Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Poszukiwani prawnicy - kandydaci na komisarzy wyborczych

Fotorzepa, Robert Wójcik
NajpóŸniej do 21 lutego 2018 r. można składać zgłoszenia na komisarzy wyborczych. Podstawowy wymóg wobec kandydatów to wykształcenie wyższe prawnicze.

Rekrutacja kandydatów na komisarzy wyborczych rozpoczęła się po 31 stycznia 2018 r. - tego dnia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  Zgodnie z nowymi przepisami Państwowa Komisja Wyborcza powoła na 5-letniš kadencję  100 komisarzy. Kandydatów przedstawi jej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego można już wysyłać zgłoszenia.

Kandydaci na komisarzy wyborczych muszš spełniać następujšce kryteria:

- posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełnš zdolnoœć do czynnoœci prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;

- dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;

- nie mogš być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyœlne œcigane z oskarżenia publicznego lub umyœlne przestępstwo skarbowe;

- nie mogš być członkami partii politycznej;

- nie mogš być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;

- nie mogš prowadzić działalnoœci publicznej niedajšcej się pogodzić z funkcjš komisarza wyborczego.

MSWiA zamieœciło na swojej stronie internetowej kwestionariusz aplikacyjny. Do  wypełnionego formularza należy dołšczyć podpisane oœwiadczenia i  kopię dokumentu potwierdzajšcego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.

Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóŸniej do 16 lutego br. na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszš wpłynšć najpóŸniej do 21 lutego br. na adres MSWiA.

Kandydaci, którzy spełniš wymogi formalne, wezmš udział w specjalnym  szkoleniu w Warszawie, które  zakończy się   egzaminem ze znajomoœci prawa wyborczego. Kandydatury osób, które przejdš proces rekrutacji, minister spraw wewnętrznych przedstawi Państwowej Komisji Wyborczej, a ta powoła spoœród nich nowych komisarzy. PKW ma na to 60 dni od dnia wejœcia w życie ustawy.

Jak podaje MSWiA podstawowe zadania komisarzy wyborczych wynikajšce z Kodeksu wyborczego to:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

- zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorzšdu terytorialnego oraz urzędnikami wyborczymi, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa;

- powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwišzywanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorzšdu terytorialnego po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz rozwišzywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- tworzenie i zmiana obwodów głosowania, w szczególnoœci ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- zarzšdzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zapewnienie ich przekazania właœciwym komisjom wyborczym;

- dokonywanie podziału odpowiednio gminy, powiatu, województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach organów jednostek samorzšdu terytorialnego – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- rozpatrywanie skarg na działalnoœć terytorialnych komisji wyborczych;

- kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Państwowš Komisję Wyborczš, prawidłowoœci sporzšdzania spisów wyborców;

- podawanie do publicznej wiadomoœci informacji o składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze województwa;

- udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz urzędnikom wyborczym wyjaœnień;

- ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie okreœlonym w kodeksie;

- przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej;

- zwierzchnictwo nad urzędnikami wyborczymi;

- wydawanie postanowień w zakresie swoich ustawowych uprawnień (np. w sprawie wygaœnięcia mandatu radnego albo wójta).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL