współpraca z firmš, której nie ma w VAT-owskim rejestrze, nie oznacza automatycznie, że próbujemy oszukać fiskusa.

Sprawa dotyczyła spółki działajšcej w branży informatycznej. Nawišzała współpracę z przedsiębiorcš, który wykonywał dla niej prace programistyczne, instalował systemy, opiekował się bazš danych. O jego wyborze zadecydowała cena œwiadczonych usług.

Kontrahent wystawiał faktury, a spółka odliczała z nich VAT. Po dziesięciu miesišcach okazało się, że nie był wpisany do CEIDG, nie dokonał też rejestracji na potrzeby VAT. Fiskus uznał więc, że wystawiane przez niego faktury nie dawały prawa do odliczenia podatku. Podkreœlił, że spółka nie dołożyła należytej starannoœci przy podejmowaniu współpracy z nowym kontrahentem.

Skarbówki nie przekonał argument, że z umowy wynikało, iż przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, a wystawiane przez niego faktury zawierały wszystkie niezbędne elementy. Ani to, że usługi zostały faktycznie wykonane, należycie i terminowo. Zostały też zweryfikowane przez osobę nadzorujšcš zadanie. I nic nie wskazywało na nielegalnoœć działań kontrahenta. Zdaniem fiskusa spółka nie wykazała, że nie wiedziała lub nie mogła wiedzieć o tym, że transakcje z przedsiębiorcš wišzały się z przestępstwem majšcym na celu nadużycia w VAT.

Rejestr nie decyduje

Spór trafił do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie. Podkreœlił on, że brak rejestracji oraz niewywišzywanie się z obowišzku deklarowania i płacenia podatku przez wykonawcę usług nie pozbawia ich nabywcy możliwoœci odliczenia podatku.

Rejestracja jest wymogiem formalnym, który zasadniczo pozostaje bez wpływu na prawo do odpisu VAT przez nabywcę usług, jeœli zostały faktycznie wykonane.

Odliczenia nie wyklucza też to, że sprzedawca nie rozlicza VAT należnego. Do skarbówki należy podjęcie czynnoœci w celu odzyskania podatku, nie może zaœ pozbawiać z tego powodu prawa do odliczenia nabywcy.

Takie stanowisko fiskusa prowadzi do zakłócenia funkcjonowania systemu VAT. Z jednej strony zmierza bowiem do pozbawienia spółki prawa do odliczenia, a z drugiej ma otwartš drogę do uzyskania podatku należnego od jej kontrahenta.

W ocenie WSA współpraca z kontrahentem niezarejestrowanym dla celów VAT nie jest równoznaczna z oszustwem czy nadużyciem prawa, wykluczajšcym prawo do odliczenia VAT. Oczywiœcie pod warunkiem, że w ramach tej współpracy realizowane sš czynnoœci opodatkowane, a spółka płaci w cenie również VAT.

Podobnego zdania był Naczelny Sšd Administracyjny. Przyznał, że przesłanka formalna, taka jak brak rejestracji, nie może pozbawiać prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy dane dostawy czy usługi zostały faktycznie wykonane.

Zaznaczył jednak, że od momentu otrzymania informacji o braku rejestracji kontrahenta spółka nie może już twierdzić, że działała w dobrej wierze. I nie powinna odliczać VAT z otrzymanych póŸniej faktur.

Trybunał systemowo

Tym, którzy majš problemy z rozliczeniem transakcji z niezarejestrowanymi kontrahentami, w sukurs idzie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Na przykład w opisywanym przez nas 24 paŸdziernika ub.r. wyroku w sprawie nr C 101/16 podkreœlił, że fiskus nie powinien kwestionować prawa do odpisu VAT, jeœli do transakcji faktycznie doszło i nie miała na celu oszustwa. Prawo do odliczenia stanowi bowiem zasadniczy element systemu VAT. Nie można go ograniczać z formalnych powodów. Przyjęte przez państwa członkowskie œrodki zmierzajšce do zapobiegania oszustwom w VAT nie mogš wykraczać poza to, co jest konieczne do osišgnięcia takich celów.

sygnatura akt  I FSK 769/16

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy,  partner w ALTO

Od 1 stycznia 2017 r. przepisy pozwalajš skarbówce wykreœlać przedsiębiorców z rejestru VAT. Przykładowo tych, którzy zawiesili działalnoœć, nie składajš deklaracji albo nie ma z nimi kontaktu. Trudniej też się zarejestrować nowym firmom, muszš na to czekać co najmniej kilka tygodni. Wzrosło więc ryzyko trafienia w obrocie gospodarczym na przedsiębiorcę niewpisanego do VAT-owskiego rejestru, mimo że prowadzi działalnoœć. Wyrok NSA daje nadzieję, że współpraca z takim kontrahentem nie spowoduje automatycznie utraty prawa do odliczenia VAT. Nie oznacza jednak, że nie musimy weryfikować przedsiębiorcy, z którym podpisujemy kontrakt. Pierwszy krok to właœnie sprawdzenie rejestru VAT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL