Ustrój i kompetencje

Czy klub radnych posiada zdolność sądową

Fotolia.com
Kluby są formą organizowania się radnych i jako takie nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Klub radnych złożył skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczące rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę dyrektor uznał, iż klub radnych nie posiada zdolności sądowej.

WSA wskazał, że cecha zdolności sądowej została skorelowana z posiadaniem podmiotowości administracyjnoprawnej, czyli zdolności nabywania praw lub obowiązków w postępowaniu przed organem administracji publicznej. Stanowi ona atrybut tej podmiotowości, ponieważ każdy kto ją ma, musi mieć możność obrony swoich praw, również w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Każdy podmiot mający podmiotowość administracyjnoprawną ma także zdolność sądową w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

WSA przypomniał, iż zgodnie natomiast z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

Kluby są więc formą organizowania się radnych i jako takie nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej.

Klub wnoszący skargę, w rozpatrywanej sprawie, nie posiada zdolności sądowej, nie jest więc podmiotem uprawnionym do złożenia skargi.

Oznacza to, że skargę złożoną w sprawie należało odrzucić – uznał sąd.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 122/17

Źródło: rp.pl/lex.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL