Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Zgoda na budowę na terenach zalewowych

AdobeStock
Budujšc na terenach zalewowych trzeba będzie uzyskać zgodę na nowych zasadach.

Od 1 stycznia 2018 r. szykujš się zmiany dotyczšce gospodarowania wodami. Nie powinna jednak zdrożeć woda płynšca z kranów.

Nowy superurzšd

Nowe prawo wodne implementuje do polskiego prawa tzw. ramowš dyrektywę wodnš. Przewiduje ono powołanie do życia nowego superurzędu: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Będzie to państwowa osoba prawna.

W skład Wód Polskich wejdzie: Krajowy Zarzšd Gospodarki Wodnej; regionalne zarzšdy gospodarki wodnej; zarzšdy zlewni; nadzory wodne. Pracami tego urzędu będzie kierował prezes Wód Polskich, wybierany przez ministra œrodowiska.

Wody Polskie będš spełniać funkcję gospodarza na wszystkich wodach publicznych oraz wydawać m.in. pozwolenia wodnoprawne, przeprowadzać kontrolę prawidłowoœci gospodarowania wodami oraz prowadzić Hydroportal (zastšpi kataster wodny).

Nowe formalnoœci

Nowe przepisy przewidujš następujšce rodzaje zgód wodnoprawnych: pozwolenie; zgłoszenie: ocenę oraz zwolnienia z różnego typu zakazów. W pozwoleniach oraz zgłoszeniach rewolucji nie będzie. Zasady ich uzyskiwania będš podobne do obowišzujšcych do tej pory.

Pozwolenie będzie wymagane m.in. w wypadku lokalizowania inwestycji na terenach zagrożonych powodziš. Pod warunkiem, że chodzi o nowe obiekty lub mogšce znaczšco oddziaływać na œrodowisko.

Zgłoszenia będš niezbędne w wypadku: trwałego odwadniania wykopów budowlanych, prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogš być przyczynš zmiany stanu wód podziemnych. Musi je również uzyskać osoba, która chce wykonać urzšdzenia odwaniajšce obiekty budowlane czy też wykonujšca pomost o szerokoœci do 3 m i długoœci całkowitej do 25 m.

Z pozwolenia oraz ze zgłoszenia zostały zwolnione m.in.: żegluga œródlšdowa, holowanie oraz spław drewna, wycinanie roœlin z wód lub brzegu w zwišzku z utrzymaniem wód lub dróg wodnych. Formalnoœci nie trzeba też załatwiać w wypadku hamowania odpływu wody z obiektów drenarskich.

Nowy rodzaj decyzji

Nowoœciš będzie natomiast ocena wodnoprawna wydawana w formie decyzji administracyjnej. Trzeba będzie jš uzyskać przed przystšpieniem do realizacji niektórych inwestycji majšcych wpływ na œrodowisko wodne. Listę tych inwestycji okreœli w rozporzšdzeniu minister œrodowiska.

Wydanie pozwolenia, zgłoszenia oraz ocena wodnoprawna będzie jednak kosztować. W pierwszym wypadku inwestor zapłaci 21 zł, w drugim – 87 zł, a w trzecim – 868 zł. Przy czym wysokoœć opłat może ulegać zmianie. Co roku bowiem minister œrodowiska będzie wydawał obwieszczenie w ich sprawie. Pod uwagę będzie brał wskaŸniki gusowskie.

Pobór wód oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód oraz wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi bez pozwolenia (lub z jego naruszeniem) wišzać się będzie z koniecznoœciš ponoszenia tzw. opłat podwyższonych.

Pierwokup dla starosty i opłaty

Prawo wodne przewiduje prawo pierwokupu Skarbu Państwa w odniesieniu do gruntów pod œródlšdowymi wodami stojšcym. Wodami stojšcymi sš wody œródlšdowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwišzanych bezpoœrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi œródlšdowymi wodami płynšcymi, ale nie tylko. Chodzi także o wodę gromadzšcš się w zagłębieniach wykonanych przez człowieka (z wyjštkiem stawów). Takimi zagłębieniami mogš być m.in. sadzawki, oczka wodne czy baseny.

Oznacza to, że w wypadku nieruchomoœci, na których się one znajdujš, po 1 stycznia 2018 r. staroœcie będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Transakcje będš więc dwuetapowe. Najpierw strony transakcji będš zawierały u notariusza warunkowš umowę sprzedaży, a ten zwróci się do notariusza z pytaniem, czy chce skorzystać z przysługujšcego mu prawa pierwokupu. Dopiero po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi będzie można sfinalizować umowę sprzedaży nieruchomoœci.

Krajowy Zarzšd Gospodarki Wodnej jednak uspokaja. Według niego prawa pierwokupu nie będzie w wypadku oczek oraz basenów. Twierdzi, że nie majš one nic wspólnego ze œródlšdowymi wodami stojšcymi. Czas pokaże, jak to będzie wyglšdało w praktyce.

W trakcie prac nad prawem wodnym najwięcej emocji wywołały opłaty za wodę z kranu. Obawiano się ich podwyżek. Ustawodawca postanowił więc uspokoić wszystkich. Z tego powodu prawo wodne przewiduje, że nowe przepisy nie mogš być podstawš do zmiany taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków od mieszkańców w 2018 i 2019 roku.

Zmniejszono też maksymalne stawki opłat zmiennych, jakie można pobierać za dostarczanie mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia. Maksymalne opłaty w zależnoœci od wielkoœci aglomeracji wyniosš: 0,30 gr, 0,2 gr oraz 0,15 gr za metr szeœcienny. Ostateczne jednak stawki zostanš szczegółowo okreœlone w rozporzšdzeniu Rady Ministrów.

Podatek tzw. denny

Prawo wodne wprowadza również „podatek denny", np. od pomostów, marin. Przepisy przewidujš jednak możliwoœć zwolnienia z opłaty rocznej gruntów pokrytych wodami, które znajdujš się w użytkowaniu gmin i sš przekazywane np. klubom sportowym oraz amatorom łowienia ryb. Zwolnienie z tego podatku będzie możliwe, jeżeli taka infrastruktura, np. pomosty, będzie ogólnodostępna i bezpłatna.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL