Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Czy klub radnych posiada zdolność sšdowš

Fotolia.com
Kluby sš formš organizowania się radnych i jako takie nie posiadajš podmiotowoœci administracyjnoprawnej – wyjaœnił Wojewódzki Sšd Administracyjny w Rzeszowie.

Klub radnych złożył skargę do sšdu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczšce rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę dyrektor uznał, iż klub radnych nie posiada zdolnoœci sšdowej.

WSA wskazał, że cecha zdolnoœci sšdowej została skorelowana z posiadaniem podmiotowoœci administracyjnoprawnej, czyli zdolnoœci nabywania praw lub obowišzków w postępowaniu przed organem administracji publicznej. Stanowi ona atrybut tej podmiotowoœci, ponieważ każdy kto jš ma, musi mieć możnoœć obrony swoich praw, również w postępowaniu sšdowoadministracyjnym.

Każdy podmiot majšcy podmiotowoœć administracyjnoprawnš ma także zdolnoœć sšdowš w postępowaniu przed sšdem administracyjnym.

WSA przypomniał, iż zgodnie natomiast z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) radni mogš tworzyć kluby radnych, działajšce na zasadach okreœlonych w statucie gminy.

Kluby sš więc formš organizowania się radnych i jako takie nie posiadajš podmiotowoœci administracyjnoprawnej.

Klub wnoszšcy skargę, w rozpatrywanej sprawie, nie posiada zdolnoœci sšdowej, nie jest więc podmiotem uprawnionym do złożenia skargi.

Oznacza to, że skargę złożonš w sprawie należało odrzucić – uznał sšd.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 122/17

ródło: rp.pl/lex.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL