Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Przewlekłość postępowania w sprawach o zwrot kosztów leczenie za granicš

Fotolia.com
NFZ zwlekał z załatwieniem spraw o zwrot kosztów leczenia stomatologicznego za granicš, ale nie został ukarany za bezczynnoœć. Wnioski składał pełnomocnik mieszkańców domów pomocy społecznej.

W czerwcu 2017 r. wpłynšł do Œlšskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wniosek pełnomocnika Jana Z. (dane zmienione) o zwrot kosztów leczenia za granicš. Faktura opiewała na 2 412 zł za œwiadczenia stomatologiczne, gwarantowane w ustawie z 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze œrodków publicznych. Dołšczono informację, że zabieg stomatologiczny został wykonany w znieczuleniu ogólnym oraz zaœwiadczenie, że Jan Z. został uznany za całkowicie niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z wspomnianš ustawš, obywatele polscy majš prawo do gwarantowanych œwiadczeń leczniczych w państwach UE, a NFZ ma obowišzek zwrócić im koszty leczenia do wysokoœci, jakš płaciliby w kraju.

Terminy wydania decyzji w sprawie Jana Z. jednak wielokrotnie przedłużano, żšdajšc uzupełnienia dokumentacji. Zdaniem pełnomocnika Jana Z., było to nieuzasadnione, powodowało wyznaczenie kolejnych terminów i zwłokę w wydaniu decyzji.

Prezes NFZ uznał za nieuzasadnione zażalenie na niezałatwienie sprawy. Postępowanie wyjaœniajšce było konieczne, ponieważ zarówno wniosek, jak i załšczone dokumenty zawierały wiele niejasnoœci. Dokumentacja była niepełna, co spowodowało koniecznoœć kilkakrotnego wzywania do jej uzupełnienia. Istniały rozbieżnoœci pomiędzy liczbš wykazanych procedur w dokumentacji medycznej a liczbš procedur wykazanych na fakturze. Konieczny stał się udział punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, działajšcego w innym niż RP państwie członkowskim UE. Wtedy termin może wynieœć nawet 6 miesięcy. Toteż dyrektor ŒOW NFZ zawiadomił, że termin wydania decyzji zostaje po raz kolejny przedłużony, do 3 kwietnia 2017 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Katowicach profesjonalny pełnomocnik Jana Z. domagał się orzeczenia, że bezczynnoœć NFZ miała miejsce z rażšcym naruszeniem prawa, przyznania od NFZ na rzecz skarżšcego odpowiedniej sumy pieniężnej i zasšdzenia kosztów postępowania.

Już po wniesieniu skargi została wydana decyzja w sprawie wniosku o refundację. Sšd orzekł więc, że do tej pory dyrektor ŒOW NFZ w Katowicach pozostawał bezczynny. Niezałatwienie sprawy w terminie nie miało jednak miejsca z rażšcym naruszeniem prawa.

W ubiegłym roku jeden tylko Œlšski Wojewódzki Oddział NFZ miał do załatwienia łšcznie 8,4 tys. spraw wartoœci 80 mln zł o zwrot kosztów leczenia, w tym 321 spraw dotyczšcych leczenia stomatologicznego w jednej tylko placówce medycznej za granicš. W większoœci dotyczyły osób ubezwłasnowolnionych, względnie o znacznym stopniu niepełnosprawnoœci, mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu południa Polski, majšcych przedstawicieli ustawowych. Tak duża liczba wniosków, jak i istniejšce wštpliwoœci co do ich wiarygodnoœci, wymagajšce wnikliwego ich rozpatrywania, mogły mieć istotny wpływ na szybkoœć postępowania – stwierdził WSA. Obecnie te sprawy trafiajš masowo do sšdu. Skarżšcych reprezentuje z reguły ten sam profesjonalny pełnomocnik, a sporzšdzane pisma procesowe sš praktycznie szablonowe, różnišc się jedynie terminami – ujawnił sšd. Dlatego też umorzył postępowanie w zakresie bezczynnoœci, a w pozostałym zakresie oddalił skargę. Odstšpił też od zasšdzenia kosztów postępowania i nie przyznał skarżšcemu sumy pieniężnej.

sygnatura akt: IV SAB/Gl 94/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL