Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Brexit: Konsekwencje dla polskich firm

123RF
Brexit uderzy po kieszeni importerów, ale może być szansš zarobku dla doradców podatkowych i biur rachunkowych.

Przedsiębiorca, który przywiezie brytyjskie towary do Polski 30 marca 2019 roku i póŸniej, będzie musiał od razu wyłożyć kwotę VAT od importu. I choć najczęœciej będzie mógł go odzyskać, to koniecznoœć zapłaty wpłynie na jego płynnoœć finansowš.

Taki może być najbardziej namacalny podatkowy skutek brexitu. Wielka Brytania przestanie być bowiem członkiem Unii Europejskiej, a zatem rozliczenia handlu z Wyspami też się zmieniš. Jak już pisaliœmy w „Rz" z 6 lutego, przywóz i wywóz towarów w tym kierunku będzie się wišzał z koniecznoœciš ich odprawy celnej.

Jednak nie tylko szlaban urzędu celnego będzie przeszkodš. Zmiana dotknie też VAT od takich towarów. Będzie to bowiem podatek od importu. Zgodnie z ustawš o VAT, obowišzek podatkowy powstaje wówczas z chwila powstania tzw. długu celnego od towarów przywożonych do UE. Dług ten powstaje zaœ – zgodnie ze wspólnotowym kodeksem celnym – z chwilš dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze celnym Unii. W praktyce – w momencie dokonania odprawy celnej.

Zmiana charakteru VAT od brytyjskich towarów może być zatem poważnš zmianš dla firm, które dotychczas sprowadzały towary z Wysp. – Dziœ podatek od nabycia wewnštrzwspólnotowego jest najczęœciej zapisem księgowym i rozlicza się go w deklaracji VAT-7 za właœciwy miesišc. Po brexicie będzie to VAT importowy, który co do zasady trzeba będzie zapłacić przy odprawie celnej towaru – zwraca uwagę Marek Bielawski, doradca podatkowy w KPMG. Zwraca on uwagę, że może to pogorszyć płynnoœć finansowš firm handlujšcych z Wielkš Brytaniš.

Istnieje uproszczony sposób rozliczania VAT od importu, polegajšcy na ujęciu go w deklaracji podatkowej za miesišc, kiedy nastšpiło dopuszczenie do obrotu (tj. odprawa celna). Jednak taki system jest dostępny, jeżeli importer korzysta z uproszczonych procedur celnych albo ma status tzw. upoważnionego podmiotu (AEO).

Eksporterzy polskich towarów do Wielkiej Brytanii odczujš brexit łagodniej. Choć będš musieli dokonać celnych procedur eksportowych, to VAT – tak jak dziœ – nie obcišży ich kieszeni. Będzie bowiem stosowana zerowa stawka, jak zwykle przy eksporcie.

Skutki brexitu w VAT mogš być trudniejsze dla firm brytyjskich, które działajš w Polsce. Dziœ, gdy np. œwiadczš tu usługi, wystarczy im po prostu rejestracja dla celów VAT w urzędzie skarbowym. Po brexicie będš musiały ustanowić w naszym kraju przedstawiciela podatkowego. Jak wskazuje Marek Bielawski, może to być szansa dla polskich doradców podatkowych i osób usługowo prowadzšcych księgi rachunkowe. – Zgodnie z ustawš o VAT, rolę przedstawiciela dla podmiotu spoza UE, zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny mogš pełnić polscy doradcy podatkowi i biura rachunkowe, przy spełnieniu dodatkowych warunków – przypomina ekspert.

Owe dodatkowe warunki dla doradców podatkowych i biur rachunkowych to m.in. rejestracja jako podatnik VAT czynny i niezaleganie z podatkami. Konkretnie chodzi o to, by przez dwa lata przed uzyskaniem statusu przedstawiciela zaległoœci we wpłatach nie przekraczały 3 proc. kwoty poszczególnych podatków. Osoby kierujšce firmami doradczymi i rachunkowymi muszš też mieć czyste konto co do przestępstw skarbowych.

Wyjœcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastšpi 30 marca 2019 roku. Wiele kwestii dotyczšcych stosunków celnych i podatkowych po Brexicie pozostaje jeszcze do ustalenia między Brukselš a Londynem. Jednak Komisja Europejska już ogłosiła pewne podstawowe wiadomoœci dla przedsiębiorców prowadzšcych biznes ze Zjednoczonym Królestwem. Opublikowała je (po angielsku) na stronie www.ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

Komisja wskazuje tam m.in, że zmianie ulegnš, poza sprawami importu i eksportu towarów, także reguły œwiadczenia usług elektronicznych dla klientów brytyjskich. Sprzedaż detaliczna w Polsce dla turystów z Wysp będzie podlegała reżimowi zwrotu VAT – tak jak dziœ na szerokš skalę korzystajš z niego np. obywatele Rosji czy Ukrainy.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL